לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור

ההיערכות להגנה על מתקנים חיוניים מפני טילים, רקטות ואיומים אוויריים נוספים

הגעת לתוכן כרטיסייה על מנת להמשיך בנייוט דלג עם החיצים למטה ולמעלה
מסגרת פרסום:
תאריך הפרסום:
סוג הפרסום:
מיגון מפעלים; מיגון תשתיות; חירום

רקע

​מדינת ישראל נתונה לאיום אווירי חמור ונרחב, כגון טילים ורקטות. יש להיערך כנדרש להגנה על מתקנים חיוניים מפניו.

נתוני מפתח

 • מספר מאות אלפים

  אומדן של כמות האיומים האוויריים שיהיו בידי האויב בשנת 2020

 • 21,000

  רקטות ופצצות מרגמה נורו לישראל מרצועת עזה מספטמבר 2000 עד ספטמבר 2019

 • מספר עשרות

  מתקנים המיועדים למיגון פיזי נכללים ברשימה שבידי רשות חירום לאומית (רח”ל)

 • מספר מועט

  של מתקנים מוגנו מתוך אלו שאישרה ועדת השרים שנדרש למגנם. כמו כן מתוכנן מיגון של מתקנים נוספים. אין בין המתקנים הנ”ל אף מתקן של גופים מסוימים.

פעולות הביקורת

​משרד מבקר המדינה בדק בחודשים ספטמבר 2017 עד אפריל 2019 , לסירוגין, את אופן ההיערכות בין היתר של משרד הביטחון (משהב”ט) וצה”ל למיפוי מתקנים ותשתיות חיוניים בגופים מסוימים ולהגנה עליהם מפני האיום האווירי. הביקורת נעשתה במשהב”ט, בצה”ל, ברח”ל, במטה לביטחון לאומי (המל”ל) ובגופים נוספים.

ועדת המשנה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת החליטה שלא להניח על שולחן הכנסת ולא לפרסם חלקים מפרק זה לשם שמירה על ביטחון המדינה, בהתאם לסעיף 17 לחוק מבקר המדינה, התשי”ח 1958- [נוסח משולב]. חיסיון החלקים מפרק זה אינו מונע את הבנת מהות הביקורת.

תמונת מצב העולה מן הביקורת

 • dislike
  התשתיות הלאומיות החיוניות להגנה: שלא כאמור בהחלטת ועדת השרים להכנת העורף לשעת חירום ממאי 2011 , רח”ל טרם הגישה לוועדות השרים הצעת החלטה בעניין המתקנים החיוניים. כמו כן, המל”ל לא הציע לראש הממשלה לדון בישיבות ועדות השרים... המשך קריאה בקובץ המצורף.
 • dislike
  קידום חקיקת “חוק העורף” לטיפול בעורף במצבי חירום: בפברואר 2011 הפיץ משהב”ט הצעת חוק בנושא, וביוני 2016 הפיץ את תזכיר החוק האחרון בנושא. רק ביולי 2018 עלה בידיו להגיש למשרד המשפטים הצעה מעודכנת של החוק לאחר שקיבל את... המשך קריאה בקובץ המצורף.
 • dislike
  פעילות חסרה של משהב”ט לקידום ההגנה על תשתיות חיוניות: משהב”ט לא פעל כדי למגן פיזית תשתיות חיוניות בגופים מסוימים; אין בידיו תוכנית עבודה לביצוע המיגון במידת הצורך; והוא לא הכין תרחיש ייחוס לגופים אלה.
 • dislike
  היערכות חסרה של גופים מסוימים להגנה על מתקניהם החיוניים מפני איומים אוויריים: גוף מסוים נערך חלקית בנושא, ומיגונם הפיזי של מתקניו אינו מלא; וגוף אחר נערך בהתאם לאיומים שבתסקירים שהכין ב- 2008, 2013 ו- 2014, אף כי ספק אם היה... המשך קריאה בקובץ המצורף.
 • like
  בשנת 2019 משהב”ט היה בעיצומה של עבודת מטה שהוא מבצע למיפוי מתקנים חיוניים בגופים מסוימים.
 • like
  במהלך ביצוע הביקורת, באוקטובר 2017 החליט גוף מסוים להכין תוכנית “השרדה” שנועדה לאפשר המשכיות תפקודו. בדצמבר 2019 מסר הגוף כי הוא סיים לבצע עבודת מטה בנושא.
 • like
  בשנת 2019 החל גוף אחר לבצע ניתוח כמותי להגדרת הסיכון הנשקף לו נוכח האיומים האווייריים ואת העלויות הכרוכות בכך. בדצמבר 2019 הודיע הגוף למשרד מבקר המדינה כי הוא סיים לבצע עבודה זו.

עיקרי המלצות הביקורת

 • [alt]
  על רח”ל להכין הצעת החלטה כנדרש לפי החלטת ועדת השרים להכנת העורף לשעת חירום ממאי 2011 , ולהכין רשימת מתקנים חיוניים שנדרש להסדיר את ההגנה עליהם ולהביאן לפני הקבינט המדיני-ביטחוני או הממשלה. מומלץ כי המל”ל יעלה לפני ראש הממשלה... המשך קריאה בקובץ המצורף.
 • [alt]
  על משהב”ט לסיים בהקדם את עבודת המטה בנושא תשתיות חיוניות בגופים מסוימים, לתקפה מעת לעת נוכח האיומים המשתנים, ולקבוע תוכנית עבודה רב-שנתית מגובה בתקציב להגנה.
 • [alt]
  על משהב”ט לפעול בהקדם לגיבוש תרחיש ייחוס לגופים מסוימים ולהביאו לידיעתם.
 • [alt]
  על גוף מסוים להמשיך ולפעול בתיאום עם משהב”ט להגברת הרציפות התפקודית שלו. כמו כן, על גוף אחר להמשיך לבצע עבודת מטה מעודכנת לגבי השלכות של פגיעת איומים אוויריים במתקניו על פעילותו, ולגבי צעדים הנדרשים לצמצום נזקים צפויים.

סיכום

​בביקורת עלו ליקויים בפעילותם של משהב”ט, צה”ל, רח”ל, המל”ל וגופים נוגעים - כל אחד בתחומו - בנושא ההגנה על תשתיות ומתקנים חיוניים בגופים מסוימים. על משהב”ט, להכין תוכנית עבודה להגנת המתקנים החיוניים האמורים ולבחון את המקורות למימונה.