facebook

נציב תלונות הציבור - דוח שנתי 40 לשנת 2013

שער ותוכן ענייניםwordpdf
المقدمة – הקדמה בערביתwordpdf
סוג הפרסום דוחות נציב תלונות הציבור
מספר קטלוגי 2014-840
תאריך פרסום 24/6/2014
מספר ISSN ISSN 0579-2770

מוגש בזה לכנסת הדוח השנתי הארבעים של נציב תלונות הציבור.

מאז נכנסתי לתפקידי כמבקר המדינה ונציב תלונות הציבור שמתי דגש במטלות הביקורת ובבירור תלונות הציבור על ההגנה על זכויות אדם, ובכלל זה הזכויות החברתיות והכלכליות של האוכלוסיות החלשות בחברה. נציב תלונות הציבור רואה עצמו "סוכן הזכויות החברתיות", בייחוד בכל הקשור בשמירה על זכויות הנזקקים, שכן המבחן האמִתי להגשמתן של זכויות האדם הוא ההגנה על זכויותיהן של הקבוצות החלשות. על תפקידו של נציב תלונות הציבור בעידן זכויות האדם ועל פעילותה של הנציבות להגשמת זכויות אלה, תוכלו לקרוא בפרק שיוחד לנושא זה בדוח.

בדוח גם יוחד פרק לטיפולה של נציבות תלונות הציבור בתלונות על פגיעה בזכויות האדם של אסירים ועצירים . כליאתו של אדם פוגעת מטבע הדברים בזכויות היסוד שלו, ובראשן בזכותו לחירות. ואולם היא אינה מבטלת זכויות אלה לחלוטין, ויש לשמור עליהן גם בין כותלי הכלא, אף אם בהיקף מצומצם יותר. על כן מוטלת על שירות בתי הסוהר ומשטרת ישראל, המופקדים על כליאתם של אסירים ועצירים, החובה להפעיל את סמכויותיהם בזהירות ובמידתיות ולהקפיד על דרך פעולה שבה יישמרו זכויות...

הפרק המלא

word
pdf

הפרק המלא

word
pdf

הפרק המלא

word
pdf

הפרק המלא

word
pdf

הפרק המלא

word
pdf