facebook

מכרז פומבי 22/2022 - למתן שירותי ביקורת ועיון בתחום מימון מפלגות

מאפיינים :

מספר המכרז:
22/2022
סטאטוס:
סגור
בתוקף עד:
30/04/2023 14:00
סוג:
מכרז
יחידה מפרסמת:
אגף הרכש

תיאור


​מצ"ב נוסח שאלות ותשובות למכרז הנדון לידיעתכם ושימושכם


משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור (להלן- המשרד) מעוניין להתקשר עם רואי חשבון, שבהם יוכל להסתייע בביצוע תפקידיו בתחומי הביקורת על מערכות הבחירות לכנסת ולשלטון המקומי, על מערכות הבחירות המקדימות במפלגות ועל החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת לפי חוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973, חוק המפלגות, התשנ"ב-1992, וחוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), התשנ"ג-1993.

מכרז זה נחלק לשלושה אשכולות:

  1. אשכול 1: מתן שירותי רואה חשבון מבקר בביקורת על מערכות הבחירות לכנסת ולשלטון המקומי ועל החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת ועל מתמודדים בבחירות המקדימות במפלגות – באשכול זה מעוניין לבחור המשרד עד 25 זוכים.

  2. אשכול 2: מתן שירותי רואה חשבון מבקר בביקורת על מערכות הבחירות לכנסת ולשלטון המקומי ועל החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת ועל מתמודדים בבחירות המקדימות במפלגות, לדוברי השפה הערבית - באשכול זה מעוניין לבחור המשרד עד 5 זוכים דוברי השפה הערבית שיש ביכולתם לתת שירות בשפה הערבית.

  3. אשכול 3: רואי חשבון מעיינים בביקורות השונות - באשכול זה מעוניין לבחור המשרד עד 12 זוכים.

המשרד אינו מתחייב להיקפי התקשרות שווים בין המציעים שייבחרו.

תנאי סף להשתתפות במכרז 

התנאים המוקדמים - מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז והם מצטברים. על המציע לעמוד בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז - הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המוקדמים של מכרז – תיפסל על הסף. 

לוח זמנים

שלבי המכרז
 מועד / מועד אחרון 
מקום/דרך ביצוע
פרסום מכרז 
 6.3.2023
באתר המשרד

קבלת שאלות המציעים בקובץ אקסל כאמור במסמכים
20.3.23 עד השעה 14:00
לדוא"ל: alin.bit@mevaker.gov.il
הפצת תשובות המזמין לשאלות המציעים והודעות של המזמין
 3.4.23  עד השעה 16:00
באתר המשרד
מקום הגשת ההצעות

תיבת המכרזים שברחוב מבקר המדינה 2 – ירושלים, או בלשכת תל אביב ברחוב הארבעה 19 תל אביב קומה 13.
המועד האחרון להגשת ההצעות
30.4.2023  עד השעה 14:00
​על המעטפה יירשם - 

"מכרז פומבי 22/2022 - למתן שירותי ביקורת ועיון בתחום מימון מפלגות"    

את המעטפה יש להכניס לתיבת המכרזים של המשרד המצויה בירושלים או בתל אביב


המידע בהודעה זו הוא כללי ותמציתי! תנאים כללים ותנאי סף נוספים מופיעים במסמכי המכרז בנוסח המלא והמחייב של מכרז זה.