לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור
הגעת לתוכן כרטיסייה על מנת להמשיך בנייוט דלג עם החיצים למטה ולמעלה
מסגרת פרסום:
תאריך הפרסום:
סוג הפרסום:
כשירות מבצעית; כבאות והצלה; חומרים מסוכנים

רקע

​הרשות הארצית לכבאות והצלה (להלן - הרשות) פועלת מכוח חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב-2012, לשם הצלת חיי אדם ורכוש, הגברת הבטיחות באש, כיבוי דליקות ומניעת דליקות. הרשות החלה לפעול בפברואר 2013 כארגון ממלכתי ארצי, בחסות המשרד לביטחון הפנים. על הרשות מוטלת החובה והאחריות להבטיח את רמת הכשירות של לוחמי האש לתפקידיהם אלו באמצעות הכשרות, אימונים וציוד הולמים על פי משימות יחידותיה. מתוקף תפקידם נדרשים לוחמי האש להיות ערוכים ומוכנים בכל עת לתת מענה מיידי למשימות כיבוי, חילוץ והצלה.

נתוני מפתח

 • יותר מ-40,000

  דליקות מתרחשות בישראל מדי שנה, ובממוצע יותר מ-100 דליקות ביום

 • 126

  תחנות כיבוי פרוסות ברחבי הארץ, מכסות כ-50% בלבד מהאזור האורבני בזמן תגובה של 11 דקות

 • 1,641

  לוחמי אש ומפקדים ברשות מאיישים כ-72% מהמשרות בתקן כוח האדם המבצעי

 • 1.59 מיליארד ש"ח

  בסיס התקציב של הרשות בהתאם להצעת התוכנית הרב-שנתית לשנים 2019 - 2023 שטרם אושרה

 • 607

  לוחמי אש נפצעו בשנת 2019 במהלך עבודתם בהשוואה ל-432 בשנת 2017

 • 70%

  מפעולות ההדרכה שהיו צריכות להתבצע עד נובמבר 2020 בוצעו באותה תקופה

 • 1,695

  לוחמי אש חסרים בהשוואה ליעד שנקבע בתרחיש הייחוס של הרשות

 • 1,302

  אירועי חומרים מסוכנים התרחשו בשנת 2019, והם היו כ-9.5% מכלל האירועים שלוחמי האש טיפלו בהם

פעולות הביקורת

​בחודשים מרץ עד אוגוסט 2020 בדק משרד מבקר המדינה לסירוגין את מערך ההכשרות והאימונים ברשות. נבדקו הבטחת הכשירות המבצעית של לוחמי האש ומערך ההכשרות והאימונים לנוכח איומי הייחוס של הרשות ומערכת יחסי העבודה ברשות. במהלך הביקורת נעשה שימוש בנתונים ממערכת ממוחשבת המשמשת את הרשות לניהול תחום ההדרכה לצורך בחינת הביצוע של תוכניות האימונים. הביקורת נעשתה ברשות, ובדיקות השלמה נעשו במשרד לביטחון הפנים.

תמונת מצב העולה מן הביקורת

 • dislike
  איוש משרות של לוחמי אש ומפקדים - מתוך 2,289 משרות שנועדו לתפקידים מבצעיים, ביולי 2020 היו מאוישות בפועל 1,641 משרות של לוחמי אש ומפקדים (72% איוש). גם אם תאושר ותבוצע התוכנית הרב-שנתית לשנים 2019 – 2023, עדיין יחסרו לרשות 554 לוחמי אש (כ-17%) כדי להגיע...
 • dislike
  מדדי כשירות מבצעית של לוחמי האש - במועד סיום הביקורת טרם נכנסו לתוקפם מדדים מחייבים לכשירות לוחמי האש ומשכך טרם הוטמעו. בעקבות זאת, הרשות פועלת במשך שנים ללא תמונת מצב של הכשירות המבצעית של לוחמי האש, ובכלל זה בלא תמונת מצב של רמת כשירותם המקצועית ושל...
 • dislike
  פערים בין התכנון לביצוע של פעולות הדרכה - נכון לנובמבר 2020 בוצעו 70% מפעולות ההדרכה שהיו צריכים לבצע לוחמי האש באותה תקופה. בשנים האחרונות הרשות לא הצליחה לממש את תוכנית האימונים שהיא קבעה כהכרחית על מנת להביא את המערך לכשירות מבצעית מספקת; נמצאו פערי...
 • dislike
  תחקירים - בתחקירי הרשות עולים פערים מבצעיים המחייבים מתן מענה באמצעות הדרכות ואימונים. קיימים לקחים חוזרים מתחקירים אשר לא הוטמעו ביחידות.
 • dislike
  ליקויים ברמת הכשירות המקצועית - בכמה תחומים נמצאו ליקויים ברמת הכשירות המקצועית של לוחמי האש. הליקויים ממחישים את הצורך בביצוע שוטף וסדור של אימונים והכשרות בתחומים: כיבוי אש וחילוץ בתווך התת-קרקעי, כיבוי אש וחילוץ מבניינים רבי-קומות, כיבוי אש במערכות...
 • dislike
  תחום כיבוי אש וחילוץ מתווך תת-קרקעי - נמצא כי לא בוצעה עבודת מטה ולא הוכנה תוכנית שתיתן מענה מבצעי בכל הנוגע לאירוע חירום הכולל שריפה בתווך תת-קרקעי, ובכלל זה במנהרות רכבת. ברשות לא קיימת הכשרה מספקת בתחום התווך התת-קרקעי. אף שיש צורך חיוני באימונים במ...
 • dislike
  תחום כיבוי אש במערכות לייצור אנרגייה - הניסיון המבצעי והידע של לוחמי האש בתחום מערכות לייצור אנרגייה הוא חסר, ונדרשת בו השלמה בדרך של אימונים, תרגול והכשרות.
 • dislike
  מעליות - מדצמבר 2015 לא התקיימו הכשרות ללוחמי אש כממוני מעליות.
 • dislike
  תפיסות ההפעלה בתחום ההדרכה - טרם אושרו תפיסות ההפעלה של חטיבת תורה והדרכה, המכללה ומתקן הסימולטור המפרטות את התפקידים, תחומי האחריות ותהליכי העבודה שבתחום פעילותם.
 • like
  משרד מבקר המדינה מציין לחיוב את תחילת הפעלתו של הסימולטור, המשמש מתקן אימונים מקצועי ייעודי שמסייע לתרגול ולהגברת המיומנויות הנדרשות ללוחמי האש ולגורמי-חוץ.

תרשים התקציר

עיקרי הליקויים בכשירות המבצעית של לוחמי האש לפי מתארי אירועים

עיקרי המלצות הביקורת

 • [alt]
  ראוי כי השר לביטחון הפנים והרשות ייתנו דעתם על הפער בין הצעת התוכנית הרב-שנתית של הרשות לשנים 2019 - 2023 ובין בניין הכוח הדרוש לרשות על פי תרחיש הייחוס משנת 2018 ולהשפעת פער זה על מסוגלותו של המערך לספק שירותים מצילי חיים לתושבי המדינה ולמלא כראוי את...
 • [alt]
  על הרשות לבחון ולפתח כלים שיבטיחו רמת כשירות מבצעית גבוהה של לוחמי האש, ובכלל זה כשירות מקצועית, גופנית ורפואית. על הרשות, המשרד לביטחון הפנים, נציבות שירות המדינה ואגף הממונה על השכר במשרד האוצר להכריע בסוגיית גיל הפרישה מתפקיד מבצעי ללוחמי אש ולהשלים...
 • [alt]
  מוצע כי השר לביטחון הפנים ישקול להסדיר את נושא הבטחת הכשירות המבצעית של לוחמי האש תוך מימוש סמכותו, שנקבעה בחוק, להתקין תקנות. על הרשות לפעול לתיקון הליקויים שהועלו בביקורת הקודמת, לבחון ולפתח כלים שיבטיחו רמת כשירות מבצעית גבוהה של לוחמי האש וניצול של...
 • [alt]
  על הרשות לבחון את הממצאים, הנתונים שהועלו ואת הבקרה על תהליכי התכנון והביצוע של מערך האימונים וההכשרות ולתת מענה לכל הפערים שהצטברו בשנים האחרונות בעקבות הביצוע החסר של האימונים וההכשרות.
 • [alt]
  על האגף לחירום במשרד לביטחון הפנים להשלים גיבוש תוכנית-אב לאומית שתעסוק בתרחיש הנוגע לאירועי רכבת במנהרות ולקיים תרגיל רב-ארגוני שיסייע בהטמעת התוכנית וישפר את הכשירות והמוכנות של כלל הגופים לתרחיש זה.

סיכום

​הרשות הארצית לכבאות והצלה אחראית להצלת חיים ולצמצום הנזק לרכוש בעקבות אירועי דליקות וחומרים מסוכנים וכן לחילוץ והצלה בעיתות שגרה וחירום. עליה מוטלות החובה והאחריות להבטיח את רמת כשירותה ואת כשירות עובדיה באמצעות הכשרות, אימונים וציוד הולמים למשימות יחידותיה. 

דוח זה מעלה ליקויים בכמה תחומים הנוגעים למערך ההכשרות והאימונים ברשות: בנושא איוש המשרות בתחום המבצעי, בטיפול בכשירות המבצעית של לוחמי האש, בביצוע תוכניות האימונים וההכשרות וברצף האימונים. המציאות המתוארת בדוח זה משקפת תקופה ארוכה שלא התקיימה בה שגרת אימונים ותרגולים סדורה בהתאם לתוכנית העבודה. במצב דברים זה עולה חשש לפגיעה באיכות המענה המבצעי לאירועים ולנזק מצטבר בכשירותם של לוחמי האש, שנוצרו בעקבות צעדים ארגוניים שכללו הפסקת אימונים, הדרכות והכשרות.

על הרשות, בהיותה גוף חירום מבצעי שייעודו הצלת חיי אדם, לפעול בשיתוף המשרד לביטחון הפנים, נציבות שירות המדינה ומשרד האוצר לתיקון הליקויים שהועלו בביקורת הקודמת ובביקורת זו, כל גוף בתחומו, על מנת להבטיח רמת כשירות מבצעית גבוהה של לוחמי האש, פעילות תקינה ומקצועית של מערך הכבאות למען תושבי ישראל ועמידה בבניין הכוח הדרוש לו על פי תרחיש הייחוס שלו. מומלץ כי השר לביטחון הפנים יבחן מהלכים שיאפשרו את פעילות זו ויוודא את מימושם.