facebook

דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות המועמדים שהשתתפו בבחירות המיוחדות לראשי הרשויות המקומיות בנימינה-גבעת עדה ורמלה ביוני 2017

סוג הפרסום בחירות ברשויות המקומיות
מספר קטלוגי 18-213
תאריך פרסום 15/4/2018
מספר ISSN 0793-1948
word
pdf