facebook

תחילת תקופת ההסדר לגבי המתמודד מר גדעון סער

מבקר המדינה, בתוקף סמכותו לפי סעיף 24א(ג) לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992, מודיע בזאת כי תקופת ההסדר כהגדרתהּ בחוק לגבי המתמודד מר גדעון סער לגבי הבחירות לכנסת העשרים וארבע החלה בתאריך 26.12.20.