לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור

רקע

בדצמבר 2019 התפרץ בסין נגיף הקורונה, אשר התפשט במהרה ברחבי העולם, ובפברואר 2020 זוהה חולה קורונה ראשון בישראל. במהלך חודש מרץ 2020 חל גידול ניכר בהיקף התחלואה בישראל, שבעקבותיו הטילה הממשלה הגבלות על פעילות הציבור והמשק עד כדי הטלת סגר מלא על התושבים ב-25.3.20 שנמשך עד 4.5.20. באמצע אפריל 2020 חלה ירידה בהיקף התחלואה ובעקבותיה הממשלה החלה להסיר את ההגבלות הכלליות. בתחילת יוני 2020 חל גידול ניכר בהיקפי התחלואה ובסוף יוני היקף התחלואה הגיע לרמה גבוהה מזו שבמרץ. היקף התחלואה המשיך לעלות בחודשים יולי ואוגוסט, ובספטמבר הוטל סגר כללי נוסף. המגפה היכתה רשויות מקומיות מסוימות באופן חמור יותר מאחרות, ובהן גם ירושלים, בני ברק ודיר אל-אסד. כדי להתמודד עם היקפי תחלואה גדולים, הקימה הממשלה ועדת שרים להכרזה על אזור מוגבל. בהחלטתה הסמיכה הממשלה את ועדת השרים להכריז על אזור מוגבל אם שוכנעה כי יש הכרח בהגבלת הכניסה אליו והיציאה ממנו כדי למנוע את התפשטות המחלה.

נתוני מפתח

 • אפריל 2020

  המועד שבו הסמיכה הממשלה ועדת שרים בראשות ראש הממשלה להכרזה על אזורים מוגבלים והסמיכה אותה להגביל כניסה אל אזור מוגבל ויציאה ממנו.

 • 4 חודשים

  חלפו מאז העלו הרשויות המקומיות לפני משרד הבריאות את הצורך לבצע בעצמן חקירות אפידמיולוגיות ועד שקיבלו סמכות זו.

 • כ-17%

  שיעור החולים המאומתים בירושלים מסוף מרץ 2020 למשך כשבועיים ועד להכרזה על כמה שכונות בה כאזור מוגבל. לעומת 7% מאומתים בממוצע הארצי.

 • 10% - 21%

  שיעור החולים המאומתים בבני ברק במהלך החודשים יולי ואוגוסט 2020, לעומת ממוצע ארצי של 4.5% - 8%. עם זאת, בני ברק לא הוכרזה אזור מוגבל בתקופה זו.

 • 56% ו-62%

  מהחולים המאומתים בירושלים ובבני ברק, בהתאמה, במהלך גל התחלואה הראשון, לא נמצאו בבסיס המידע ששימש את מערך החקירות האפידמיולוגיות של משרד הבריאות.

 • עד 47%

  שיעור הפיקוח והאכיפה של משטרת ישראל על חובת הבידוד של החולים המאומתים בספטמבר עד דצמבר 2020.

 • 2,145 דוחות

  חילקה משטרת ישראל בבני ברק בחודשים מרץ עד ספטמבר 2020 לעומת 52,628 דוחות בירושלים, אשר מספר תושביה גדול פי 4.5 מאשר בבני ברק, באותה התקופה.

 • 92 דוחות

  חולקו על ידי הפקחים העירוניים בבני ברק בחודשים ספטמבר עד דצמבר 2020, ו-4 דוחות ניתנו על ידי הפקחים העירוניים בדיר אל-אסד באותה התקופה.

פעולות הביקורת

​בחודשים מרץ 2020 עד ינואר 2021 בחן משרד מבקר המדינה מגוון היבטים הנוגעים לניהול משבר הקורונה ולהתמודדות עם רשויות מקומיות שבהן הייתה תחלואה גבוהה, ובהם: זיהוי אזורים שבהם תחלואה גבוהה, המדיניות שנקבעה לטיפול בהם ויישומה; קביעת קריטריונים להחלטה על הכרזה על אזור מוגבל ועל סיומה; הקשר בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי - הן לגבי שיתוף הרשויות והעברת המידע הנדרש להן להתמודדות מיטבית עם המגפה, והן לגבי מיצוי יכולתן של הרשויות המקומיות במאמצים לקטיעת שרשרת ההדבקה.

הביקורת עסקה בגל התחלואה הראשון שחל בחודשים מרץ עד מאי 2020 ובגל התחלואה השני שחל בחודשים יוני עד ספטמבר 2020 (תקופת הביקורת), אגב התמקדות בשלוש הרשויות המקומיות. הביקורת בוצעה במטה לביטחון לאומי (מל"ל), במשרד הבריאות, במשרד המשפטים, בפיקוד העורף (פקע"ר), במשרד הפנים, במינהלת האכיפה במשטרת ישראל ובמרכז השלטון המקומי ובשלוש הרשויות.

תמונת מצב העולה מן הביקורת

 • dislike
  יישום מסמך המדיניות למניעת התפרצות של תחלואה וזיהוי אזורים במיקוד - ב-18.5.20 פרסם המל"ל לכלל משרדי הממשלה מסמך מסכם לעבודת המטה המפרט את המדיניות למניעת התפרצות בלתי נשלטת של תחלואה באזור גיאוגרפי או במוסד ציבורי. מבדיקת הביקורת את יישום הפעולות לזיהו...
 • dislike
  דיוני קבינט הקורונה וועדות שרים באזורים במיקוד - קבינט הקורונה, המשמש מסגרת תיאום עליונה בין הגורמים הממשלתיים העוסקים בטיפול במשבר הקורונה ואחראי לגיבוש תוכנית להתמודדות עם התפרצות חוזרת של תחלואה, לא דן באופן הטיפול בערים במיקוד, גם לא לקראת פרוץ גל...
 • dislike
  היקף הבדיקות בירושלים ובבני ברק - במהלך גל התחלואה הראשון (אפריל ומאי 2020), גם משזוהתה ירושלים כמוקד תחלואה (שיעור מאומתים בסך של כ-17% לעומת שיעור של כ-7% בממוצע הארצי), משרד הבריאות לא הגדיל את מספר הבדיקות בעיר אלא עם ההכרזה על אזור מוגבל באמצע אפר...
 • dislike
  ביצוע חקירות אפידמיולוגיות בבני ברק ובירושלים - משרד הבריאות ניהל שני מסדי נתונים נפרדים שאינם מתואמים. משום כך, בגל התחלואה הראשון, באפריל ומאי 2020, היה בידי מערך החקירות האפידמיולוגיות מידע הנוגע ל-38% ו-44% מהחולים המאומתים בבני ברק ובירושלים בהתאמ...
 • dislike
  היקף דוחות משטרת ישראל שניתנו בירושלים ובבני ברק - היקף הדוחות שניתנו בירושלים ובבני ברק במסגרת מאמצי האכיפה לא תאם את רמת התחלואה בהן, כפי שנדרש היה בהתאם למדיניות לטיפול באזורים במיקוד. לדוגמה, בירושלים בשבועיים שלפני ההכרזה הראשונה על אזורים מוגבלים...
 • dislike
  קריטריונים לסיום הכרזה על אזור מוגבל על ידי ועדת השרים - עד נובמבר 2020 לא היו קריטריונים לסיום הכרזה על אזור מוגבל, ועובדה זו הביאה לעיתים לסיומה של ההכרזה בטרם הושגה ירידה בתחלואה. לדוגמה, משרד הבריאות לא העלה לפני ועדת השרים להכרזת אזור מוגבל את האפ...
 • dislike
  דיון בוועדת השרים להכרזת אזור מוגבל - משרד הבריאות לא הביא לדיון בוועדת השרים להכרזת אזור מוגבל את כל הערים שעמדו בתנאי הסף שמשרד הבריאות קבע להכרזה על אזור מוגבל, ועל כן הטיפול בערים אלה בהן היקפי התחלואה היו גדולים, לא היה אחיד. נמצא כי בדיון ועדת הש...
 • dislike
  אפקטיביות ההכרזה של אזור מוגבל - במהלך תקופת הביקורת המל"ל ומשרד הבריאות לא העלו לפני קבינט הקורונה את נושא חוסר האחידות בהכרזות על אזורים מוגבלים, הטיפול הלקוי באזורים המוגבלים, לרבות שילוב ההכרזה בהגדלת היקף הבדיקות, כדי לאפשר דיון בהגברת האפקטיביות...
 • dislike
  העברת מידע על חולים מאומתים ומבודדים לרשויות המקומיות - כחודש לאחר פניית משרד הפנים למשרד הבריאות בבקשה להעברת נתוני החולים והמבודדים לרשויות המקומיות ולאחר שהמל"ל הכיר בצורך להעביר מידע לרשויות המקומיות, פורסם לרשויות נוהל למסירת נתונים על החולים וחבי...
 • dislike
  ביצוע חקירות אפידמיולוגיות על ידי הרשויות המקומיות - הרשויות המקומיות העלו לפני משרד הבריאות את הצורך שיבצעו בעצמן חקירות אפידמיולוגיות לשם קטיעת שרשרת ההדבקה בתחילת אפריל 2020, אך רק בתחילת אוגוסט 2020 קיבלו סמכות זו.

  תרשים התקציר

  התחומים העיקריים שבהם מתבטא הקשר בין השלטון המרכזי למקומי בניהול משבר הקורונה

  עיקרי המלצות הביקורת

  • [alt]
   מומלץ שקבינט הקורונה ידון במדיניות ההכרזה על אזור מוגבל וביעילותו, למען טיוב הצעדים הנלווים הנדרשים בעת הכרזה, ובכללם, הידוק האכיפה, הגדלת היקף הבדיקות, החמרת ההגבלות וקביעת משך ההכרזה הרצוי. עוד מומלץ כי קבינט הקורונה ידון בנושא הטיפול באזורים במיקוד...
  • [alt]
   מומלץ כי משרד הבריאות יפעל להצגה עיתית של נתוני התחלואה ביישובים ולהצגת המלצותיו לפני ועדת השרים להכרזת אזור מוגבל, וכי ועדת השרים תתכנס באופן סדור לשם דיון במצב התחלואה ולשם הכרזה על אזורים מוגבלים. עוד מומלץ כי הוועדה להכרזה על אזור מוגבל תבחן כל סיו...
  • [alt]
   על המל"ל לוודא כי המנגנון שקבע במסמך המדיניות לזיהוי אזורים במיקוד ולטיפול בהם מיושם על ידי כלל הגורמים הרלוונטיים; כן מומלץ כי המל"ל יעקוב אחר עמידת משרד הבריאות במדיניות שנקבעה לטיפול באזורים במיקוד, וכי יועברו דיווחים בנושא באופן עיתי לקבינט הקורונה.
  • [alt]
   מומלץ כי משרד הבריאות יפעל לטיוב מנגנון הבדיקות ולהגדלת מספרן בערים עם שיעורי תחלואה גדולים, מוקדם ככל הניתן, יפעל להקמת מסד נתונים אחד שישמש את מערכיו השונים, ובהם מערך החקירות האפידמיולוגיות, ויוודא את אחידות ושלמות הנתונים.
  • [alt]
   מומלץ כי משטרת ישראל, בהנחיית מינהלת האכיפה ובשיתוף הרשויות המקומיות ומשרד הבריאות, תפעל לתת מענה בהיבט האכיפה בהתאם לרמת התחלואה בכל אזור, במסגרת המאמצים לבלימת התחלואה. עוד מומלץ כי המשרד לביטחון פנים בשיתוף משטרת ישראל ומשרד המשפטים יבחנו חלופות לתג...

  סיכום

  הרשויות המקומיות הן לבנת היסוד של הטיפול בתושבים בשגרה ובחירום והן גורם בעל יכולות וניסיון ניהולי ואופרטיבי. משבר הקורונה הדגיש את החשיבות שיש בקשר מיטבי בין השלטון המרכזי לבין השלטון המקומי.

  בביקורת נמצא כי לא מומשה המדיניות לטיפול באזורים במיקוד לשם בלימת התפרצויות תחלואה לפני התפשטותה, וכי באזורים שבהם התפשטה התחלואה לא ניתן טיפול יעיל בהתאם לקריטריונים שנקבעו. כל אלו ייתכן שהיה בהם כדי להביא להתגברות התחלואה ולהחלטה על הטלת סגר כללי שני על המשק ואף כדי להביא לפגיעה בנכונות הציבור להירתם להתמודדות עם נגיף הקורונה.

  כדי לנצל באופן המיטבי את יתרונן היחסי של הרשויות המקומיות בטיפול בתושבים ובהשגת המטרות הלאומיות, מומלץ כי משרדי הממשלה הנוגעים בדבר - משרד הבריאות, משרד הפנים, המשרד לביטחון הפנים ומשרד המשפטים - יפעלו להרחבת שיתוף הרשויות המקומיות במאמץ הלאומי לצמצום התחלואה, ויבחנו בהתאם לכך את הצורך להרחיב את סמכויותיהן.