facebook

מכרז 9/2021 - למתן שירותי מיון מועמדים למשרות

מאפיינים :

מספר המכרז:
9/2021
סטאטוס:
סגור
בתוקף עד:
25/03/2021 15:00
סוג:
מכרז
יחידה מפרסמת:
רכש

תיאור

להלן טבלה עם שאלות מציעים למכרז הנדון ותשובות המשרד:

מענה לשאלות הבהרה

הנוסח המלא של מכרז 9/2021 למתן שירותי מיון מועמדים למשרות - לאחר שאלות הבהרה


האמור בטבלה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז הנדון!

לתשומת ליבכם אין שינוי במועד הגשת ההצעות למכרז!

 

משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, פונה בזאת לקבלת הצעות למתן שירותי מיון מועמדים למשרות במשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, הכל בהתאם לדרישת המשרד כאמור במסמכי מכרז זה.

לוח זמנים

  1. מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 8.3.21 שעה 14:00.

  2. מועד אחרון למענה על שאלות ההבהרה על ידי המשרד: 17.3.21.

  3. מועד אחרון להגשת הצעות ומועד תוקף ההצעות: 25.3.21 עד השעה 15:00.

  4. המשרד רשאי לשנות כל אחד מהמועדים המפורטים לעיל, ובכלל זה לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות, כל עוד לא חלף מועד זה. הודעה בדבר דחייה כאמור תפורסם באתר האינטרנט של המשרד ובאחריות המציעים לוודא כי הם מעודכנים בכל הפרסומים באתר האינטרנט טרם תום המועד להגשת ההצעות.

תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז (תנאי סף)

התנאים המוקדמים - מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז והם מצטברים. הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המוקדמים של מכרז – תיפסל על הסף. עם זאת, לועדת המכרזים או מי מטעמה יש סמכות לאפשר השלמת מסמכים ותיקונם, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרים חריגים מאוד ומטעמים שירשמו, ועדת המכרזים תהיה רשאית לערוך תיקונים בתנאי הסף. על המציע בעצמו (אלא אם נאמר במפורש אחרת) לעמוד בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

המידע בהודעה זו הוא כללי ותמציתי! תנאים כללים ותנאי סף נוספים מופיעים במסמכי המכרז בנוסח המלא והמחייב של המכרז.​