facebook

כתובות, טלפונים ושעות קבלה

כתובות, טלפונים ושעות קבלה של לשכות נציבות תלונות הציבור

תלונה לנציבות תלונות הציבור אפשר ורצוי להגיש באמצעות טופס תלונה באתר האינטרנט.

לרשותכם גם טופס פנייה להדפסה ולמילוי בכתב יד, שאותו אפשר לשלוח גם באמצעות דואר אלקטרוני: Ombudsman@mevaker.gov.il.

תלונה בכתב אפשר להגיש או לשלוח גם בדואר או בפקסימיליה לאחת הכתובות שלהלן.

על המתלונן לחתום על תלונתו ולציין בה את שמו וכתובתו.

המבקש להגיש תלונתו בעל-פה, או להתייעץ בעניינה, יפנה אל אחת הלשכות של הנציבות במקומות המפורטים להלן, בשעות הקבלה.

לרשותכם הכתובות והטלפונים:

כתובת מלאה​שעות קבלה​טלפון פקס

ירושלים

רח' מבקר המדינה 2

(סמוך לקניון "סינמה סיטי")

ת"ד 1081, מיקוד 9101001

בימים א'-ה':
13:00-9:00
ביום ד' גם בין:
17:00-15:00 ​
02-6665000​02-6665204​

תל אביב

רח' הארבעה 19, מגדל התיכון

ת"ד 7024, מיקוד 6107001

בימים א'-ה':
13:00-9:00
ביום ד' גם בין:
17:00-15:00
03-684355503-6851512

חיפה

רח' חסן שוקרי 12, הדר​

ת"ד 4394, מיקוד 3104301

בימים א'-ה':
13:00-9:00
ביום ד' גם בין:
17:00-15:00
04-8649748​04-8649744

נצרת

רח' פאולוס השישי 85, המרכז הלבן

ת"ד 50400, מיקוד 1616202​

בימים א'-ה':
13:00-9:00
ביום ד' גם בין:
17:00-15:00
​04-6455050​04-6455040

באר שבע

רח' הנרייטה סולד 8ב', בניית רסקו סיטי

ת"ד 599, מיקוד 8410402​

בימים א'-ה':
13:00-9:00
ביום ד' גם בין:
17:00-15:00
​08-6232777​08-6234343

לוד

שדרות הציונות 1, מגדל הקיסר

ת"ד 727, מיקוד 7110603​

בימים א'-ה':
13:00-9:00
ביום ד' גם בין:
17:00-15:00
​08-9465566​08-9465567

קרית שמונה

בית משפט השלום

שד' תל חי 97​

בכל יום ד'
בין השעות 09:00-12:00
ובין השעות 13:00-15:00​
04-6455050​04-6455040​

  • שם: תהלה וינוגרד
  • טלפון : 02-6665003 
  • פקס: 026529315 (לכתוב - עבור  תהלה)
  • דוא”ל: tehila_w@mevaker.gov.il

לפניות בעניין תלונות יש לפנות לנציבות תלונות הציבור.