facebook

רפורמת הביקורת הבונה - יישום הביקורת הפיננסית​​

מבקר המדינה יעמיק את הביקורת על הדוחות הכספיים של החברות הממשלתיות והתאגידים הציבוריים

המחזור של גופים אלו נאמד בעשרות מיליארד שקלים בשנה.

המטרה: לבחון את ההתנהלות הפיננסית של האיגודים השונים בראיה רב שנתית ולוודא כי הגופים הציבוריים מתנהלים בצורה יעילה.

  • המבקר אנגלמן אישר נוהל ביקורת חדש לטיפול בדו"חות כספיים של גופים ציבוריים (מחזור הפעילות נאמד בעשרות מיליארדי שקלים בשנה). לאורך עשרות שנים לא רועננו הנחיות מבקר המדינה לרואי החשבון של התאגידים.

  • יוקם מאגר נתונים שייבחן את ההתנהלות הפיננסית של הגופים הציבוריים בראיה רב שנתית ובהשוואה לגופים ציבורים אחרים. בכך צוותי הביקורת יוודאו, בין היתר, את האיתנות הפיננסית של הגופים המבוקרים.

  • במידה ויתגלו ליקויים בדו"חות הכספיים של איגודים מסוימים, או שהדו"חות יצביעו על אי סדרים בניהול התקין, מבקר המדינה יורה על בדיקה מעמיקה של הנושא.

בישראל פועלים יותר מ-600 תאגידים ובהם חברות ממשלתיות, חברות בת, תאגידים עירוניים, תאגידים ציבוריים ואחרים. מחזור הפעילות באיגודים נאמד בעשרות מיליארדי ש"ח בשנה. היקף הנכסים (רכוש) באיגודים נאמד במאות מיליארדי ש"ח, והיקף העובדים המועסקים בהם נאמד בעשרות אלפי עובדים.

עם זאת, בשונה ממשרדי הממשלה, אשר הדוחות הכספיים שלהם זמינים לביקורת של משרד מבקר המדינה, לאורך עשרות שנים התאגידים הציבוריים נמנעו מלהגיש דו"חות כספיים למשרד המבקר.

בחודש מרץ 2018 המבקר שפירא עדכן את ההנחיות והורה לרואי החשבון של האיגודים הציבוריים להגיש מדי שנה למשרד מבקר המדינה, דו"ח הכולל את כלל הנושאים כמפורט בקווים המנחים לרואי החשבון אשר על פי שיקול דעתם המקצועית הינם מהותיים ומחויבים בדיווח.

בשלב הבא, וכצעד משלים לעדכון ההנחיות, נדרש היה להסדיר את נוהל עבודת הביקורת אשר לפיו צוותי הביקורת יבחנו את הטיפול בדו"חות כספיים של האיגודים הציבוריים. מבקר המדינה אנגלמן, מיד עם כניסתו לתפקיד, ביקש להאיץ את הטיפול בנושא ובאחרונה הנוהל החדש אושר. המבקר אנגלמן הנחה את אנשי משרדו להתמקד בביקורת פיננסית אפקטיבית ולהקים מאגר נתונים שיאגד את כלל האיגודים הציבוריים ואשר יאפשר בחינה של הדוחות בראיה רב שנתית ובהשוואה לאיגודים ציבורים אחרים. בכך ייושם תפקיד המבקר בהתאם לחוק בעניין ביקורת פיננסית ובחינת היבטי יעילות ושימוש נכון בכספים הציבוריים.

על פי הנוהל החדש, צוותי הביקורת ידרשו מהאיגודים השונים לקבל את הדו"ח הכספי השנתי במועדים הקבועים בחוק, ולא יאוחר מתום שישה חודשים לאחר תום שנת הכספים (עד 30 ביוני) וביחס לגופי השלטון המקומי לא יאוחר מתום שמונה חודשים לאחר תום שנת הכספים (עד 31 באוגוסט).

צוותי הביקורת במשרד מבקר המדינה יבצעו בקרה כי כלל הדו"חות הוגשו בשלמותם, יעברו על המאזנים בראיה רב שנתית וייבחנו האם האיגודים איתנים מבחינה פיננסית ואין חשש לאי סדרים כספיים.

במידה ובמסגרת העיון בדו"חות הכספיים של האיגודים השונים, צוותי הביקורת יזהו ליקויים בדו"חות התקציב הם יפנו במידת הצורך לרואי החשבון של האיגוד להבהרות והסברים ובמידת הצורך אף תפתח בדיקה מעמיקה.

המבקר אנגלמן הבהיר כי במסגרת טיוב הליך הביקורת הוא רואה חשיבות רבה בקידום ביקורת פיננסית שמתמקדת בנתונים כספיים ומאפשרת בחינה מעמיקה של היעילות והתהליכים שגופים ציבוריים עושים במשאבי הציבור.