facebook

דוח שנתי 61א לשנת 2010

שער ותוכן ענייניםwordpdf
סוג הפרסום דוחות שנתיים
מספר קטלוגי 961-2011
תאריך פרסום 29/3/2011
מספר ISSN ISSN 0334-9713

דוח הביקורת השנתי 61א, המונח על שולחן הכנסת, מכיל דוחות ביקורת על גופים ועל ארגונים שבמערכת הביטחון. עם זאת, הביקורת חצתה בחלק מן הנושאים את גבולות מערכת הביטחון ובחנה בהרחבה מעורבות ופעילות של משרדי ממשלה וגופים סטטוטוריים "אזרחיים". הביקורות מתמקדות בבדיקות זמן אמת, במעקב אחר תיקון ליקויים, בבחינת נושאים הקשורים למוכנות ולכוננות של צה"ל ומערכת הביטחון ובטיפול במשאב האנושי. בדוחות הביקורת ניתן השנה דגש לתכנון, לניהול ולבקרה על פרויקטים גדולים; לניהול ולבקרה על משקים גדולים; ולפעילות הביטחון השוטף בגזרות מסוימות. לשם שמירה על ביטחון המדינה ועל יחסי החוץ שלה, החליטה הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת להטיל חיסיון מלא על שניים מדוחות הביקורת שעסקו בנושאים מסוימים, על פי הסמכות המוקנית לה בסעיף 17(א) בחוק מבקר המדינה. עוד הטילה הוועדה חיסיון על קטעים ועל נתונים מסוימים בחלק מן הדוחות האחרים.

החלק הראשון של הדוח מוקדש לשלושה דוחות העוסקים בפעילות משרד הביטחון. מצאתי לנכון להסב את תשומת הלב לשניים מהדוחות. האחד, עוסק בהעתקת יחידות צה"ל - יחידות אמ"ן ואגף התקשוב - ...

הגופים המבוקרים בפרק

 • משרד הביטחון
 • המשרד לביטחון הפנים - משטרת ישראל
 • צבא ההגנה לישראל (צה"ל)
 • המטה לביטחון לאומי (מל"ל)
 • משרד הפנים
 • משרד האוצר
 • משרד ראש הממשלה
 • מינהל מקרקעי ישראל (ממ"י)
 • הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים
 • המועצה האזורית רמת הנגב
 • המשרד לפיתוח הנגב והגליל

מילות מפתח

 • לוחמה בטרור
 • מעברים ביטחוניים
 • אבטחה
 • יישום הנחיות
 • שירות הביטחון הכללי
 • עוטף ירושלים
 • היתרי שהייה
 • מעבר סחורות
 • מערכת בקרה טכנולוגית
 • מקרקעין
 • נכסים נטושים
 • בטיחות
 • איכות הסביבה
 • זיהום קרקע
 • פלישה לקרקעות
 • שטחי אש
 • מעבר בסיסי צה"ל לנגב
 • פרויקט לאומי
 • מקורות מימון
 • בנייה בלתי חוקית
 • מסגרת תקציבית
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf

הגופים המבוקרים בפרק

 • צבא ההגנה לישראל (צה"ל)
 • המשרד לביטחון הפנים - משטרת ישראל
 • משרד הביטחון
 • צבא ההגנה לישראל (צה"ל) - אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה (אט"ל)
 • משרד החינוך
 • המשרד להגנת הסביבה
 • משטרת ישראל - משמר הגבול (מג"ב)
 • הרשות הממשלתית למים ולביוב

מילות מפתח

 • שירות הביטחון הכללי
 • הדוח מצונזר
 • יהודה ושומרון
 • מינהל אזרחי
 • מיגון ואבטחת יישובים
 • מחסומים
 • תיאום בין כוחות
 • קרובי משפחה
 • אגף מדור התשלומים - מת"ש
 • תשלומים
 • דיור
 • חיילים בודדים
 • האגודה למען החייל
 • בית החייל
 • תנאי עבודה
 • אגף השיקום
 • תקציב
 • כלי רכב
 • העברת מידע
 • סודות מסחריים
 • מכרזים
 • יועצים
 • מאגרי מידע
 • תעריפים
 • מלאי
 • ציוד
 • נשק צבאי
 • אזבסט
 • איכות הסביבה
 • מפגעים סביבתיים
 • אקוויפט החוף
 • זיהום מים
 • תחמושת
 • המטה הכללי (מטכ"ל)
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf

מילות מפתח

 • מוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים
 • מצונזר חלקית
 • כלי רכב
 • התקשרויות
 • בטיחות
 • מתקנים רגישים
word
pdf

הפרק המלא

word
pdf