facebook

הזמנה לכנס הסברה לקראת הבחירות לכנסת העשרים וחמש

האגף לביקורת בחירות ומימון מפלגות במשרד מבקר המדינה יערוך כנס לקראת הבחירות


נציגי הסיעות והמפלגות שבכוונתן להגיש רשימת מועמדים לכנסת העשרים וחמש מוזמנים לכנס שיתקיים ב-29.9.22 בהשתתפות מבקר המדינה.


ההשתתפות בכנס מותנית בהרשמה מראש עד 20.9.22 באמצעות משלוח דוא"ל ללשכת האגף לביקורת בחירות ומימון מפלגות, לכתובת: elections@mevaker.gov.il, תוך ציון הפרטים הבאים: שם, מס' ת.ז, מס' טלפון נייד, שם הסיעה או המפלגה, ואופן ההשתתפות בכנס (פיזית/ מקוון).


לפרטים נוספים – ראו בהזמנה לכנס.