לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור

רקע

מגפת הקורונה, שהתחילה בפברואר 2020 ונמשכה גם במועד סיכום הביקורת, כבר גבתה קורבנות רבים בארץ ובעולם. נגיף הקורונה מידבק ביותר וחשוב לאבחן מהר ככל האפשר הידבקות בו כדי לקטוע במהירות את שרשרת ההדבקה. אבחון ההידבקות נעשה באמצעות לקיחת דגימה מהנבדק - מהלוע ומהנחיר (דגימה). ישנה חשיבות רבה לקיצור פרק הזמן הנדרש מלקיחת הדגימה ועד לקבלת תוצאות בדיקת הקורונה, שכן לגורם זה השפעה רבה על אפשרות קטיעת שרשרת ההדבקה ומיגור המגיפה. הדיגום ובדיקת המעבדה הם השלב הראשון בתהליך שמטרתו קטיעת שרשרת ההדבקה.

באוקטובר 2020 פרסם מבקר המדינה דוח בנושא ניהול מערך הדגימות ובדיקות המעבדה לאבחון קורונה. מאז פרסום הדוח הועברו סמכויות בין הגופים, ומרכיבים מסוימים בהפעלת המערך הועברו לביצוע לגופים פרטיים. 

שיא התחלואה היה בינואר 2021 ועמד על תוספת יומית של עד 10,000 מאומתים ביום; ואולם בחודשים אפריל עד יוני 2021 החלה ירידה חדה בשיעור התחלואה והיא הגיעה לכדי תוספת יומית של עשרות מאומתים בלבד; לקראת סוף יוני 2021 התחלואה שבה והתפרצה, ובמחצית אוגוסט 2021 התוספת היומית של מאומתים הגיעה ליותר מ-8,000. 

נתוני מפתח

 • כ-820,000 איש

  אומתו בהידבקות בנגיף בישראל מפרוץ המגפה בסוף פברואר 2020 ועד לאמצע מרץ 2021

 • כ-14 מיליון בדיקות קורונה

  בוצעו בישראל מפרוץ המגפה בסוף פברואר 2020 ועד לאמצע מרץ 2021

 • 2.8 מיליארד ש"ח

  הוא אומדן עלות ביצוע הדגימות והבדיקות מפרוץ המגפה בסוף פברואר 2021 ועד אמצע מרץ 2021

 • 40 מעבדות

  עברו תיקוף וקיבלו אישור של משרד הבריאות לבצע בדיקות קורונה

 • 110,000 בדיקות

  היכולת היומית של המעבדות בישראל לבצע בדיקות במועד סיכום הביקורת במרץ 2021

 • 13%

  שיעור הבדיקות החיוביות הגבוה ביותר בתקופת הביקורת נמצא במחוז ירושלים, בקרב אוכלוסייה חרדית; גם במחוז דרום ובמחוז מרכז שיעור הבדיקות החיוביות הגבוה...

 • כ-6,400 איש

  נפטרו מקורונה בישראל מפרוץ המגפה בפברואר 2020 ועד 12.5.21

 • 15.1% ו-0.1%

  15.1% השיעור הגבוה ביותר של בדיקות חיוביות, ב-28-29.9.20; 0.1% השיעור הנמוך ביותר של בדיקות חיוביות, ב-11.5.21

פעולות הביקורת

מנובמבר 2020 עד מרץ 2021 בדק משרד מבקר המדינה את מערך הדגימות ובדיקות הקורונה, לרבות מצבו נוכח השינויים שנעשו בזמן אמת, ובהם: פרקי הזמן שנדרשו לביצוע הדגימות והבדיקות; נתוני משרד הבריאות לגבי זמני המתנה (רמות שירות) לתהליכי הדגימות ובדיקות המעבדה; נתוני פיקוד העורף של צה"ל (פקע"ר) על דגימות ובדיקות המעבדה; התקשרות עם חברת ייעוץ פרטית לצורך ניהול ותפעול מערך הדגימות והבדיקות; רכישה והפעלה של מכשירים לאבחון מהיר של נגיף הקורונה; בדיקות קורונה ליוצאים ולנכנסים בנמל התעופה בן גוריון (נתב"ג) ובדיקות מעבדה לריצוף גנומי לזיהוי מוטציות (וריאנטים) של הנגיף. כמו כן, משרד מבקר המדינה ערך סקר בקרב 525 נבדקי קורונה, שנבחרו אקראית מתוך מדגם ארצי מייצג, שמטרתו הייתה לבחון את זמני ההמתנה במתחמי הדיגום של הקורונה בראיית הציבור, ואת שביעות הרצון מחוויית השירות של בדיקת הקורונה (הסקר). הביקורת נעשתה במשרד הבריאות, במשרד האוצר, במשרד הביטחון (משהב"ט), במד"א, בפקע"ר באמצעות המפקדה לקטיעת שרשרת ההדבקה בפקע"ר (מפקדת אלון), בארבע קופות חולים וברשות שדות התעופה (רש"ת). בירורי השלמה נעשו במעבדות הפרטיות.

תמונת מצב העולה מן הביקורת

 • dislike
  התאמה בין יעדי הזמן ובין הדרישות של משרדי הבריאות והביטחון ופקע"ר - נמצא חוסר התאמה בין הדרישות ויעדי הזמן מלקיחת הדגימה ועד מסירת תוצאת בדיקת המעבדה שקבעו משרדי הבריאות והביטחון (כפי שהם משתקפים בהסכמים עם חברת הדיגום ועם המעבדות הפרטיות) - עד 24 שעות...
 • dislike
  פיקוח על זמני ההמתנה לביצוע הדגימות - מאז נובמבר 2020 ועד מועד סיום הביקורת, הגופים - פקע"ר, משהב"ט ומשרד הבריאות לא פיקחו על זמני ההמתנה לביצוע הדגימות; הנתונים לא נמדדו ולא נאספו ולכן גם לא ניתן לנתחם. המשמעות היא שתנאי המכרז באשר לזמני ההמתנה לא נאכ...
 • dislike
  רמות שירות במתחמי הדיגום לפי משתתפי הסקר שערך משרד מבקר המדינה - זמן ההמתנה הממוצע בשלושת החודשים שלגביהם התבצעה בדיקת הביקורת (נובמבר 2020 עד ינואר 2021) כפי שהוערך על ידי משתתפי הסקר עמד על 37 דקות, והוא גבוה מהזמן שנקבע בתנאי המכרז לתהליך זה - 25 דק...
 • dislike
  נתוני משרד הבריאות על רמות השירות לתהליכי הדגימות ובדיקות המעבדה - נכון למועד סיום הביקורת, נתוני משרד הבריאות באשר לזמני ההמתנה ממועד הדיגום עד לקבלת תוצאות הבדיקה אינם אמינים ומשכך לא ניתן היה להתבסס עליהם לצורך מיפוי וניתוח זמני התהליך ולצורך קבלת ה...
 • dislike
  נתוני פקע"ר על רמת השירות של חברות הדיגום, קופות החולים והמעבדות הפרטיות - על פי נתוני פקע"ר, בנובמבר 2020 בוצעו כ-825,000 דגימות בקופות החולים, ו-59% מהן עמדו ביעד של 18 שעות מלקיחת הדגימה עד מסירת תשובת הבדיקה. בינואר 2021 בוצעו כ-1.7 מיליון דגימות...
 • dislike
  הלימה בין קצב הגעת דגימות למעבדות לבין יכולת ביצוע הבדיקות בהן - ההסכמים של משרדי הבריאות והביטחון עם חברות הדיגום נעשו מבלי שהליך הדיגום והבדיקה נותח כהליך מתמשך אחד. ה-SLA שנקבע במכרז לביצוע הדגימות הוא פרק הזמן מלקיחת הדגימה ועד הגעתה למעבדה, ואולם...
 • dislike
  תקלות בהעברת דגימות - הביקורת העלתה מקרים של דגימות שהעברתן למעבדות התעכבה, וכן של דגימות שהגיעו למעבדה ללא תיעוד במערכות המידע. כמו כן, היו מקרים שבהם קופות החולים לקחו דגימות מעבר ליכולתן, וכדי להתגבר על העיכוב הצפוי במעבדותיהן הן העבירו את עודף הבדי...
 • dislike
  ממשק אוטומטי להעברת נתונים שיאפשר ניהול בקרה ומעקב לצורך התיאום בין תהליך הדיגום לתהליך הבדיקות - בביקורת עלה כי נכון ל-10.1.21 לא היה ממשק סדור שפועל אוטומטית להעברת נתונים באופן רציף בין מערכת הדגימה למערכת הבדיקות, וכי הנתונים הועברו באמצעות כספות ו...
 • dislike
  הארכות התקשרות עם חברת ייעוץ פרטית - משרד הבריאות פרסם מכרז עבור אספקת שירותי תפעול מערך הדגימות והבדיקות בדצמבר 2020, דהיינו כשמונה חודשים ממועד ההתקשרות המקורית, אף שהתחייב שיוציא מכרז בפני ועדת המכרזים במסגרת ההתקשרות המקורית במאי 2020, ובגין התחייב...
 • dislike
  מכשירים לבדיקה מהירה מסוג "סופיה" - מתוך 300 מכשירים לבדיקה מהירה מסוג "סופיה" שנרכשו בכ-900,000 דולר (כ-3.69 מיליון ש"ח) והגיעו לארץ, כ-150 לא הופצו; מבין המכשירים שהופצו רק כ-30 פעילים באופן שוטף, והם סיפקו נכון למועד סיום הביקורת כ-1,900 בדיקות בלבד...

  תרשים התקציר

  מספר הבדיקות שנעשו בישראל מאז פרוץ המגפה ועד מאי 2021 (16 חודשים) (באלפים)

  עיקרי המלצות הביקורת

  • [alt]
   מומלץ כי משרד הבריאות ופקע"ר ינתחו את זמני ההמתנה במתחמי הדיגום כדי לעמוד על הסיבות לאי-עמידה בדרישות שנקבעו במכרז ולהפיק מכך לקחים - הן לצורך המשך הפעלת מץערך הדיגום, בראייה צופה פני עתיד, והן לצורך תהליכים תפעוליים אחרים שבהם יש משמעות לעמידה בלוחות...
  • [alt]
   מומלץ למשרד הבריאות להסדיר את הממשקים, שבין מערך הדגימות למערך הבדיקות וביניהם לבין מערכותיו. מומלץ גם שישלב, בתהליכי העברת הנתונים בין המערכות, מנגנון למעקב ובקרה שיינטר את הנתונים ויוודא אמינותם. עוד מומלץ שאסדרת הממשקים תעשה בשיתוף משהב"ט ופקע"ר שעו...
  • [alt]
   מומלץ למשרד הבריאות בשיתוף משהב"ט ופקע"ר, לבחון איזה חלק ממערך הדגימות והבדיקות שהוקם יש להמשיך לתפעל, לשמר ולתחזק - כדי שניתן יהיה להפעילו בשעת הצורך, למשל - במקרים של התפרצות מגפה או זיהום רחב היקף של מי שתייה.
  • [alt]
   מומלץ שמשרד הבריאות יפיק לקחים מתהליך היציאה למכרז בנוגע להפעלת מערך הדגימות והבדיקות, וכן יבחן פרסום מכרז פומבי לתפעול מערך הדגימות והבדיקות בעת שגרה לצורך הפעלתו בחירום.
  • [alt]
   מומלץ למשרד הבריאות להשלים גיבוש נוהל שיסדיר את תהליך הריצוף הגנומי (אבחון מוטציות של הנגיף) ולהטמיע אותו בעבודת המעבדות; שהמשרד יגדיר את אופן שילוב עבודת המעבדה המרכזית עם שאר המעבדות לבריאות הציבור הפזורות בארץ; וכן יבחן את הצורך בהתאמת התשתיות של כל...

  סיכום

  מאז פברואר 2020 מדינת ישראל בכלל ומערכת הבריאות בפרט מתמודדות עם מגפת הקורונה. בניהול ובתפעול מערך הדגימות והבדיקות, החיוני להתמודדות עם המגפה ולקטיעת שרשראות ההדבקה, עוסקים גופים מדיסציפלינות שונות - בריאות, ביטחון, מחקר ועוד. לפי נתוני משרד הבריאות, מפרוץ המגפה ועד אמצע מרץ 2021 בוצעו בישראל כ-14 מיליון בדיקות קורונה, בעלות מוערכת של למעלה מכ-2.8 מיליארד ש"ח. 

   בביקורת בעניין תהליכי הדיגום ובדיקות המעבדה עלו, בין היתר, הליקויים האלה: היעדר נתונים מלאים במשרד הבריאות בדבר זמני ההמתנה ממועד הדיגום עד לקבלת תוצאות הבדיקה, עיכוב בקצב זרימת הדגימות למעבדות, תקלות בהעברת הדגימות מהגורם הדוגם לגורם המבצע את הבדיקות, תקלות בתיאום בין הגורמים למיניהם, ופעילות לא סדירה עדיין של ממשקים אוטומטיים סדורים להעברת הנתונים בין המערכות והיעדר מנגנון אוטומטי לבקרה ולמעקב על העברת המידע משלב הדגימות לשלב הבדיקות. 

  על משרד הבריאות, משהב"ט ופקע"ר לפעול לתיקון הליקויים שהועלו בדוח זה ולבחון את יישום ההמלצות. בכלל זה מומלץ כי הם יבחנו איזה חלק ממערך הדגימות והבדיקות שהוקם יש להמשיך לתפעל, לשמר ולתחזק, כדי שניתן יהיה להפעילו בעת התמשכות המגפה ובשעת הצורך, למשל - במקרים של התפרצות מגפה או זיהום רחב היקף של מי שתייה.