לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור

רקע

לקריאת הקובץ הנגיש 


בחנוכה 2016 נערכו בירושלים, על ידי העירייה ובשיתופה, מגוון אירועים, ובהם: מאירים את ירושלים - הפנינג של אירועים לכל המשפחה בתשע שכונות, שבוצע על ידי עיריית ירושלים בדרך של קניית שירות מהחברה העירונית אריאל (אירועי מאירים את ירושלים) וחידון הלכות חנוכה (אירוע חנוכה של תחנת רדיו אזורית), אשר היה פעולה משותפת של עיריית ירושלים ותחנת רדיו אזורית. האירוע נערך ב-29.12.16 בהיכל הפיס "ארנה" והשתתפו בו כ-7,000 גברים. העירייה הגישה שתי בקשות תמיכה למשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (המשרד לפריפריה) לאירועי תרבות אך הללו לא מומשו.

נתוני מפתח

 • 650,000 ש"ח

  העלות המתוכננת של אירוע חנוכה של תחנת הרדיו האזורית, שהיה פעולה משותפת לעיריית ירושלים ולתחנת הרדיו האזורית.

 • 1 מיליון ש"ח

  העלות בפועל של אירוע חנוכה של תחנת הרדיו האזורית.

 • 240,000 ש"ח

  סכום ההשתתפות שאישרה העירייה לאירוע חנוכה של תחנת הרדיו האזורית, כ-140,000 ש"ח מהם היו אמורים להגיע מהמשרד לפריפריה.

 • 660,000 ש"ח

  ההשתתפות בפועל של העירייה באירוע חנוכה של תחנת הרדיו האזורית.

פעולות הביקורת

​משרד מבקר המדינה בדק בחודשים מאי 2017 עד נובמבר 2018 היבטים הקשורים למימון ולארגון אירועי תרבות למגזר החרדי, אשר נערכו בחנוכה 2016 (התשע"ז) בירושלים והיבטים בהסדרת התשלומים בגין אירועי מאירים את ירושלים ובגין אירוע חנוכה של תחנת רדיו אזורית. הביקורת נערכה בעיריית ירושלים, בחברת אריאל ובמשרד לפריפריה. בדיקות השלמה נערכו עד חודש אוקטובר 2019.

תמונת מצב העולה מן הביקורת

 • dislike
  חשבוניות בסך יותר ממיליון ש"ח הוגשו בגין אירוע חנוכה של תחנת הרדיו האזורית, שהיה אמור לעלות 650,000 ש"ח ולקבל מהעירייה השתתפות בסך 243,000 ש"ח. בסופו של יום האירוע זכה לתקצוב מהקופה העירונית בגובה של לפחות 660,000 ש"ח, כמעט פי 3 לעומת היקף ההשתתפות שתוכנן
 • dislike
  עיריית ירושלים איפשרה תשלומים משני מקורות (מתקציב אירועי מאירים את ירושלים ומתקציב הפעולה המשותפת עם תחנת רדיו אזורית) ומעבר לתקציב שאושר עבור אירוע חנוכה של תחנת הרדיו האזורית. כפועל יוצא, 400 אלש"ח, המהווים שליש מתקציב המשך קריאה בקובץ המצורף.
 • dislike
  כתוצאה ממימון אירוע חנוכה של תחנת הרדיו האזורית בשני מסלולים מקבילים - 1. העירייה וחברת אריאל התנהלו במקביל מול שני גורמי הפקה שונים, וכפועל יוצא שילמה העירייה תשלום עודף בגין חלק מהפקת האירוע. 2. עיקר תקציב האבטחה של אירועי המשך קריאה בקובץ המצורף.
 • dislike
  תשלומים מעיריית ירושלים לתחנת הרדיו האזורית עבור אירוע חנוכה של תחנת הרדיו שולמו אף שעלו תהיות וחששות בקרב גורמים בעירייה בנוגע למימון אירוע זה במסגרת אירועי מאירים את ירושלים.
 • dislike
  לעיריית ירושלים אושרה תמיכה לאירועים מסוג מסוים, והיא שינתה את ייעוד התמיכה לאירוע חנוכה של תחנת הרדיו האזורית באופן שאינו עולה בקנה אחד עם האירועים שתוארו בבקשת התמיכה וללא קבלת אישור המשרד לפריפריה. כמו כן, עיריית ירושלים המשך קריאה בקובץ המצורף.
 • like
  בעקבות הביקורת, עיריית ירושלים הפיקה לקחים והחלה לפעול לשינוי בהליכי התכנון, האישור והמימון של אירועי תרבות.

תרשים התקציר

אירוע חנוכה של תחנת הרדיו האזורית - מקורות מימון

עיקרי המלצות הביקורת

 • [alt]
  על עיריית ירושלים לבחון את הליכי האישור והתשלום במסגרת פעילות מאירים את ירושלים והפעילות המשותפת עם תחנת הרדיו האזורית ולהפיק את הלקחים הנדרשים.
 • [alt]
  על העירייה להקפיד שחלקה במימון פעולות משותפות יהיה בהתאם לתקרת הסכום שהיא אישרה ולפעול בהתאם לנהליה בהקשר זה, תוך בקרה על מניעת שימוש במקורות עירוניים נוספים ללא תיאום ואישור.
 • [alt]
  על העירייה לוודא שתקציב של אירוע מנותב למטרה שלשמה הוא נועד. כמו כן, על העירייה להימנע משימוש לאותו אירוע בשני תקציבים שאושרו במסלולי תקצוב שונים עבור אירועים שונים.
 • [alt]
  על העירייה להסדיר את פעולותיה לקבלת אישורי התמיכה של המשרד לפריפריה (ומשרדים אחרים ככל הנדרש), כדי שתוכל לפעול בלוחות זמנים המתחייבים מכללי מינהל תקין. כמו כן, על העירייה להקפיד על עמידה בכללי תמיכה שהיא מקבלת ממשרדי הממשלה, המשך קריאה בקובץ המצורף.
 • [alt]
  על המשרד לפריפריה לבחון את לוחות הזמנים להפקת אישורי תמיכה כדי לאפשר לרשויות להיערך מבעוד מועד לאירועים ולהקפיד על משלוח אישורים חתומים בלבד.

סיכום

דוח זה מעלה כשלים רבים בהליכי האישור והמימון של אירועי מאירים את ירושלים ואירוע חנוכה של תחנת הרדיו האזורית שהתקיימו בחנוכה 2016. אירוע חנוכה של תחנת הרדיו האזורית זכה למימון מתקציב אירועי מאירים את ירושלים בניגוד לכללי מינהל תקין, ועיריית ירושלים מימנה אירוע שמותג כיום ההולדת של תחנת הרדיו האזורית ביתר, משני מסלולי מימון מקבילים. בגין אירוע שהיה אמור לעלות 650,000 ש"ח ולקבל מהעירייה השתתפות בסך 243,000 ש"ח, הוגשו חשבוניות בסך יותר ממיליון ש"ח, והוא תוקצב מהקופה העירונית ב-660,000 ש"ח לפחות. 

התנהלות עיריית ירושלים הביאה לכך שהמשרד לפריפריה לא העביר לה את כספי התמיכה שאושרו לה משני נוהלי התמיכה, כ-860,000 ש"ח בסך הכול, והעירייה נשאה בעצמה במלוא עלותם של האירועים. 

על עיריית ירושלים לייעל את מנגנוני הבקרה שלה באישור תשלומי אירועים, ובמיוחד בקניית שירות מחברת אריאל, על מנת למנוע ליקויים דומים בעתיד.