facebook

החלטה עקרונית כי גביית דמי כניסה לפארק עירוני בכרמיאל אסורה

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, השופט (בדימ') יוסף חיים שפירא, החליט כי על עיריית כרמיאל להפסיק לגבות לאלתר דמי כניסה לפארק העירוני הידוע בשם "פארק המשפחה" או "כרמיכיף"

החלטה עקרונית כי גביית דמי כניסה לפארק עירוני בכרמיאל אסורה

החלטה זו ניתנה בעקבות בירור תלונה שהוגשה לנציבות תלונות הציבור על גביית דמי כניסה לפארק ממי שאינו תושב העיר כרמיאל.

במסגרת הבירור טענה העירייה כי הפארק איננו "גן ציבורי", שגביית דמי כניסה אליו אסורה בחוק, וזאת נוכח שלל האטרקציות, ההפעלות והמתקנים המצויים בו. עוד טענה העירייה כי לא היא עצמה גובה את דמי הכניסה אלא רשת המתנ"סים בעיר, המפעילה את הפארק יחד עמה. העירייה ביקשה לאפשר לה להמשיך לגבות דמי כניסה לפארק, שכן התשלום מיועד לתחזוקת המתקנים ואבטחתם.

במכתבו של עו"ד הלל שמגר, מנהל נציבות תלונות הציבור, לראש עיריית כרמיאל, מר עדי אלדר, הודיע עו"ד שמגר לעירייה כי הבירור העלה שהפארק הוא "גן ציבורי" כמשמעו בחוק, וכי גביית דמי הכניסה מנוגדת לסעיף 249(8) לפקודת העיריות [נוסח חדש], האוסר על רשויות מקומיות לגבות דמי כניסה לגנים ציבוריים. עוד נקבע כי העירייה אינה יכולה "לעקוף" את האיסור החל עליה לגבות דמי כניסה לפארק, אף אם הפארק מופעל בשיתוף עם רשת המתנ"סים והיא זו שגובה בפועל את דמי הכניסה. לפיכך, קבע מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור כי עיריית כרמיאל אינה מוסמכת להמשיך לגבות דמי כניסה לפארק.