לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור

דוח על תוצאות ביקורת חשבונות המועמדים שהשתתפו בבחירות המיוחדות למועצה האזורית נחל שורק באוקטובר 2021

הגעת לתוכן כרטיסייה על מנת להמשיך בנייוט דלג עם החיצים למטה ולמעלה
מסגרת פרסום:
תאריך הפרסום:
סוג הפרסום:
 

תקציר

רקע

ב- 26.10.21 התקיימו בחירות מיוחדות במועצה האזורית נחל שורק עקב התפטרות ראש המועצה המכהן, אלי אסקוזידו.

במערכת הבחירות לראשות המועצה האזורית נחל שורק התמודדו חמישה מועמדים (אביכזר דוד, ברדוגו רמי, בריח עוזיאל, גבעתי גיל ורייכנר שי). המועמד רייכנר שי זכה בראשות המועצה האזורית.

מועד מסירת דוח מבקר המדינה

לפי סעיף 23 (א) לחוק, על מבקר המדינה למסור ליושב ראש הכנסת, לא יאוחר מעשרה חודשים אחרי הבחירות למועצות האזוריות, דוח בדבר תוצאות ביקורת החשבונות של המועמדים שהשתתפו בבחירות.

על פי הוראות החוק, נקבע המועד למסירת הדוח האמור ליו"ר הכנסת ל- 26.8.22.

עיקרי הממצאים

תוצאות ביקורת החשבונות של המועמדים נקבעו על פי הדוחות הכספיים שהם מסרו; על פי חוות הדעת של רואי החשבון שבדקו את החשבונות שצורפו לדוחות הכספיים; על פי בדיקות ובירורים משלימים שעשו עובדי משרדי; על פי השלמות, תיקונים והסברים של המועמדים; ועל פי תצהירים של נציגי המועמדים שהתקבלו כראיה לפי סעיף 21 (ה) לחוק.

הדוח כאמור עוסק בחמישה מועמדים. שלושה מועמדים מסרו דוחות כספיים ושני מועמדים, שאינם זכאים למימון ממלכתי, לא מסרו למשרדי חשבונות ודוחות כספיים.

להלן תוצאות הביקורת:

לשני מועמדים שמסרו דוחות כספיים למשרדי (אביכזר דוד ורייכנר שי) ניתן דוח חיובי. למועמד נוסף שמסר דוח כספי (גבעתי גיל) ניתן דוח שאינו חיובי ולאחר שבחנתי את הסברי המועמד, קבעתי כי יישלל ממנו מימון בסך של 3,500 ש"ח.

שני מועמדים (ברדוגו רמי ובריח עוזיאל) לא מילאו אחר הוראות סעיף 22 (א) לחוק ולא מסרו למשרדי דיווח, כך שלא ניתן היה לערוך ביקורת על חשבונותיהם ועל כן קבעתי כי הדין והחשבון בעניינם אינו חיובי. המועמדים אינם זכאים למימון ממלכתי על פי הוראות החוק ועל כן אין אפשרות להטיל עליהם סנקציה כספית.

מבקר המדינה כבר העיר בעבר, באשר לסיעות או מועמדים שלא הגישו דוח כספי, כי מי שמעמיד עצמו לבחירה לתפקיד ציבורי, חייב לפעול בהתאם לדרישות החוק ובשקיפות וכי מומלץ כי המחוקק ייתן דעתו על סנקציה מתאימה במקרים כגון אלה.

הכנסות

החוק קובע כי מקורות המימון להוצאות הבחירות של מועמדים לראשות מועצה אזורית יהיו מימון ממלכתי מאוצר המדינה ותרומות.

סך ההכנסות שעליהן דיווחו המועמדים מסתכמות ב- 381,984 ש"ח, מהן 257,874 ש"ח מאוצר המדינה ו- 124,110 ש"ח מתרומות. לאחר הביקורת הסתכמו ההכנסות בסך ב- 388,484 ש"ח, מהן 257,874 ש"ח מאוצר המדינה ו- 130,610 ש"ח מתרומות.

זכאות למימון ממלכתי

כאמור, בחוק נקבע כי מועמדים זכאים למימון הוצאות הבחירות שלהם מאוצר המדינה בהתקיים התנאים המפורטים בו, ובכפוף למסירת הודעות ובהן פרטים על באי הכוח והנציגים ועל חשבון הבנק.

שני מועמדים (גבעתי גיל ורייכנר שי) זכאים למימון ממלכתי.

סך המימון המגיע למועמדים מסתכם ב- 257,874 ש"ח.

הוצאות

על פי דיווחי המועמדים, הוצאותיהם במערכת הבחירות הסתכמו ב- 503,524 ש"ח.

תקרת ההוצאות

סעיף 15 (ג) לחוק קובע מהו סכום ההוצאות המצטבר המרבי שמותר למועמד להוציא בגין מערכת הבחירות (להלן - תקרת ההוצאות).

שני מועמדים (אביכזר דוד ורייכנר שי) לא חרגו מתקרת ההוצאות. המועמד השלישי (גבעתי גיל) חרג מתקרת ההוצאות בסך של 90,302 ש"ח (כ- 39% מסך ההוצאות).

עודף (גירעון)

שני מועמדים (אביכזר דוד ורייכנר שי) סיימו את מערכת הבחירות בעודף שמקורו בתרומות שקיבלו.

הוצאות הבחירות של המועמד רייכנר שי - גבוהות מהמימון הממלכתי שקיבל, ולכן אינו צריך להחזיר כספים לאוצר המדינה.

המועמד השלישי (גיל גבעתי) סיים את מערכת הבחירות, על פי דיווחיו, בגירעון בסך 145,313 ש"ח ולאחר הביקורת הסתכם הגירעון בסך 138,813 ש"ח. הסברי המועמד בדבר המקורות הכספיים שמהם יכוסה הגירעון העלו כי יש בגירעון זה משום תרומה שלא בהתאם להוראות סעיף 16 לחוק.

קיום הנחיות מבקר המדינה

לפי החוק, על המועמדים לנהל את מערכת החשבונות שלהם בהתאם להנחיות.

המועמדים ניהלו את חשבונותיהם בהתאמה להנחיות מבקר המדינה.

מתניהו אנגלמן

מבקר המדינה

ונציב תלונות הציבור

ירושלים, אב, התשפ"ב

אוגוסט 2022


קישורים רלוונטים