facebook

מבקר המדינה השתתף היום בכנס לשכת המבקרים הפנימיים בישראל

מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, השתתף היום בכנס לשכת המבקרים הפנימיים בישראל. המבקר התייחס בדבריו לסוגיות הנוגעות לגיוון בפעילות ביקורת המדינה לשם הגברת אפקטיביות הביקורת

מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, השתתף היום בכנס המקצועי של לשכת המבקרים הפנימיים בישראל IIA לשנת 2021. המבקר התייחס בדבריו לסוגיות הנוגעות לגיוון בפעילות ביקורת המדינה לשם הגברת אפקטיביות הביקורת. המבקר ציין כי: "כחלק מגיבוש חזון מבקר המדינה עם כניסתי לתפקיד החלטנו לפעול במנגנון של גיוון פעילות הביקורת, על מנת להגביר את האפקטיביות. הגיוון מתבטא במספר דרכים: בגיוון של תחומי הביקורת, בשיטות הביקורת ובתוצרי הביקורת שאנו מביאים בפני כנסת ישראל והציבור הרחב". המבקר התייחס גם לסוגיית עריכת הביקורת בעת משבר הקורונה ואמר כי: "חשוב שכל הגורמים שעוסקים בביקורת ימשיכו בביקורת בעת הקורונה. הדבר בא לידי ביטוי בהמשך  פעילות סדורה של ביקורת ובפרט בנושאים הקשורים בקורונה".

המבקר ציין את הנושאים השונים בהם עוסקת הביקורת, בהם מינהל תקין וטוהר המידות ובכלל זה מעקב אחר מעמדם של שומרי הסף, כאשר אחד הדוחות שפורסמו השנה בהיבט זה עסקו במעמדם והתנהלותם של המבקר, הגזבר והיועמ"ש ברשויות המקומיות. זאת לצד גיוון בסוגי הביקורת ובכללם ביקורות בהיבטים הבאים: ציות, יעילות, ביקורת פיננסית, ביקורת מערכתית, ביקורת חברתית, ביקורות על מערכות מידע ועל השירות לאזרח. כמו כן, ציין המבקר כי יש בכוונת המשרד לקיים ביקורת מעקב על ביקורת שנערכה בשנת 2013 בנושא הביקורת הפנימית במגזר הציבורי.  

הרצאת מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור בכנס השנתי של לשכת המבקרים הפנימיים בישראל 2021