facebook

מצוקת האשפוז בבתי החולים

נוכח העומס בבתי החולים שמגיע על פי הדיווחים בתקשורת עד כדי כ- 250% תפוסה בכמה מבתי החולים, נציין כי משרד מבקר המדינה העיר כבר בדוחות קודמים על המצב הבעייתי השורר בבתי החולים הכלליים

נוכח העומס בבתי החולים שמגיע על פי הדיווחים בתקשורת עד כדי כ- 250% תפוסה בכמה מבתי החולים, נציין כי משרד מבקר המדינה העיר כבר בדוחות קודמים על המצב הבעייתי השורר בבתי החולים הכלליים.


בדוחות הביקורת העיר משרד מבקר המדינה על תפוסה גבוהה במיוחד בהשוואה למדינות ה-OECD. דוחות מבקר המדינה התריעו בין השאר כי,  משך האשפוז הממוצע קצר מאוד; כמה מן האשפוזים החוזרים נובעים ממשכו הקצר של האשפוז הקודם; חולים מונשמים רבים מאושפזים במחלקות פנימיות במתכונת של "טיפול מוגבר" ועולה חשש שהחולים האלה מקבלים טיפול שאינו ראוי; חולים האמורים לשהות בפנימיות מאשפוזים במחלקות אחרות שיש בהן מיטות פנויות. במצב זה איכות הטיפול נפגעת עקב הכשרה מוגבלת של הצוותים ואי-זמינות הרופאים בביקורים.

להלן פרסום בדוחות מבקר המדינה בנושא מצוקת האשפוז בבתי החולים:

"חדרי מיון של בתי החולים הכללים" - דוח 60ב

"מצוקת האשפוז במחלקות הפנימיות בבתי חולים כללים" - דוח 61ב

כמו כן, בדוח שיתפרסם במאי השנה ייכלל פרק: "השמירה על זכויות החולה המאושפז ועל כבודו". הפרק כולל שוב התייחסות מפורשת למצוקה בחדרי מיון ופנימיות.

מנהלת החטיבה לביקורת תחומי חברה ורווחה, הגב' ליאורה שמעוני התראיינה לתכנית "הכל דיבורים" ברשת ב', ביום שלישי ה-03/02/2015, בעקבות מצוקת האשפוז הקשה בבתי החולים, הדוחות שפרסום על כך משרד מבקר המדינה, וכן דוח נוסף בנושא שיתפרסם במאי הקרוב. אורך הריאיון: 14:27. האזינו לריאיון
להלן תמלול הריאיון.