facebook

משרה ביחידת הרשומות והמידע במשרד מבקר המדינה בירושלים

מאפיינים

סוג המשרה:
אחר
סטטוס המשרה:
פתוח
בתוקף עד:
29/06/2021 00:00
מספר משרות מבוקש:
1
מקום המשרה:
דואר אלקטרוני של גורם המפרסם:

מסמכים וטפסים להורדה

תיאור המשרה

ליחידת הרשומות והמידע במשרד מבקר המדינה בירושלים דרוש/ה רכז/ת רשומות ומידע למשרה זמנית לתקופה של  עד 6 חודשים, עם אופציה להארכה.

ההעסקה תהיה בתנאי חוזה בשכר שווה ערך לדרגה 16 בדירוג המינהלי של עובדי מדינה.

תיאור התפקיד 

העובד/ת יפעל/תפעל בהתאם להנחיות הממונה על יחידת הרשומות והמידע הכוללות תיוק הרשומות והמידע בארכיב הפיזי ובמערכת האלקטרונית לניהול המסמכים; תפעול שוטף של הגנזך המשרדי ודאגה לתחזוקתו, לרבות הארגון, הסדר והשלמות של מכלי האחסון, התיקים והמסמכים; הכנת החומר הארכיוני המשרדי לביעור ולגניזה, רישום לקראת הפקדה בגנזך המדינה בהתאם להנחיות ולכללי המשרד וארכיון המדינה; איתור מסמכים בגנזך המשרדי על פי דרישה, ניהול רישום ומעקב בנוגע להוצאתם והחזרתם; סיוע בהפצת דוחות המשרד לגופים חיצוניים וביצוע מעקב ובקרה אחר הפצתם. ביצוע מטלות דומות נוספות בהתאם לצורך ועל פי הוראת הממונה.

תנאים מוקדמים

תעודת בגרות מלאה. יינתן יתרון לבעלי/ות ניסיון בתחום העיסוק כמתואר בפירוט המטלות בתיאור התפקיד ובתחומים שביש להם זיקה למטלות אלה.

הכישורים הנדרשים

 • ידיעת השפה העברית על בורייה
 • כושר ביטוי גבוה בכתב ובעל פה
 • יכולת לעבודה הכרוכה במאמץ פיזי - חובה
 • יכולת עבודה בסביבה ממוחשבת
 • ידע בתוכנות אופיס: Word, Excel, Outlook
 • יכולת טובה לשליפת מידע ועיבוד נתונים
 • עבודה מדויקת וקפדנית
 • יחסי אנוש טובים ונועם הליכות
 • תודעת שירות גבוהה ואחריות אישית
 • יכולת עמידה במצבי לחץ

 

תנאים נוספים:

 1. לא יתקבלו מועמדים/ות לעבודה אם מועסקים/ות במשרד קרוב/ת משפחה שלו/ה, כהגדרתו בפסקה 13.3 בתקשי"ר.

 2. המשרה מיועדת הן לנשים והן לגברים.

 3. תידרש עבודה בשעות נוספות בהתאם לצורכי העבודה.

 4. העובדים/ות יידרשו לעבור בדיקת סיווג ביטחוני, כמקובל.

המשרד יזמן לריאיון לפני ועדת בחירה עד 8 מועמדים/ות בעלי/ות ההישגים הגבוהים ביותר במבחן ממוחשב שייערך בטרם תתכנס ועדת הבוחנים לבחון את המועמדים/ות.

המעוניינים להגיש מועמדות למשרה ימלאו טופס בקשה למשרה פנויה (מדף 2115), יצרפו  קורות חיים, תצלום תעודת בגרות מלאה והמלצות וישלחו במרוכז למייל Mashab@mevaker.gov.il, עבור גב' גרציה בסלי, רכזת אגף משאבי אנוש. בשדה הנושא של הפנייה יש לציין שמדובר בהגשת מועמדות למשרה זמנית ביחידת הרשומות והמידע. את הבקשות יש להעביר לא יאוחר מיום 29.6.21.​