facebook

ביקורת בנושאים אסטרטגיים בראיה צופה פני עתיד

מבקר המדינה: "אבדוק את הערכות משרדי הממשלה למתקפת סייבר"

 

  • המבקר אנגלמן הנחה את הצוותים המקצועיים להתמקד במערכות המחשוב הלאומיות הכוללות את פרטיהם האישיים של הציבור הרחב. זליגה של המידע לגורמים לא מורשים עלולה לגרום נזק רב לציבור ולמדינה.  • הבדיקה תבחן את רמת איתנותן של מערכות המאגר הביומטרי, דוגמת מערכת תעודת זהות חכמה, מערכת נתוני רישיונות הנהיגה, מערכת כרטיסי תחבורה ציבורית רב-קו ועוד.

 

 

 

 

מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן החל ביישום מתווה ביקורת המדינה השמה דגש על בחינה של נושאים אסטרטגיים לאומיים, תוך שקלול הסיכונים והאתגרים העומדים לפתחם של משרדי ורשויות הממשלה. במסגרת כך, המבקר אנגלמן הנחה באחרונה את הצוותים המקצועיים במשרדו לכלול בתכנית הביקורת השנתית, ובראיה הצופה פני עתיד, נושאים אסטרטגיים אשר יש בהם כדי להביא לפגיעה בביטחון ישראל ולהשפיע באופן מהותי על הציבור.

כך לדוגמא, במסגרת מתכונת בדיקה זו, תיבדק הערכות משרדי ורשויות הממשלה למתקפות סייבר ולפגיעה במערכות הממוחשבות השונות. המבקר הדגיש כי עם התפתחות העידן הטכנולוגי, על יתרונותיו לצד הסיכונים העולים ממנו, יש להעמיק את ביקורות ה-  IT, לרבות עריכת ביקורת בתחום הסייבר המהווה את אחד מאתגרי העתיד המרכזיים.

הבדיקה תבחן, בין היתר, את רמת איתנותן של המערכות הממוחשבות הלאומיות, דוגמת המאגר הביומטרי, מערכת תעודת זהות חכמה, מערכת רישיונות הנהיגה ומערכת כרטיס תחבורה ציבורית רב-קו ועוד. מערכות אלו, הנמצאות בשימוש הרשויות שונות, כוללות את פרטיהם האישיים של הציבור הרחב וזליגה של המידע לגורמים לא מורשים עלולה לגרום נזק רב לציבור ולמדינה.

ביקורות IT בוחנות את מוכנות המערכות הממוחשבות והגופים האחראים על תפעולן לאירועי סייבר, בדגש על תחום אבטחת המידע, המהווה סוגיית ליבה בפעילות גופים בעידן הטכנולוגי העדכני. הביקורת עושה שימוש בכלים ממוחשבים מתקדמים המאפשרים את ניתוח בסיסי המידע של הגופים המבוקרים.
לצורך העמקת ביקורות ה-IT המבקר הנחה לעדכן את תמהיל כח האדם במשרד המבקר ובכלל זה גיוס של מומחי מחשוב ומערכות מידע שיעשירו במומחיותם את עבודת הביקורת.