facebook

דרושים סטודנטים לעבודה באגף משאבים חומריים - לשכת תל אביב

מאפיינים

סוג המשרה:
משרת סטודנט/ית
סטטוס המשרה:
סגור
בתוקף עד:
23/12/2021 00:00
מספר משרות מבוקש:
1
מקום המשרה:
דואר אלקטרוני של גורם המפרסם:

מסמכים וטפסים להורדה

אין קבצים

תיאור המשרה

לעבודה מאתגרת ומעניינת באגף משאבים חומריים שבמשרד מבקר המדינה בתל אביב דרוש/ה סטודנט/ית לתואר ראשון או שני עם התמחות ברכש / לוגיסטיקה או סטודנט/ית לתואר ראשון או שני באחד מהתחומים: כלכלה, מינהל עסקים, חשבונאות, משפטים, תעשיה וניהול.

אגף משאבים חומריים עוסק, בין היתר, בניהול ותחזוקה של לשכות המשרד ופיקוח על חברות ניהול, באספקת משאבים חומריים לעובדים, במתן פתרונות רוחביים לרכש כלל מוסדי, בטיפול בהסכמים, חוזים והתקשרויות המשרד, פרסום מכרזים פומביים, בסיוע וליווי רכש לארגון כנסים, טקסים, סיורים.

העבודה המוצעת כוללת סיוע בעבודה השוטפת של האגף ובכלל זה, סיוע בעבודה במודול לוגיסטי של מערכת סאפ לרבות הקמת דרישות רכש, הנפקת הזמנות, הזנת נתוני מכרזי חשכ"ל, החלטות ועדת מכרזים, בדיקה והשוואה של נתונים בקבצי אקסל, הפקת נתונים ופילוחים סטטיסטיים במודול לוגיסטי.

כישורים נדרשים: שליטה ברמה גבוהה בתוכנות אופיס ובעיקר באקסל, כושר ביטוי מעולה בכתב ובעל פה, אמינות, חריצות, דייקנות. תינתן עדיפות (עיקרית) למועמד/ת בעל/ת ניסיון עבודה במודול הלוגיסטי של סאפ; תינתן עדיפות (משנית) למועמד/ת בעל/ת ניסיון במשרד ממשלתי אחר.

היקף ההעסקה: עד 120 שעות חודשיות. על הסטודנט להתחייב ל-65 שעות עבודה בחודש לפחות.

שעות העבודה הן גמישות ובלבד שיהיו בין השעות: 16:00-07:30.

התשלום: לפי שכר סטודנט, בתוספת החזר הוצאות נסיעה לפי תעריף תחבורה הציבורית.

תחילת ההעסקה: מיידית.

משך ההעסקה: משך ההעסקה המרבי הוא עד לקבלת תעודת הזכאות לתואר ראשון או שני בכפוף לצורכי מקום העבודה.

מקום העבודה: משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, רח'  הארבעה 19 תל אביב.

תנאים נוספים: לא יתקבל/תתקבל מועמד/ת לעבודה אם מועסק/ת במשרד קרוב/ת משפחה שלו/ה, כהגדרתו בפיסקה 13.3. בתקשי"ר.

על מועמדים העומדים להתחיל את שנת לימודיהם הראשונה לצרף אישור על קבלתם ללימודים. על יתר המועמדים לצרף לבקשתם גיליון ציונים אחרון. מועמד שלא יצרף אישור לימודים או גיליון ציונים לא יוזמן לראיון. למשרד שמורה הזכות לזמן לראיון עד 8 סטודנטים שממוצע ציוניהם הוא הגבוה ביותר מבין המועמדים.

המועמדים שיזומנו ירואיינו ע"י ועדה שתבחר את המתאים לאיוש המשרה.

את הבקשות אליהן יצורפו קורות חיים מפורטים וגיליונות ציונים יש להעביר עד ליום 23.12.21 לכתובת  Mashab@mevaker.gov.il, עבור גב' שמרית להב, רכזת מיון וגיוס משאבי אנוש ולציין "עבור משרת סטודנט/ית לאגף משאבים חומריים - לשכת תל אביב".