לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור
הגעת לתוכן כרטיסייה על מנת להמשיך בנייוט דלג עם החיצים למטה ולמעלה
מסגרת פרסום:
תאריך הפרסום:
סוג הפרסום:
 

רקע

​אי-מיצוי זכויות (non take-up) היא תופעה שבה מי שזכאים להטבות ולזכויות מסוימות אינם מממשים אותן. מחקרים במדינות שונות מצביעים על בעיה של אי-מיצוי זכויות בתחומים של ביטחון סוציאלי, כגון קבלת דמי ביטוח אבטלה, קבלת הטבות מס, הבטחת הכנסה, פיצוי עקב פגיעה בעבודה ועוד. באשר למיצוי הטבות מס, יצוין כי מהטבות מס מסוימות יכול ליהנות מלכתחילה רק חלק מהציבור, בין היתר בשל גובה הכנסתו או בשל אופן מתן ההטבה. 


נתוני מפתח

 • 1 מיליארד ש"ח

  אומדן המיסים העודפים המשולם ביתר מדי שנה על ידי הציבור. מיעוטם מגיש דוח להחזר המס ששולם ביתר.

 • 54% מהיחידים

  (שכירים ועצמאים) אינם מגיעים לסף המס, ואין באפשרותם ליהנות מהטבות המס. נכון לשנת המס 2019.

 • 67% מהנשים

  וכ-44% מהגברים אינם מגיעים לסף המס ולא נהנים מהטבות המס המוקנות להם. שנות המס 2018 – 2019.

 • 50% ממשפחות

  בהן שני בני הזוג עובדים, יש אי-מיצוי חלקי או מלא של נקודות הזיכוי המוקנות לאישה, ואפשרות למיצוי על ידי הגבר.

 • 2.33 מיליארד ש"ח

  אומדן עלות הטבת המס לתושבי יישובים מוטבים בשנת 2019.

 • 28 מיליארד ש"ח

  סך אומדן הטבות המס בגין חסכון פנסיוני לשנת 2019.

 • 41%

  מסך הטבות המס בגין חיסכון פנסיוני מקבלים העובדים בעשירון העליון. 1.6% מקבלים העובדים בארבעת העשירונים הנמוכים.

 • 900 מיליון ש"ח

  קיבלו המשתכרים במאיון העליון כהטבת מס בגין הפקדה לחיסכון פנסיוני, בעוד שארבעת העשירונים התחתונים קיבלו 370 מיליון ש"ח, בגין שנת המס 2019.

 • 54 מעסיקים

  לכל היותר, התירו לעובדים המועסקים אצלם, לקבל זיכוי ממס בגין תרומות באמצעות תלוש השכר. בשנים 2015 – 2019.

פעולות הביקורת

​דוח שנתי 66א של מבקר המדינה, שפורסם בשנת 2015 (הדוח הקודם או הביקורת הקודמת) עסק במיצוי הטבות מס ברשות המיסים בישראל (להלן - רשות המיסים או הרשות). בחודשים ינואר עד מרץ 2021 בדק משרד מבקר המדינה ברשות המיסים את תיקון הליקויים שהועלו בדוח הקודם ואת יישום המלצות הצוות למיצוי זכויות שהקימה רשות המיסים בעקבות פרסום הדוח וכן נושאים נוספים הנוגעים למיצוי זכויות מס. 


תמונת מצב העולה מן הביקורת

 • dislike
  קידום יעדים חברתיים באמצעות מתן הטבות מס - בשנים 2018 ו-2019 שיעור השכירים שהכנסתם נמוכה מסף המס (אינם משלמים מיסים בשל הכנסתם הנמוכה ונתוניהם האישיים) היה כ-57%, ולעומתם שיעור העצמאים שהכנסתם נמוכה מסף ההכנסה המחייבת במס היה כ-40%. עוד עלה כי הכנסתן ש...
 • dislike
  תיאום מס באתר האינטרנט - עלה כי יש נישומים שאינם יכולים לבצע תיאום מס באמצעות האינטרנט, אלא רק באמצעות משרד השומה האזורי. לדוגמה: מי שמבקש הקלות מס מיוחדות לרבות פטור לקצבה (פנסיה); מי שהגיע לגיל הזכאות לפנסיה לפני כניסתו לתוקף של תיקון 190 לפקודה וחיי...
 • dislike
  הטבות מס בשל חישוב מאוחד לתא המשפחתי - בנוגע לבני זוג שאינם חייבים בהגשת דוח שנתי למס הכנסה, הועלה כי הרשות אינה מבצעת חישוב בדיעבד כדי לוודא שהתא המשפחתי קיבל את מלוא הטבות המס שהוא זכאי להן. כמו כן, לאחר קבלת דיווחי המעסיקים הרשות אינה מבצעת חישוב כד...
 • dislike
  מיצוי נקודות זיכוי של עולים חדשים ותושבים חוזרים - מהביקורת עולה, כי אין בידי הרשות נתונים על מספר העולים החדשים והתושבים החוזרים הזכאים לנקודות זיכוי, ועל שיעור הזכאים שלא ניצלו אותם. עקב כך גם לא ניתן להביא לידיעת הזכאים כי לא ניצלו את זכאותם, והרשות...
 • dislike
  מימוש הטבות המס בהפקדות לחיסכון הפנסיוני לפי עשירונים - העובדים בעשירונים הנמוכים אינם מגיעים לסף המס ואינם יכולים לממש את ההטבות הכרוכות בהפקדות לחיסכון הפנסיוני.
 • dislike
  מיצוי הטבות המס בתרומות - בכל אחת מהשנים 2015 - 2019, כ-54 מעסיקים לכל היותר, מתוך המעסיקים הרשומים ברשות המיסים מימשו בכל שנה את זכותם הניהולית כמעסיקים (פררוגטיבה) ואפשרו לעובדים המועסקים אצלם לקבל זיכוי ממס בגין תרומות למוסדות ציבור מוכרים באמצעות ת...
 • dislike
  תחילת זכאות להטבת מס ביישובים בעלי עדיפות לאומית - בשל אי פרסום המדד הפריפריאלי במועד שנקבע לו בחוק מלכתחילה, ינואר 2017, חל עיכוב מהותי במועד כניסתה לתוקף של הזכאות להטבות המס בכמאתיים יישובים הזכאים להטבות על פי מתווה חוק ההטבות ובהם מתגוררים כ-700,0...
 • dislike
  מנגנון אקטיבי למיצוי זכויות - אין בידי הרשות מנגנון אקטיבי למיצוי זכויות חברתיות שיש לו ממשקים ישירים עם אוכלוסיות היעד. אילו עמד לרשותה מנגנון כזה היה באפשרותה למסד הליך של מתן שירות שעיקרו יישוג (Reaching Out) של שירותיה לאוכלוסיות היעד.
 • like
  אישורים אוטומטיים לתיאום מס - לקראת שנת המס 2020, שלחה רשות המיסים לכ-300,000 שכירים אישורים אוטומטיים לתיאום מס לשנה החדשה ובכך חסכה מהם את הצורך לבצע בעצמם תיאום מס חדש. כמו כן הרשות שלחה לכ-73,000 גמלאים שקיבעו את זכויותיהם בחישוב קצבת ה...

תרשים התקציר

מידת תיקון הליקויים שצוינו בדוח הקודם

עיקרי המלצות הביקורת

 • [alt]
  הגברת פרוגרסיביות בהטבות המס בחיסכון הפנסיוני - מומלץ כי הרשות, בתיאום עם רשות שוק ההון ומטה "ישראל דיגיטלית", תשלים את בחינת פרויקט "עזיבת מקום עבודה" ותכלילו בתוכניות העבודה השנתיות של הרשות, לרבות בעניין קביעת לוחות זמנים ליישומו.
 • [alt]
  פיתוח יישומים דיגיטליים למיצוי זכויות - מומלץ כי רשות המיסים תבחן את קידום המהלכים לפיתוח יישומים דיגיטליים שיש בהם כדי לאפשר לאזרח למצות את זכויותיו בכל הנושאים בהם דן דוח המעקב, לאתר טעויות במידע המצוי בעניינו, ולפעול לעדכון נתוניו דרך קבע. כמו כן מו...
 • [alt]
  מודל הדיווח ההצהרתי לקידום מיצוי זכויות - מומלץ כי משרד האוצר בתיאום עם רשות המיסים יבחנו את האפשרות ליישום מודל הדיווח ההצהרתי בישראל, וזאת בין השאר באמצעות למידה והפקת לקחים מיישום מודל זה ברחבי העולם. מודל זה, בשילוב עם השימוש בפלטפורמות אינטרנטיות ...

סיכום

ההיקף הכספי הגלום באי-מיצוי זכויות של נישומים וגביית מס ביתר נאמד בכמה מיליארדי ש"ח. ממצאי הביקורת מעלים כי רשות המיסים אינה יוזמת באופן מלא את מתן הזכויות לאלו הזכאים להן; בין היתר, הרשות אינה פועלת לספק לציבור באופן מלא ושקוף את המידע המצוי ברשותה, ובייחוד מידע על עצם קיום הזכות למיצוי הטבות מס שונות ועל התנאים לקבלתן. עוד עולה כי הרשות לא קידמה את הסרת הנטל הבירוקרטי המוטל על אזרח המבקש למצות את זכויותיו, מיצוי זכויות בדוחות להחזר מס, מיצוי זכויות בתשלומי מס השבח, טיפול בתשלומי המס ביתר שמשלם הציבור לרשות המיסים ומיצוי הזכויות של הפורשים לפנסיה.

עם זאת, הרשות פעלה למיצוי זכויות של אנשים עם מוגבלות, הורים לילד נכה וניצולי שואה.

על רשות המיסים להסדיר בפעילויותיה את מיצוי הזכויות של האזרחים באופן יזום ומקוון, תוך פיקוח ובקרה. בכלל זה מוצע כי הרשות תבדוק את היקף אי-מיצוי הזכויות, ואילו חסמים תורמים להיווצרותו.