לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור

דוח על תוצאות ביקורת החשבונות של המתמודדים בבחירות המקדימות לתפקיד יו"ר מפלגת מרצ שהתקיימו במרץ 2018

הגעת לתוכן כרטיסייה על מנת להמשיך בנייוט דלג עם החיצים למטה ולמעלה
מסגרת פרסום:
תאריך הפרסום:
סוג הפרסום:
 

תקציר

1. במרץ 2018 התקיימו בחירות מקדימות לתפקיד יו"ר מפלגת מרצ (להלן - המפלגה).

2. על מערכת בחירות מקדימות חלות הוראות פרק ב' לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992 (להלן - החוק או חוק המפלגות), וכן הנחיות מבקר המדינה לפי חוק המפלגות, בדבר ניהול מערכת החשבונות ודיווח בבחירות מקדימות, התשס"ט-2008 (להלן - הנחיות מבקר המדינה או ההנחיות).

3. על פי החוק, בחירות מקדימות הן "בחירות לבחירת מועמדי המפלגה לאחד מהתפקידים האלה, תהא שיטת הבחירות אשר תהא: יושב ראש המפלגה, ראש הממשלה, שר, חבר הכנסת...".

4. על פי סעיף 28א לחוק, מועמד הוא "מי שהוא נבחר הציבור או מי שהכריז על עצמו כמועמד, או הודיע ברבים, בעל-פה או בכתב, במפורש או על דרך התנהגות, על כוונתו להתמודד בבחירות מקדימות".

5. על פי סעיף 28א לחוק, תקופת בחירות היא "אחת מאלה: (1) תקופה שתחילתה ביום החלטה של מפלגה על קיום בחירות מקדימות וסופה בתום 14 ימים לאחר יום הבחירות המקדימות".

6. על פי סעיף 28יח2 לחוק, על מפלגה להודיע למבקר המדינה על המועד שנקבע לבחירות המקדימות בה ועל מספר בעלי זכות הבחירה, על הסכומים שרשאים המועמדים לקבל ולהוציא ועל שמות המועמדים. המפלגה מסרה הודעות כנדרש.

7. ביום 22.3.18 התקיימו בחירות מקדימות לתפקיד יו"ר המפלגה. מספר בעלי זכות הבחירה בבחירות המקדימות היה 31,680.

8. כעולה מהוראות החוק ומהודעות המפלגה, תקופת הבחירות המקדימות במפלגה החלה ביום 7.1.18 והסתיימה ב-5.4.18.

9. תשעה מועמדים הגישו למוסדות המפלגה הודעה רשמית על מועמדותם לתפקיד יו"ר המפלגה. תשעת המועמדים הם: אבי בוסקילה, אילן גילאון, זהבה גלאון, אבי דבוש, תמר זנדברג, דוד נוה, אופיר פז דה פורטוגייז, אימרי קלמן ודוד קשני. בטרם מועד הבחירות הודיעו חמישה מועמדים: אילן גילאון, זהבה גלאון, אבי דבוש, דוד נוה ואימרי קלמן על פרישתם מההתמודדות.

10. סעיף 28כב(א)(1) לחוק קובע  כי "מועמד ימסור למבקר המדינה, לא יאוחר משישה שבועות לאחר יום הבחירות המקדימות, דוח כספי על הכנסותיו והוצאותיו בשל הבחירות המקדימות ועל נכסים והתחייבויות בשל בחירות אלו; לדוח יצורף תצהיר בהתאם לסעיף 15 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971, המאמת את נכונות האמור בו ושלמותו".

11. סעיף 30(ד) להנחיות קובע כי מועמד שסך הוצאותיו עולה על 100,000 שקלים יגיש את הדוח בצירוף חוות דעת של רואה חשבון.

12. סעיף 28כב(א)(2) לחוק קובע כי "מבקר המדינה רשאי להאריך את התקופות האמורות בפסקה (1), אם סבר כי קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים זאת". נוכח בקשות חלק מהמועמדים החלטתי, בתוקף סמכותי כאמור, לדחות את המועד האחרון להגשת דוחות המועמדים ל-31.5.18.

13. כל המועמדים הגישו את הדוחות במועד וצרפו תצהירים וחוות דעת כנדרש.

14. סעיף 28כד(א) לחוק קובע כי "בתוך 12 שבועות מהמועד האחרון לפי סעיף 28כב למסירת דוחות, ימסור מבקר המדינה ליושב ראש הכנסת, לרשם ולמוסד לביקורת של המפלגה, דוח על ביקורת מערכת החשבונות של מועמדי המפלגה בבחירות המקדימות". סעיף 28כד(ג) לחוק קובע כי "מבקר המדינה רשאי, מטעמים מיוחדים שיציין בדוח, לדחות את מסירת הדוח".

15. דוח זה כולל את תוצאות הביקורת על חשבונות המועמדים לתפקיד יו"ר המפלגה בבחירות המקדימות שהתקיימו במפלגה.

ממצאי הביקורת העיקריים

16. על פי החוק מופקד מבקר המדינה על ביצוע ביקורת בנושא מערכת החשבונות של המועמדים בבחירות המקדימות. בביקורת זו נבדק אם המועמדים קיימו את הוראות החוק ואת ההנחיות שקבע מבקר המדינה. הביקורת כוללת, בין השאר, את הנושאים האלה: הגשת דוחות כספיים ומסירת הודעות למבקר המדינה, עמידה בתקרת ההוצאות וההכנסות, עמידה בהוראות הנוגעות לקבלת תרומות ולהוצאות, קבלת הלוואות וניהול מערכת החשבונות.

17. בסעיף 28כה1 לחוק, נקבעו סמכויות מבקר המדינה בדבר קביעת הסכומים שעל מועמד להעביר לאוצר המדינה בגין אלה: קבלת תרומות בניגוד לחוק, הוצאות בחירות בסכום העולה על הקבוע בחוק או הוצאות אסורות לפי החוק, אי-הגשת דוח או הגשתו באיחור ואי-מילוי ההוראות שנקבעו בחוק או בהנחיות מבקר המדינה בעניין ניהול מערכת החשבונות של מועמד - הכול בהתחשב בנסיבות של כל מקרה.

18. לאחר שקיבלתי מהמועמדים את תגובותיהם על תוצאות ביקורת חשבונותיהם וקיימתי בירורים נוספים, קבעתי כי חשבונותיהם של שבעה קיימו את הוראות החוק ואת הנחיות מבקר המדינה.

19. לגבי שניים מהמועמדים נמצאו ליקויים באשר לקיום הוראות החוק והנחיות מבקר המדינה.

20. החלטתי בדבר גובה הסכום שעל המועמדים האמורים יהיה להעביר לאוצר המדינה מובאת בפרק "תוצאות ביקורת החשבונות של המועמדים".

דיווח ופרסום

21. על פי סעיף 28כ לחוק, "מועמד יגיש למבקר המדינה, לא יאוחר מהיום שבו פתח חשבון בנק לפי סעיף 28יט, הודעה שבה יאשר כי קרא את כל ההוראות הנוגעות לתרומות, להוצאות ולניהול חשבונות בבחירות מקדימות כפי שנקבעו לפי חוק זה ובהנחיות מבקר המדינה, וכי הוא מודע להן וכן יפרט את הפרטים כאמור בסעיף 28ב(ב)(1)".

22. כל המועמדים הודיעו למשרדי כי הם מודעים להוראות החוק ולהנחיות החלות עליהם.

23. סעיף 28כא(א) לחוק קובע כי "מועמד ימסור למבקר המדינה הודעה על כל תרומה שקיבל מתורם ועל כל תרומה שהחזיר לתורם בתוך 14 ימים מיום שקיבל או שהחזיר את התרומה ואולם בתקופה שתחילתה ביום ה-14 שלפני יום הבחירות המקדימות וסיומה ביום ה-14 שאחריו, ימסור המועמד הודעה על כל תרומה שקיבל או שהחזיר כאמור לא יאוחר מ-24 שעות ממועד קבלתה או החזרתה; מבקר המדינה יפרסם את המידע כאמור בסעיף קטן זה עם קבלתו".

(א) כל תשעת המועמדים הגישו למשרדי דוחות כספיים או הודעות כי לא היו להם הכנסות או הוצאות, דיווחו על תרומות שקיבלו, והנתונים על תרומות אלה פורסמו לציבור באתר האינטרנט של משרד מבקר המדינה.

(ב) בנספחים לדוח זה מובאים נתונים מעודכנים לגבי תרומות בשווי 1,000 ש"ח ויותר שקיבל כל אחד מתשעת המועמדים האמורים. בנספחים לא צוינו נתונים לגבי תרומות שהחזירו המועמדים לתורמים.

תקרת ההכנסות וההוצאות

24. לפי סעיף 28ח(א) לחוק "מועמד לא יקבל תרומות למימון התמודדותו בבחירות מקדימות ולא יוציא הוצאות, בשווי כולל העולה על הסכומים המפורטים להלן, לפי מספר בעלי זכות הבחירה באותן בחירות מקדימות:

[הטבלה בקובץ המצורף]

25. סעיף 28ח(ב) לחוק קובע כי "בבחירות מקדימות שבהן מתמודד מועמד לתפקיד של יושב ראש המפלגה או ראש הממשלה ושזכאים להשתתף בהן פחות מ-50,000 בעלי זכות בחירה יהיה הסכום לעניין סעיף קטן (א) פי שניים מן הסכומים המפורטים בו; היה מספר בעלי זכות הבחירה 50,000 לפחות, יהיה הסכום כאמור פי ארבעה מן הסכומים המפורטים בסעיף קטן (א)".

26. כאמור, מספר בעלי זכות הבחירה במפלגת מרצ היה 31,680. סכום התרומות המרבי שהיה כל מועמד רשאי לקבל וסכום ההוצאות המרבי שהיה רשאי להוציא בבחירות המקדימות הראשונות הוא 330,162 ש"ח.

27. הוצאות הבחירות של המועמדת תמר זנדברג חרגו מתקרת ההוצאות המותרת בבחירות המקדימות.

הכנסות והוצאות

28. מדיווחי המועמדים למשרדי על הכנסותיהם והוצאותיהם עולה כי הכנסותיהם בבחירות המקדימות הסתכמו ב-1,066,534 ש"ח, מזה 499,174 ש"ח תרומות מהארץ, 88,778 ש"ח תרומות מחו"ל ו-478,582 ש"ח מימון ממקורות עצמיים, בני משפחה והכנסות אחרות. הוצאותיהם של כלל המועמדים בבחירות המקדימות הסתכמו ב-1,244,386 ש"ח.

תוצאות ביקורת החשבונות של המועמדים

בוסקילה אבי

המועמד הגיש למבקר המדינה דוח כספי. להלן פירוט ההכנסות וההוצאות (בש"ח) על פי דיווחי המועמד:

[הטבלה בקובץ המצורף]

ההוצאות של המועמד לא חרגו מתקרת ההוצאות שנקבעה על פי סעיף 28ח לחוק.

הכנסות והוצאות המועמד לא חרגו מהאיסורים והמגבלות הקבועים בפרק ב' לחוק.

חשבונותיו של המועמד נוהלו בהתאמה להנחיות מבקר המדינה.

הגירעון של המועמד הסתכם על פי דיווחיו בסך 181,333 ש"ח, לאחר תקופת הבחירות המועמד גייס תרומות בסך 98,281 ש"ח שנועדו לכיסוי הגירעון. המועמד המשיך בפעולות על מנת לכסות את הגירעון אולם לא הצליח לכסות את הגירעון במלואו ולפרוע את חובותיו לספקים במלואם בתוך חמישה חודשים מתום תקופת הבחירות כנדרש בחוק.

בתוקף סמכותי לפי סעיף 28כה1(ב) לחוק ובהתחשב באופי החריגה, היקפה והסברי המועמד, ולנוכח הפעילות הנמרצת שביצע המועמד במטרה לכסות את הגירעון שנוצר, אני מורה למועמד להעביר לאוצר המדינה סך של 2,000 ש"ח.

גילאון אילן

המועמד פרש מההתמודדות לפני מועד הבחירות. המועמד הגיש למבקר המדינה דוח כספי. להלן פירוט ההכנסות וההוצאות (בש"ח) על פי דיווחי המועמד:

[הטבלה בקובץ המצורף]

ההוצאות של המועמד לא חרגו מתקרת ההוצאות שנקבעה על פי סעיף 28ח לחוק.

הכנסות והוצאות המועמד לא חרגו מהאיסורים והמגבלות הקבועים בפרק ב' לחוק.

המועמד ניהל את חשבונותיו לפי הוראות החוק והנחיות מבקר המדינה.

גלאון זהבה

המועמדת פרשה מההתמודדות לפני מועד הבחירות. המועמדת הגישה למבקר המדינה דוח כספי. להלן פירוט ההכנסות וההוצאות (בש"ח) על פי דיווחי המועמדת:

[הטבלה בקובץ המצורף]

ההוצאות של המועמדת לא חרגו מתקרת ההוצאות שנקבעה על פי סעיף 28ח לחוק.

הכנסות והוצאות המועמדת לא חרגו מהאיסורים והמגבלות הקבועים בפרק ב' לחוק.

המועמדת ניהלה את חשבונותיה לפי הוראות החוק והנחיות מבקר המדינה.

דבוש אבי

המועמד פרש מההתמודדות לפני מועד הבחירות. המועמד הגיש למבקר המדינה דוח כספי. להלן פירוט ההכנסות וההוצאות (בש"ח) על פי דיווחי המועמד:

[הטבלה בקובץ המצורף]

העודף של המועמד הסתכם על פי דווחיו ב-359 ש"ח.

ההוצאות של המועמד לא חרגו מתקרת ההוצאות שנקבעה על פי סעיף 28ח לחוק.

הכנסות והוצאות המועמד לא חרגו מהאיסורים והמגבלות הקבועים בפרק ב' לחוק.

המועמד ניהל את חשבונותיו לפי הוראות החוק והנחיות מבקר המדינה.

זנדברג תמר

המועמדת הגישה למבקר המדינה דוח כספי. להלן פירוט ההכנסות וההוצאות (בש"ח) על פי דיווחי המועמדת:

[הטבלה בקובץ המצורף]

העודף של המועמדת הסתכם על פי דווחיה ב-1,329 ש"ח.

הכנסות והוצאות המועמדת לא חרגו מהאיסורים והמגבלות הקבועים בפרק ב' לחוק.

חשבונותיה של המועמדת נוהלו בהתאמה להנחיות מבקר המדינה.

ההוצאות של המועמדת חרגו מתקרת ההוצאות שנקבעה על פי סעיף 28ח לחוק בסך של 11,913 ש"ח.

על פי פרסומים בתקשורת, המועמדת הסתייעה במהלך הבחירות המקדימות בייעוץ מגורם חיצוני אולם לא דיווחה על כך כתרומה בשווי באתר משרד מבקר המדינה במועד כנדרש בחוק. רק בעקבות פרסום הדבר בתקשורת, דיווחה המועמדת על התרומה באתר משרד מבקר המדינה וכללה את הדיווח בדוח הכספי שהוגש. לאחר שבחנתי את הנסיבות והסברי המועמדת לדיווח המאוחר ומאחר שהתייחסויותיהם של המועמדת והיועץ הניחו את דעתי לגבי שווי התרומה שנרשמה בדוח הכספי, לא מצאתי שיש בנסיבות האמורות כדי לקבוע כי המועמדת לא ניהלה את חשבונותיה לפי הוראות החוק והנחיות מבקר המדינה בעניין זה.

בתוקף סמכותי לפי סעיף 28כה1(ב) לחוק ובהתחשב בהיקף החריגה מתקרת ההוצאות ובהסברי המועמדת, אני מורה למועמדת להעביר לאוצר המדינה סך של 2,000 ש"ח.

נוה דוד

המועמד פרש מההתמודדות לפני מועד הבחירות. המועמד מסר למשרדי הודעה על פי סעיף 28כב לחוק שלא קיבל תרומות ושלא היו לו הוצאות למימון מערכת הבחירות המקדימות.

פז דה פורטוגייז אופיר

המועמד הגיש למבקר המדינה דוח כספי. להלן פירוט ההכנסות וההוצאות (בש"ח) על פי דיווחי המועמד:

[הטבלה בקובץ המצורף]

העודף של המועמד הסתכם על פי דווחיו ב-1,601 ש"ח.

ההוצאות של המועמד לא חרגו מתקרת ההוצאות שנקבעה על פי סעיף 28ח לחוק.

הכנסות והוצאות המועמד לא חרגו מהאיסורים והמגבלות הקבועים בפרק ב' לחוק.

המועמד ניהל את חשבונותיו לפי הוראות החוק והנחיות מבקר המדינה.

קלמן אימרי

המועמד פרש מההתמודדות לפני מועד הבחירות. המועמד הגיש למבקר המדינה דוח כספי. להלן פירוט ההכנסות וההוצאות (בש"ח) על פי דיווחי המועמד:

[הטבלה בקובץ המצורף]

העודף של המועמד הסתכם על פי דווחיו ב-166 ש"ח.

ההוצאות של המועמד לא חרגו מתקרת ההוצאות שנקבעה על פי סעיף 28ח לחוק.

הכנסות והוצאות המועמד לא חרגו מהאיסורים והמגבלות הקבועים בפרק ב' לחוק.

המועמד ניהל את חשבונותיו לפי הוראות החוק והנחיות מבקר המדינה.

קשני שני דוד

המועמד מסר למשרדי הודעה על פי סעיף 28כב לחוק שלא קיבל תרומות ושלא היו לו הוצאות למימון מערכת הבחירות המקדימות.


  יוסף חיים שפירא, שופט (בדימ')

  מבקר המדינה

  ונציב תלונות הציבור

ירושלים,  טבת התשע"ט

 דצמבר 2018

קישורים רלוונטים