facebook

דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות ורשימות המועמדים לתקופת הבחירות לכנסת העשרים ; דין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת התשע עשרה לתקופה 1.2.13 עד 31.12.14 ולתקופה 1.1.15 עד 31.3.15

סוג הפרסום מימון מפלגות
מספר קטלוגי 16-211
תאריך פרסום 18/10/2016
מספר ISSN 0793-1948
word
pdf
word
pdf