facebook

חובת מתן הודעות למבקר המדינה לקראת הבחירות המקדימות במפלגות והבחירות לכנסת ה-24

חובת מתן הודעות למבקר המדינה של משווקי מתקני פרסום חוצות, עורכי סקרי בחירות ובעלי זיכיון לשידורי רדיו לקראת הבחירות המקדימות במפלגות והבחירות לכנסת ה-24

תוכן המודעה מפורט מטה

לפי הוראות חוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט-1959 (להלן - החוק), חובה על הגורמים המוזכרים להלן להודיע למבקר המדינה הודעות במועדים שנקבעו, לפי הפירוט הבא:

משווקים של מתקני פרסום חוצות

 1. לפי החוק,  "משווק פרסום" הוא "מי שעוסק בהפעלה של מתקני פרסום חוצות ובשיווק של שטחי פרסום על גבי מתקנים אלה". 

 2. הודעה לפני תחילת השיווק של שטח הפרסום לתעמולת הבחירות לכנסת: על משווק פרסום למסור למבקר המדינה הודעה מפורטת על הפרסום במתקניו, הכוללת את המידע שלהלן: 
  מספרם, מקומם וגודל שטח הפרסום של מתקני הפרסום שמשווק הפרסום מפעיל בשטח המדינה ובשטח כל רשות מקומית; 

  פירוט חבילות הפרסום שמשווק הפרסום מציע במועד מתן ההודעה ופירוט החבילות שהציע בשלושת החודשים שקדמו להודעה, לרבות מחיר החבילות וכן פרטים על מתקני הפרסום הנכללים בכל חבילה (מספרם, מקומם ושטח הפרסום בהם); 

 3. הודעה נוספת עד 90 ימים לאחר הבחירות לכנסת: על משווק הפרסום למסור למבקר המדינה הודעה נוספת בדבר תעמולת הבחירות שפורסמה על גבי מתקני הפרסום, הכוללת את המידע שלהלן:

  • זהות המזמין, בליווי הזמנת הפרסום או הסכם ההתקשרות

  • תקופת הפרסום

  • זהות המממן  

  • פרטי העסקה, לרבות המחיר ואמצעי התשלום, בצירוף חשבוניות המס והקבלות

  • העתק של הפרסום או תצלום שלו

עורכי סקרי בחירות

 1. לפי החוק, "סקר בחירות" הוא "סקר הנערך בתקופת הבחירות והבודק דפוסי הצבעה של בוחרים בבחירות, או הבודק נושאים הקשורים במישרין במי שמתמודד בבחירות". 

 2. הודעה עד 20 ימים לאחר הבחירות המקדימות במפלגות: על עורך סקר בחירות למסור למבקר המדינה הודעה מפורטת על סקרי בחירות שערך, הכוללת את  המידע שלהלן:

  • זהות המזמין של כל סקר, בליווי הזמנת הפרסום או הסכם ההתקשרות

  • זהות עורך הסקר

  • המועד או התקופה שבהם נערך הסקר

  • האוכלוסייה שממנה נלקח מדגם המשיבים על הסקר

  • מספר האנשים שהתבקשו להשתתף בסקר ומספר האנשים שהשתתפו בו בפועל

  • מרווח הטעות לגבי הנתונים שהתקבלו

  • השאלות שנכללו בסקר

  • תוצאות הסקר

  • זהות מממן הסקר 

  • פרטי העסקה, לרבות מחיר הסקר ואמצעי התשלום, בצירוף חשבוניות המס והקבלות


 3. הודעה נוספת לאחר יום הבחירות לכנסת: על עורך סקר בחירות למסור למבקר המדינה הודעה מפורטת בדבר סקרי הבחירות שערך בקשר לבחירות לכנסת, הכוללת את  הפרטים שצוינו בסעיף 2.  

בעלי זיכיון לשידורי רדיו

 1. לפי החוק, "בעל זיכיון" הוא "בעל זיכיון לשידורי רדיו לפי חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-1990". 

 2. הודעה לאחר יום הבחירות לכנסת: על בעל זיכיון למסור למבקר המדינה הודעה בדבר תשדירי התעמולה ששידר, הכוללת את המידע שלהלן:

  • פירוט תוכן התשדיר ושם המפלגה או רשימת המועמדים שאליה התייחס התשדיר 

  • מועדי השידור 

  • משך זמן השידור

  • זהות מזמין התשדיר, בצירוף הזמנת התשדיר או הסכם ההתקשרות

  • זהות מממן התשדיר

  • פרטי העסקה, לרבות המחיר ואמצעי התשלום, בצירוף חשבוניות המס והקבלות.

יודגש כי אין בהעברת ההודעות האמורות למבקר המדינה כדי לגרוע מהחובה להעבירן לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת לפי הוראות החוק. 

יש להעביר את ההודעות המפורטות לאגף לביקורת בחירות ומימון מפלגות במשרד מבקר המדינה - בדואר, לכתובת: ת"ד 7024 תל אביב, 61070, או בפקס: 03-6843916, או בדואר האלקטרוני, לכתובת: elections@mevaker.gov.il.


חובת מתן הודעות למבקר המדינה לקראת הבחירות המקדימות במפלגות והבחירות לכנסת ה-24 בפורמט Pdf