facebook

טיפים למתלונן

טיפים שימושיים להגשת תלונה לנציבות תלונות הציבור

רצוי שהתלונה תהיה מודפסת. אם היא כתובה בכתב יד, חשוב שכתב היד יהיה ברור.

חשוב לציין את מספר הזהות של המתלונן (או מספר הדרכון) כדי להקל על הנציבות את הבירור.

חשוב להקפיד על ציון כתובת מדויקת (גם אם הפנייה מתבצעת בדואר אלקטרוני).

חשוב לציין מספר טלפון - רגיל ונייד - של המתלונן, ליצירת קשר עמו.

מומלץ לציין תאריכים מדויקים ככל האפשר של האירועים שעליהם נסבה התלונה.

מומלץ לצרף לתלונה את כל המסמכים החשובים הנוגעים לה כגון העתקי פניות לגוף הנילון, התשובות שהתקבלו ממנו והחלטות בית משפט.

כדאי לשמור את המסמכים המקוריים הקשורים בתלונה לשימוש עתידי ולצרף לתלונה רק העתקים שלהם.

אם התלונה נוגעת לתיק המתנהל בעניינכם בגוף שעליו היא נסבה, חשוב לציין את מספר התיק.

חשוב לציין על איזה מחוז, סניף או לשכה של הגוף הנילון אתם מתלוננים.

אם התלונה מוגשת בשמו של אדם אחר, על אותו אדם לאשר בחתימתו את הסכמתו לבירור התלונה בנציבות.