facebook

מבקר המדינה אנגלמן מפרסם דוח ביקורת על חשבונות הסיעות בל"ד, תע"ל, חד"ש ורע"מ במהלך הכנסת ה-23 ובתקופת הבחירות לכנסת ה-24

מבקר המדינה פרסם היום (22.5.23) דוחות השלמה על תוצאות הביקורת על חשבונות הסיעות בל"ד, תע"ל, חד"ש ורע"מ לתקופת הבחירות  לכנסת ה-24 ועל החשבונות השוטפים של הסיעות בל"ד, תע"ל, חד"ש ורע"מ בכנסת ה-23


דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות בל"ד, תע"ל, חד"ש ורע"מ לתקופת הבחירות לכנסת ה-24 - דוח השלמה

ב-23.3.21 התקיימו הבחירות לכנסת ה-24. דוח מבקר המדינה על תוצאות ביקורת חשבונותיהן של מרבית הסיעות והרשימות לתקופת הבחירות לכנסת זו (23.3.21-26.12.20) נמסר ליו"ר הכנסת ופורסם לציבור ביולי 2022. 

שתי רשימות מועמדים שהתמודדו בבחירות לכנסת ה-24 - הרשימה המשותפת (חד"ש, תע"ל, בל"ד) והרשימה הערבית המאוחדת (רע"מ) - מסרו למשרד מבקר המדינה את חשבונותיהן ואת דוחותיהן הכספיים לתקופת הבחירות באיחור. איחור זה לא איפשר להשלים את ביצוע הביקורת על חשבונותיהן לפי לוחות הזמנים שנקבעו למסירת דוח מבקר המדינה לגבי חשבונות הסיעות והרשימות לתקופת הבחירות. לפיכך תוצאות הביקורת בעניינן של שתי הרשימות נכללות בדוח השלמה זה.

בהתאם להמלצת המבקר, ובתוקף סמכותו לפי סעיף 10(ג) לחוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973, נשללו משלוש הסיעות המרכיבות את הרשימה המשותפת (חד"ש, תע"ל, בל"ד) 5% מהמימון הממלכתי שלו הן היו זכאיות, בשל אי־מסירת הדוחות במועד, בהתאם למידת האיחור.

לאחר שבחן את דיווחי הסיעות ושקל את הסבריהן, קבע המבקר כי ניתן להן דוח חיובי. לפי דיווחי הסיעות, הכנסותיהן בעניין מימון מערכת הבחירות הסתכמו בכ-20.1 מיליון ש"ח והוצאותיהן במערכת הבחירות הסתכמו בכ-30.5 מיליון ש"ח - בשני המקרים מדובר בהכנסות ובהוצאות בגבולות שנקבעו בחוק. עוד נמצא כי הסיעות ניהלו את חשבונותיהן לפי הנחיות מבקר המדינה.

המבקר ממליץ לסיעות לצמצם את הגירעונות ולכסות את החובות שצברו בעקבות מערכת הבחירות.

המצב הכספי בגין מערכת הבחירות (בש"ח)

השם
המימון הממלכתי
סה"כ הכנסות
סה"כ הוצאות
עודף (גירעון)
​הרשימה הערבית המאוחדת (רע"מ)
6,943,000
6,943,000
13,424,980
(6,481,980)
​הרשימה המשותפת
(חד"ש, תע"ל, בל"ד)
13,191,700
13,191,700
17,139,090
(3,947,390)
על פי הדוחות הכספיים בעיבוד משרד מבקר המדינה.

דוח על החשבונות השוטפים של הסיעות בל"ד, תע"ל, חד"ש ורע"מ בכנסת ה-23 לתקופה שבין 1.4.20 ל-31.3.21 - דוח השלמה

הדוח על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת ה-23 שקיבלו מימון ממלכתי לכיסוי הוצאותיהן בתקופה שבין 1.4.20 ל-31.3.21 נמסר ליו"ר הכנסת ופורסם לציבור ביולי 2022. 

ארבע סיעות אשר היו זכאיות למימון ממלכתי בתקופה זו - בל"ד, תע"ל, חד"ש ורע"מ לא מסרו למשרד מבקר המדינה במועד את חשבונותיהן ואת דוחותיהן הכספיים לתקופה שנבדקה. לפיכך תוצאות הביקורת בעניינן של הסיעות האמורות נכללות בדוח השלמה זה.

כאמור לעיל, בהתאם להמלצת המבקר ובתוקף סמכותו לפי סעיף 10(ג) לחוק, נשללו מהסיעות בל"ד, תע"ל וחד"ש 5% מהמימון הממלכתי שלו הן היו זכאיות, בשל אי־מסירת הדוחות במועד, בהתאם למידת האיחור

על פי דיווחי ארבע הסיעות הסתכמו הכנסותיהן בתקופה האמורה בכ-20.7 מיליון ש"ח והוצאותיהן בתקופה זו הסתכמו בכ-15.8 מיליון ש"ח. בשני המקרים מדובר בהכנסות ובהוצאות בגבולות שנקבעו בחוק. 

על פי חוק מיסוי תשלומים בתקופת בחירות, התשנ"ו-1996 (להלן - חוק המיסוי) ותקנות מיסוי תשלומים בתקופת בחירות, התשנ"ו-1996 (להלן - התקנות הנלוות) מס במקור החל על שכר פעילים ועובדים של מפלגות הוא מס מיוחד בשיעור 25% אשר חל על כל תשלום ששולם בתקופת הבחירות, בעד עבודה או שירות שבוצעו בשל הבחירות, בתנאים ובמועדים המפורטים בחוק המיסוי ובתקנות הנלוות. חובת התשלום של המס המיוחד מוטלת על המשלם באמצעות ניכוי במקור.

בביקורת נמצא כי ארבע הסיעות לא דיווחו ולא העבירו במועד לרשות המיסים את סכומי המס המיוחד בשיעור 25% שהן ניכו משכר פעילים ועובדים שהעסיקו. רק בעקבות הביקורת הן דיווחו ושילמו לרשות המיסים, כמפורט להלן. 

  • סיעת בל"ד העבירה לרשות המיסים סך של כ-1.4 מיליון ש"ח עבור ארבע מערכות בחירות לכנסת (האיחורים בדיווח ובתשלום נעו בין שנה וחצי לשנתיים וחצי מהמועד הקבוע בחוק המיסוי ובתקנות הנלוות); 

  • סיעת תע"ל העבירה לרשות המיסים סך של כ-1 מיליון ש"ח עבור שתי מערכות בחירות לכנסת (האיחורים בדיווח ובתשלום נעו בין שמונה חודשים לשנתיים וחצי); 

  • סיעת חד"ש העבירה לרשות המיסים סך של כ-2.6 מיליון ש"ח עבור ארבע מערכות בחירות לכנסת (האיחורים בדיווח ובתשלום נעו בין שנה וחצי לשנתיים וחצי); 

  • סיעת רע"מ העבירה לרשות המיסים סך של כ-3.9 מיליון ש"ח עבור ארבע מערכות בחירות לכנסת (האיחורים בדיווח ובתשלום נעו בין שנה וחצי לשלוש וחצי שנים).

ההתנהלות האמורה חשפה את הסיעות לחיוב בתשלום הוצאות הצמדה וריבית בשל העיכוב בתשלומי המס המיוחד ובדיווח עליו. 

לפיכך קבע המבקר כי הדוח על חשבונותיהן של ארבע הסיעות אינו חיובי וכי יישלל מהן מימון בסכומים המפורטים להלן לגבי כל סיעה, בסכום מצטבר של 295,000 ש"ח:

סכומי המימון שנשללו מהסיעות

שם הסיעה
​המימון שנשלל מהסיעה (בש"ח)
בל"ד
70,000
תע"ל
25,000
חד"ש
100,000
רע"מ
100,000
המבקר אף ממליץ לסיעות לצמצם את הגירעונות ולכסות את החובות שצברו בעקבות מערכת הבחירות.

הנתונים המאזניים של הסיעות ל-31.3.21 (בש"ח)


רכוש שוטף
רכוש קבוע והשקעות
סה"כ נכסים
התחייבויות שוטפות
התחייבויות לזמן ארוך
עודף (גירעון) נצבר
סה"כ התחייבויות ועודף/ התחייבויות בקיזוז גירעון
בל"ד
3,599,381
1
3,599,382
4,928,858
1,481,591
(2,811,067)
3,599,382
תע"ל 
11,247,568
70,550
11,318,118
4,760,834
182,927
6,374,357
11,318,118
חד"ש
13,029,995
5,281,053
18,311,048
4,165,217
-
14,145,831
18,311,048
רע"מ
2,426,037
18,357
2,444,394
11,554,376
1,041,435
(10,151,417)
2,444,394
סה"כ
30,302,981
5,369,961
35,672,942
25,409,285
2,705,953
7,557,704
35,672,942

על שתי הסיעות בל"ד ורע"מ, שבתום התקופה השוטפת נותרו להן גירעונות נצברים של כ-12.9 מיליון ש"ח, לפעול לצמצום הגירעונות עד כיסוים המלא.

העודפים והגירעונות של הסיעות (בש"ח)

שם הסיעה
עודף (גירעון) נצבר ל-31.3.20
עודף (גירעון) לתקופה השוטפת
עודף (גירעון) ממערכת הבחירות לכנסת העשרים וארבע
עודף (גירעון) נצבר ל-31.3.21
בל"ד
(1,787,834)
385,466
(1,408,699)***
(2,811,067)
תע"ל 
5,529,455*
2,408,403
(1,563,501)***
6,374,357
חד"ש
14,157,753**
963,268
(975,190)***
14,145,831
רע"מ
(4,785,652)
1,116,215
(6,481,980)
(10,151,417)
* לאחר קיזוז חלקה בהוצאות משפטיות בעקבות הביקורת.
** לאחר ביטול מחיקת יתרת חוב ארנונה בעקבות הביקורת.
*** השתתפות במימון גירעון הבחירות של הרשימה המשותפת (חד"ש, תע"ל, בל"ד) במסגרתה התמודדה הסיעה במערכת הבחירות לכנסת העשרים וארבע. 
על פי הדוחות הכספיים של הסיעות, בעיבוד משרד מבקר המדינה.