לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור
הגעת לתוכן כרטיסייה על מנת להמשיך בנייוט דלג עם החיצים למטה ולמעלה
מסגרת פרסום:
תאריך הפרסום:
סוג הפרסום:
שירות לציבור; המתנה; דיגיטציה; מערכת ממוחשבת; הנגשה לציבור

רקע

​לבתי הדין הרבניים סמכות שפיטה. על פי חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), התשי"ג-1953, ענייני נישואין וגירושין של יהודים בישראל אזרחי המדינה או תושביה הם בשיפוטם הבלעדי והייחודי של בתי הדין הרבניים. בנוסף, לבתי הדין יש סמכות מקבילה לבתי המשפט בנושאי משמורת ילדים, מזונות וחלוקת רכוש בין בני זוג. הנהלת בתי הדין הרבניים היא יחידת סמך במשרד לשירותי דת האחראית בין היתר על השירות לציבור.  

נתוני מפתח

 • 11

  בתי דין רבניים אזוריים המעניקים שירות לציבור ב-13 אתרים הפזורים ברחבי הארץ.

 • 7

  תהליכי שירות מרכזיים שנקבעו להם רמות שירות באמנת השירות של בתי הדין הרבניים ופרקי זמן קצובים שבהם בתי הדין מתחייבים לעמוד.

 • 400

  מספר העובדים בבתי הדין הרבניים (כולל דיינים).

 • כ-100,000

  תיקים נפתחו בשנת 2019 בבתי הדין הרבניים.

 • 47 - 135

  מספר ימי ההמתנה הממוצע לדיון ראשון בתיק מזונות ילדים בשנת 2019.

 • 50 - 123

  מספר ימי ההמתנה הממוצעים לדיון ראשון בהליך גירושין בשנת 2019.

 • 3

  טפסים מקוונים שניתן למלא ולשלוח באתר האינטרנט. בנוסף, 38 טפסים ניתן להדפיס ולמלא ידנית.

 • אין

  עמדות לשירות עצמי שפועלות בבתי הדין. 2 העמדות שהוצבו כפיילוט בבתי הדין בי-ם ובפ"ת מושבתות.

פעולות הביקורת

​בחודשים פברואר-אוגוסט 2020  בדק משרד מבקר המדינה את השירות לציבור בבתי הדין הרבניים (להלן גם - בתי הדין) בדגש על השירותים שניתנים מרחוק, שהצורך בהם התחזק בשל מגפת הקורונה שעליה הכריז ארגון הבריאות העולמי במרץ 2020 כמגפה עולמית. הביקורת נמנעה מעיסוק בנושאים שיפוטיים והתמקדה בפעילות הנהלת בתי הדין הרבניים (להלן גם - הנהלת בתי הדין) למתן השירות לציבור. הביקורת בהנהלת בתי הדין נעשתה ביחידות המטה ובמזכירויות ובמסגרתה נבחנו אפיקי השירות השונים. נאספו ונותחו נתונים ממערכות המידע של הנהלת בתי הדין. השלמות בוצעו ביחידה לשיפור השירות הממשלתי לציבור שברשות התקשוב, הנהלת בתי המשפט וגופים המייצגים מקבלי שירותים בבתי הדין הרבניים.

תמונת מצב העולה מן הביקורת

 • dislike
  תוכנית אסטרטגית למתן שירות - הנהלת בתי הדין הרבניים טרם גיבשה תוכנית אסטרטגיית כלל ארגונית אשר מסנכרנת את כלל הפעילויות ליישום סטנדרטים של שירות.
 • dislike
  הוועדה להשוואת תנאים לבתי המשפט - ראש הממשלה מינה ועדה מקצועית זו, והיא הגישה דוח הכולל המלצותיה במרץ 2019. דוח זה לא נידון בממשלה בשל כך שלדברי משרד ראש הממשלה, לא כל חברי הוועדה אישרו את הדוח בחתימתם. הוועדה מצאה כי קיים פער בנוגע למשאבים העומדים לרש...
 • dislike
  עמידה ברמות שירות שנקבעו באמנת השירות - הנהלת בתי הדין חורגת בשלושה משבעת המדדים שנקבעו באמנת השירות. לגבי שני מדדים - ההנהלה אינה מודדת את מידת השגתם, לגבי מדד אחד - ההנהלה לא הגדירה פרק זמן מרבי לביצוע ולגבי מדד אחד נוסף - עלתה חריגה לעומת יעד הזמנים...
 • dislike
  משכי זמן המתנה ממוצעים למועדי דיונים - דיון ראשון בתיקי גירושין - בשני בתי דין זמן ההמתנה הממוצע לדיון ראשון בתיקי גירושין עומד ביעד שנקבע בתכנית העבודה - 75 יום, בשלושה בתי דין החריגה היא בשיעור של עד חמישה ימים מהיעד ואילו בשבעת בתי הדין האחרים זמן...
 • dislike
  משכי זמן המתנה ממוצעים למועדי דיונים - דיון ראשון בתיקי החזקת ילדים - קיימים פערים בין בתי הדין באשר לממוצע זמן ההמתנה לקביעת דיון ראשון להסדרת החזקת ילדים. משך ההמתנה הממוצע הקצר ביותר לדיון ראשון להסדרת החזקת ילדים הוא בפתח תקווה - למעלה מחודשיים ו...
 • dislike
  משכי זמן המתנה ממוצעים למועדי דיונים - דיון ראשון בתיקי מזונות ילדים - כל בתי הדין אינם עומדים בהתחייבות המפורטת באמנה לקביעת דיון ראשון תוך 21 יום בממוצע, ואף לא ביעד שנקבע בתוכנית העבודה לקביעת דיון בתוך 30 יום בממוצע. זמן ההמתנה הממוצע הקצר ביותר לד...
 • dislike
  השירות המקוון - מגוון הפעולות שניתן לבצע מרחוק באמצעות אתר האינטרנט של בתי הדין הרבניים הוא מצומצם. למשל, להנהלת בתי הדין יישומון אחד המאפשר לציבור זימון תורים לקבלת קהל במזכירויות.
 • dislike
  שימוש בטפסים מקוונים - באתר האינטרנט של בתי הדין יש 38 טפסים שניתן להדפיס ולמלא ידנית. שלושה טפסים אחרים הם מקוונים, וניתן לשלוח אותם באתר האינטרנט; טופס אחד מהם - "בקשה כללית" - מאפשר הגשת 65 סוגי בקשות שונים. לגבי טופס זה - הגשת הבקשה אומנם נעשית באו...
 • dislike
  שדרוג המערכת הממוחשבת לניהול התיקים (שיר"ה) - אף שהצורך בשדרוג מערכת המחשוב עלה לפני ארבע שנים, עדיין לא הושלם המהלך להחלפתה. באוקטובר 2020 חלה תקלה חמורה במערכת הממוחשבת לניהול תיקים של בתי הדין.
 • like
  פעולות לשיפור השירות לציבור - הנהלת בתי הדין ביצעה פעולות לשיפור השירות לציבור ובהם: קביעת אמנת שירות ב-2015 והקמת מערכי מדידה ובקרה: מאגר נתונים לביצוע שאילתות תומכות קבלת החלטות ב-2014; הקמת מוקד טלפוני חדש ב-2019; השתתפות יזומה בסקר של היחידה לשיפור...

תרשים התקציר

מספר הזוגות שהתגרשו ומספר ההרכבים בבתי הדין בשנת 2019

עיקרי המלצות הביקורת

 • [alt]
  מומלץ כי הנהלת בתי הדין תפעל להשלים גיבוש תכנית אסטרטגית כלל-ארגונית לטיוב השירות לציבור.
 • [alt]
  על משרד ראש הממשלה לפעול להשלמת גיבוש דוח הוועדה להשוואת תנאים בין בתי הדין לבתי המשפט, ואם מי מחבריה אינו חתום על הדוח, ינחה את חבר הועדה הרלוונטי, או בהיעדרו את נציג המשרד, להוסיף את עמדתו (לרבות הסתייגויות, אם יש לו, מהמלצות שנכללו בדוח) ויקצה לכך פ...
 • [alt]
  מומלץ שהנהלת בתי הדין תעדכן את אמנת השירות, תבחן את החסמים שמונעים עמידה ביעדי רמות השירות הקיימים, תקבע מפעם לפעם יעדים עדכניים בהתאם לצורכי הציבור ותפעל לעמידה בהם.
 • [alt]
  מומלץ לבחון את הפערים בין בתי הדין השונים לקביעת מועד לדיונים ראשונים ואת החסמים ולפעול להסרתם, כדי לקדם ולייעל את השירות לציבור.
 • [alt]
  מומלץ כי הנהלת בתי הדין תשדרג את ערוצי הקשר הדיגיטלי עם הציבור; תרחיב את הפעולות העצמאיות שניתן לבצע באתר האינטרנט, לרבות מתן אפשרות להזנת מסמכים ובקשות באופן מקוון; תפתח ותשדרג את המערכת הממוחשבת לניהול התיקים; ותשפר את המערך המקוון לתשלומי אגרות.

סיכום

שירות ממשלתי מיטבי ואיכותי תורם להגברת שביעות הרצון, להפחתת הנטל הבירוקרטי, לייעול העבודה ולחיסכון במשאבי זמן וכסף. בביקורת עלה כי חלה התקדמות בפעולות של בתי הדין לשיפור השירות; אולם עלו פערים בגיבוש תוכנית אסטרטגיית שירות כלל-ארגונית, אשר מסנכרנת את כלל הפעילויות ליישום סטנדרטים של שירות; עדכון, פרסום ויישום של אמנת השירות של בתי הדין הרבניים, תוך עמידה ברמות השירות שנקבעו בה; וכן בעניין פעילות להנגשת המידע בערוצים הדיגיטליים והטלפוניים ובקידום טכנולוגיה מתקדמת לשיפור השירות מרחוק. 

מומלץ כי הנהלת בתי הדין תמשיך לפעול לשיפור השירות לציבור באמצעות תכנון השירות בראייה כלל-ארגונית, תפעל לשדרוג ערוצי הקשר הדיגיטלי עם הציבור ותרחיב את הפעולות העצמאיות שניתן לבצע מרחוק תעדכן, תתקף ותפרסם את אמנת השירות לציבור; ותוודא כי בתי הדין ישיגו את יעדיה, כדי להבטיח שירות איכותי ומיטבי לציבור הבא בשעריה.