לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור

רקע

​בסוף שנת 2019 היו על כבישי ישראל כ-3.65 מיליון כלי רכב, ו-1,209 תחנות תדלוק ציבוריות המספקות דלק ושירותים נלווים. 927 מהן - כ-77% - בבעלות ארבע חברות הדלק הגדולות. כדי לקדם תחרות במחירי הבנזין והסולר החליטה הממשלה בשנת 2011 על פעולות לקידום התחרות בענף. משרד מבקר המדינה בדק את הפעולות האלה וכן את הפיקוח הממשלתי על השירותים בתחנות התדלוק.

נתוני מפתח

 • 14 אג'

  הפער הממוצע בגובה ההנחה מהמחיר המפוקח של הבנזין בין תחנות תדלוק של החברות הגדולות לבין תחנות תדלוק של החברות הקטנות.

 • 65%

  שיעור רכיב המיסים במחיר הבנזין בינואר 2020. הכנסות המדינה ממיסוי על דלק לתחבורה בשנת 2018 היה כ-24 מיליארד ש"ח.

 • 3.6 מיליארד

  ליטרים דלק נמכרים בשנה

 • 56 אג'

  לליטר הוא מרווח השיווק (בינואר 2020) - החלק מעלות הדלק שממנו ניתן לתת הנחה לצרכן

 • 42%

  ב-500 תחנות תדלוק (42% מכלל התחנות בארץ) נמצא שעברה יותר משנה מאז בדיקת המשאבות הקודמת (פרק הזמן הנדרש הוא עד שנה)

 • 3

  פעמים בשנה נבדקת איכות הדלק בכל תחנה

 • 77%

  שיעור תחנות התדלוק שבבעלות 4 החברות הגדולות מסך 1,209 תחנות תדלוק בדצמבר 2019.

פעולות הביקורת

​חלק א' של הדוח "הפיקוח על תחנות תדלוק": מנובמבר 2019 עד פברואר 2020 בדק משרד מבקר המדינה את הפעולות שעשו משרד האנרגייה, רשות התחרות ורשות מקרקעי ישראל לקידום התחרות במחירי הדלק בתחנות התדלוק הציבוריות, וכן את פעולות הפיקוח: של משרד האנרגייה על איכות הדלק; של משרד הכלכלה על כמות הדלק שסופק ללקוחות; ועל שירותים מסוימים שהתחנות מספקות, לרבות הנגישות לאנשים עם מוגבלות. הביקורת בוצעה במשרד האנרגייה, ברשות מקרקעי ישראל, ברשות התחרות, במינהל הדלק שבמשרד האנרגייה, ביחידה למשקלות ומידות שבמשרד הכלכלה. בדיקות משלימות בוצעו בחברה הלאומית לדרכים, במינהל התכנון שבמשרד האוצר, בעיריית בת ים ובעיריית ראשון לציון, ובנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות שבמשרד המשפטים.


נושא חלק ב' של דוח זה הוא "הטיפול בתחנות תדלוק פירטיות ובתחנות תדלוק פנימיות - ממצאי מעקב", ובו מובאים ממצאי המעקב על יישום דוח מבקר המדינה משנת 2013.

תמונת מצב העולה מן הביקורת

 • dislike
  מיקום תחנות תדלוק באזור תחרות ריכוזי: בבחינה שערכה רשות התחרות בשנת 2015 היא העלתה כי מתוך 715 תחנות תדלוק עירוניות היו 360 תחנות שמשווקות בנזין אשר אזור התחרות שלהן נמצא כריכוזי, באזור התחרות של 309 מהן לא נמצא מתחרה קטן, ובאזור... המשך בקובץ המצורף
 • dislike
  הבדלים בהנחות על מחיר הבנזין בין חברות דלק: על פי נתוני משרד האנרגייה לשנת 2016, כ-70% מתחנות התדלוק מכרו בנזין 95 ללא הנחה. בין החברות הגדולות שיעור התחנות שנתנו הנחה היה בין 8% ל-34% והיקף ההנחה היה בין 1 ל-5 אגורות לליטר. לעומת זאת... המשך בקובץ המצורף
 • dislike
  שיווק מגרשים חדשים לתחנות תדלוק: על פי החלטת הממשלה מ-2011, נקבע יעד לשיווקם של 40 מגרשים לשם הקמת תחנות תדלוק ליזמים שאינם מוגדרים כגורם ריכוזי בענף. אולם במשך כעשור, לא הושלמו הפעולות הנדרשות לפי ההחלטה להשגת יעד זה.
 • dislike
  חוק משק הדלק: בחלוף תשע שנים מאז החלטת הממשלה שעניינה הגברת התחרות במשק הדלק, טרם הושלמה הכנת טיוטת תזכיר חוק לתיקון חוק משק הדלק (קידום התחרות), התשנ"ד-1994, אותה נדרש לגבש שר האוצר בשיתוף עם משרד האנרגייה, משרד הכלכלה, רשות התחרות... המשך בקובץ המצורף
 • dislike
  דיוק משאבות הדלק: המפקח על היחידה למשקלות ומידות במשרד הכלכלה קבע שיש לבדוק את דיוק משאבות הדלק בכל תחנות התדלוק פעם בשנה. על פי נתוני היחידה למשקלות ומידות לסוף 2019, היחידה בדקה רק כ-58% מהמשאבות עד שנה מאז בדיקתן הקודמת... המשך בקובץ המצורף
 • dislike
  פיקוח על כמויות גז פחמימני מעובה (גפ"ם): תקנות המשקלות והמידות אינן מגדירות גפ"ם כחומר דלק, ולכן למפקח אין סמכות לאישור דגם למנפקות (משאבת דלק) גפ"ם, לבדיקת אימות דיוק ראשוני בזמן ההקמה או לביצוע מעקב תקופתי על תקינות המנפקות. אי לכך... המשך בקובץ המצורף
 • dislike
  פיקוח על איכות הדלק: בשנים 2017 עד 2019 בוצעו 2,764 בדיקות אקראיות של סולר ובנזין בתחנות התדלוק, ונמצאו 64 סטיות מתקני הדלק ו-2 - מתקני גפ"ם. ב-16 מתוך 64 המקרים שבתחום איכות הדלק חלפו יותר מ-10 ימים עד לפרסום באתר האינטרנט של משרד... המשך בקובץ המצורף
 • dislike
  פיקוח על מתקני מילוי אוויר: נמצא כי אין הסדרה של נושא הבדיקות למתקני מילוי אוויר והמעקב התקופתי אחר תקינותם. לפיכך, קיים קושי להבטיח כי מילוי האוויר בצמיגים מתאים לדרישות מילוי האוויר של יצרן הרכב.
 • dislike
  הנגשת תחנות התדלוק לאנשים עם מוגבלות: מתלונות של אנשים עם מוגבלות למשרד מבקר המדינה עולה שלא ניתן להם מענה מספק לצורכיהם בתחנות התדלוק. כמו כן, תכנית העבודה של הנציבות לשוויון זכויות אנשים עם מוגבלות לא כללה בדיקות נגישות... המשך בקובץ המצורף
 • like
  מספר תחנות התדלוק של החברות הקטנות - בשנים 2011 עד 2019 נוספו 120 תחנות תדלוק שמופעלות על ידי חברות קטנות, לעומת הוספה של 9 תחנות תדלוק של החברות הגדולות.

עיקרי המלצות הביקורת

 • [alt]
  מומלץ כי משרד האנרגייה והגורמים האחרים הקשורים לתכנון ולהקמה הקמה של תחנות תדלוק יקדמו את הגדלת מספר תחנות התדלוק, בעיקר באזורים שאין בהם תחרות ובאופן שיקל גם על כניסת מתחרים חדשים לשוק, לאור עלות הבנזין והסולר הנמוכה יותר בתחנות... המשך בקובץ המצורף
 • [alt]
  מומלץ כי המפקח על היחידה למשקלות ומידות במשרד הכלכלה יבחן קביעה של משטר בדיקות בתדירות קבועה או באמצעות מערך לניהול סיכונים כדי לתת ביטחון לצרכנים שקיים פיקוח סדיר על דיוק המשאבות בתחנות התדלוק.
 • [alt]
  מומלץ כי משרד האנרגייה יבחן קביעת הוראת נוהל מפורשת בנוגע לפרק הזמן הקצר שנדרש לפרסם במהלכו את פרטי הסטייה מהתקן של בדיקות איכות הדלק, זאת מתוך יצירת אמצעים לשם מתן הודעה לצרכנים שתדלקו בדלק לא-תקני (ריקול) ובחינת דרכי פרסום נוספות... המשך בקובץ המצורף
 • [alt]
  מומלץ כי לנוכח מספרם הרב של כלי הרכב המונעים בגפ"ם, יבחנו משרד הכלכלה והמפקח הסדרה של בדיקות אימות דיוק ראשוני ותקופתי למנפקות גפ"ם.
 • [alt]
  מומלץ כי נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תבחן את נגישות השירות ונגישות המבנים לאנשים עם מוגבלות בתחנות התדלוק ברחבי הארץ .

סיכום

​בעשור הקרוב כמות כלי הרכב בישראל צפויה לגדול ביותר מ-3% בכל שנה. נראה כי בעתיד ישתנה תפקידן של תחנות התדלוק, זאת בשל השימוש העתידי בגז טבעי דחוס כדלק למכוניות והתְרבות עמדות טעינה למכוניות המופעלות בחשמל, ובעקבות מדיניות משרד האנרגייה להפסיק מכירת רכבים עם מנועי בנזין ודיזל עד שנת 2030. כל אלה אמורים לשנות את אופי השירותים הניתנים בתחנות התדלוק. ראוי כי השינויים הצפויים יובאו בחשבון כבר היום בתכנון התחנות החדשות. 

על הגופים המאסדרים להיערך לכך גם בתחום אסדרת פעילותן של תחנות התדלוק והשירותים שהן אמורות לספק ולפעול לתיקון הליקויים שעלו בדוח זה - כל זאת כדי להמשיך ביצירת התנאים לשוק תחרותי, ללא מונופולים וקבוצות ריכוז, כדי להפחית את יוקר המחיה למען הצרכן.