לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור
הגעת לתוכן כרטיסייה על מנת להמשיך בנייוט דלג עם החיצים למטה ולמעלה
מסגרת פרסום:
תאריך הפרסום:
סוג הפרסום:
בטיחות; גני ילדים

תקציר

תקציר

רקע כללי

לבטיחות במוסדות חינוך - לרבות גני ילדים - נודעת חשיבות עליונה, והיא מצריכה זהירות והקפדה יתרה על קיום הנהלים. לשם כך על הרשות המקומית לפעול בשני מישורים במקביל: האחד, קיום הנחיותיו של משרד החינוך לגבי מבנה גן הילדים, החצר והמתקנים; השני, עריכת בדיקות מקצועיות לצורך גילוים והסרתם של מפגעים שנוצרו בשטח הגן ובמתקניו. בג"ץ קבע כי הורים השולחים את ילדיהם מדי בוקר אל בית הספר, אל גן הילדים, נותנים פיקדון יקר שאין לו מחיר בידי מערכת החינוך, והם מפקידים את ילדם בידי המדינה מדי יום בכדי שזה יקנה השכלה, ידע, חינוך וערכים, ויהפוך לפרט המגשים את יכולותיו ותורם לחברה בה הוא חי. הנחתם של ההורים היא כי המדינה תדאג לביטחונם של ילדיהם, ואלה יחזרו בשלום אל ביתם בסוף יום הלימודים. באמנת זכויות הילד, שאושררה בישראל באוגוסט 1991 ונכנסה לתוקף בנובמבר 1991, נקבע כי "המדינות החברות יבטיחו כי מוסדות ושירותים האחראיים לטיפול או הגנה על ילדים, וכיוצא באלה מיתקנים, יעמדו בתקנים הנקבעים בידי הרשויות המוסמכות, בפרט בתחום הבטיחות, הבריאות, מספר עובדיהם וכשירותם, והפיקוח הנאות".

משרד החינוך קבע נהלים לקיום הבטיחות במוסדות החינוך, ובכלל זה בגני הילדים. הגורמים האחראים לבטיחותם של גני הילדים נדרשים למלא את דרישות הבטיחות, הן לפני פתיחתם הן במהלך השנה, כדי לצמצם ככל האפשר כשלי בטיחות.

במערכת החינוך בישראל יש סוגים שונים של מוסדות חינוך; ניתן להבחין ביניהם על פי הבעלות והשליטה בהם ועל פי מידת כפיפותם לפיקוח המדינה:  (1) החינוך הרשמי - מוסדותיו מוחזקים על ידי המדינה או על ידי הרשויות המקומיות, ועובדי החינוך בו הם עובדי מדינה; במוסדות אלו, הכוללים גם גני ילדים ברשויות המקומיות, מונהג חינוך ממלכתי או חינוך ממלכתי-דתי על פי תוכנית לימודים שקובע שר החינוך. מוסדות החינוך הרשמי ממומנים באופן מלא על ידי המדינה ורשויות החינוך המקומיות;  (2) החינוך המוכר שאינו רשמי (להלן - החינוך המוכש"ר) - מוסדותיו הם בבעלות גופים ציבוריים, כמו רשויות מקומיות ותאגידים, או בבעלות גופים פרטיים (להלן - הבעלויות או הבעלות).

פעולות הביקורת

משרד מבקר המדינה בדק בחודשים מאי 2018 עד נובמבר 2018 את פעולות הרשויות המקומיות להבטחת הבטיחות בגני הילדים שבתחומן, שחוק חינוך חובה חל עליהם, הן בחינוך הרשמי הן בחינוך המוכש"ר, וכן את התנהלותו של משרד החינוך, ובכלל זה פיקוחו והבקרה שהוא מקיים על פעולות אלה. הבדיקה נעשתה במשרד החינוך, במחוזות מרכז, תל אביב ודרום של משרד החינוך, וברשויות המקומיות האלה: עיריות אשקלון, אור יהודה, יהוד-מונוסון, טירה; המועצה המקומית רכסים והמועצה האזורית בני שמעון. כמו כן נבדקו פעולותיהן של המועצות המקומיות לקייה ותל שבע במסגרת בדיקה שנעשתה במחוז דרום של משרד החינוך.

במועד הביקורת כיהנו ראשי הרשויות המקומיות האלה: מר תומר גלאם, ראש עיריית אשקלון; גב' ליאת שוחט, ראשת עיריית אור יהודה; גב' יעלה מקליס, ראשת עיריית יהוד-מונוסון; מר מאמון עבד אלחי, ראש עיריית טירה; מר יצחק רייך, ראש המועצה המקומית רכסים; מר סאלם אבו עאיש, ראש המועצה המקומית לקייה; מר טואמן אבו רקייק, ראש המועצה המקומית תל שבע; גב' סיגל מורן, ראשת המועצה האזורית בני שמעון.

הליקויים העיקריים

יישום הנחיות משרד החינוך על ידי הרשויות המקומיות

ניהול תיק ביטחון

תיק ביטחון לגן הילדים צריך לכלול את ריכוז המידע הנדרש לשם תכנונם של סדרי הביטחון השוטף והבטיחות בגן הילדים, וסדרי הכנתו של גן הילדים לשעת חירום והפעלתו במצבי חירום. עד תחילתה של שנת הלימודים התשע"ח (בספטמבר 2017) לא היו לגני הילדים במועצה האזורית בני שמעון תיקי ביטחון, ורק החל ממועד זה החלה המועצה לנהל תיקים כאלה בגני הילדים שבאחריותה; תיקים אלו עסקו בביטחון בלבד ולא בבטיחות; בגני הילדים במועצה המקומית רכסים, עד למועד סיום הביקורת לא נוהלו כלל תיקי ביטחון; עיריית אשקלון ניהלה תיקי ביטחון רק עבור חלק מגני הילדים שבאחריותה.

אישורי בטיחות שנתיים ועמידה בתנאים הכרחיים לפעילותם של גני ילדים

משרד החינוך איפשר את פעילותם של עשרות גני ילדים במועצות המקומיות לקייה ותל שבע במהלך שנות הלימודים התשע"ו, התשע"ז והתשע"ח בלי שהן הגישו לו את אישורי הבטיחות השנתיים.

בדיקות התאמתם של מתקני משחקים להוראות התקן

עיריות אשקלון וטירה המציאו למשרד החינוך אישורי בטיחות שנתיים עבור גני הילדים שבתחום שיפוטן, אף שלא ערכו את כל בדיקות הבטיחות הנדרשות ולא בדקו כלל את התאמתם של מתקני המשחקים בגנים לתקן ישראלי 1498 "מתקני משחקים דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה" (להלן - תקן מתקני משחקים או התקן). עיריות אלו לא זו בלבד שלא מילאו את חובתן בעניין זה, אלא הן גם מסרו מידע מטעה למשרד החינוך. 

רובם המכריע של הגנים במועצה המקומית רכסים שייכים לחינוך המוכש"ר ומנוהלים על ידי בעלויות פרטיות, כך שעל פי חוזרי מנכ"ל משרד החינוך חובת ביצוע התיקונים בגנים והגשת אישורי הבטיחות מוטלת על בעלויות אלו. נמצא כי עד אוגוסט 2018 לא נערכו כלל בדיקות הבטיחות הנדרשות במתקני המשחקים ב-38 גני ילדים של החינוך המוכש"ר. מציאות זו העמידה בסיכון את בטיחותם של ילדי הגנים.

בדיקות בטיחות של מערכות כיבוי אש ומערכת חשמל

עיריית טירה העבירה למשרד החינוך את אישורי הבטיחות השנתיים, בלי שבדקה את תקינותן של מערכות כיבוי האש ומערכות החשמל בגנים, היה בהתנהלותה זו כדי להטעות את משרד החינוך.

ליקויי בטיחות בגני הילדים

במסגרת סיורים שערך משרד מבקר המדינה בגני ילדים ברשויות המקומיות שבהן נערכה הביקורת נמצאו ליקויים בטיחותיים, כגון דלתות שלא הותקנו בהן מגיני אצבעות, מתלי מעילים בגובה נמוך מהנדרש (שגם לא מוגנו), אבני שפה בולטות בחצר, שער חירום של גן החסום בצמחייה שאינה מאפשרת מעבר, אחסון חומרי ניקיון בארון ללא מנעול ובהישג ידם של ילדים.

מבדקי בטיחות חמש-שנתיים בגני הילדים מטעם משרד החינוך

על מנת לבדוק את מהימנותם של אישורי הבטיחות שהרשויות המקומיות מעבירות למשרד החינוך, עליו לבדוק את קיומן של בדיקות הבטיחות שבהסתמך עליהן הן הגישו לו את אישורי הבטיחות. משרד החינוך לא בדק במסגרת הבדיקות החמש-שנתיות שהוא עורך אם בידי הרשויות המקומיות בדיקות בטיחות תקופתיות שהן ביצעו שבהסתמך עליהן הן הגישו לו את אישורי הבטיחות. משרד החינוך גם לא קיים בקרה על תוצאותיהם של מבדקי הבטיחות שהגישו לו עורכי המבדקים מטעמו.

משרד החינוך החל לקיים מעקב על תיקונם של ליקויי בטיחות בעקבות המבדקים החמש-שנתיים בבתי ספר, החל משנת הלימודים התשע"ה (מספטמבר 2014), אולם מעקב כזה לא התקיים בגני הילדים בחינוך הרשמי; ההחלטה בדבר אי הכללת גני הילדים לא לוותה בהליך סדור של קבלת החלטות ואף לא נקבעה מדיניות בעניין זה.

דיווח על תאונות בגני הילדים

למשרד החינוך יש מידע חלקי בלבד על תאונות שאירעו בגני ילדים.

נוהלי הבטיחות בגני הילדים קובעים כי הגורם המוסמך ברשות המקומית חייב לבדוק את סיבותיה של כל תאונה שהתרחשה בהם. בעיריות אור יהודה ויהוד-מונוסון קציני הביטחון (קבט"ים) של מוסדות החינוך לא ביצעו כלל הליכי הפקת לקחים כנדרש בעקבות תאונות שהתרחשו בגנים, וקצין הביטחון בעיריית אשקלון ביצע הליך הפקת לקחים רק בנוגע לחלק קטן מהתאונות.

ההמלצות העיקריות

על משרד החינוך להעמיד את ראשי הרשויות המקומיות על נשיאתם באחריות כוללת להבטחת שלומם וביטחונם של כל הילדים בגני הילדים ברשות, לרבות האחריות לשלמות ולמהימנות של הדיווחים שהרשות מוסרת למשרד החינוך. בעניין זה אין נפקא מינה אם את הבדיקות בפועל מבצע קבלן או גורם אחר ברשות.

נוכח הממצאים שהועלו בדוח בדבר מסירת דיווחים לא מהימנים למשרד החינוך על מצב הבטיחות בגני ילדים על ידי הרשויות המקומיות שנבדקו, על ראשי הרשויות הנוגעות בדבר לבחון את המקרים שבהם התאפשר לבעלי תפקידים בהן למסור למשרד החינוך דיווחים לא מהימנים וכן את הנסיבות שהביאו לדיווח המטעה, ובמידת הצורך לנקוט את הצעדים המתאימים. כמו כן עליהם לפעול לאלתר כדי שתופעה פסולה זו לא תישנה. 

על המועצה המקומית רכסים ועל המועצה האזורית בני שמעון להטמיע בקרב מנהלות הגן (להלן - מנהלות הגן או הגננות) את חשיבות ניהול תיקי הביטחון, ולוודא כי הן ממלאות את כל הדרישות בעניין זה. על עיריית אשקלון להקפיד כי תיקי ביטחון יימצאו ברשות כל גני הילדים. על משרד החינוך להטמיע את קיום הנחיותיו הנוגעות לתיק הביטחון.

על עיריות אשקלון וטירה להיערך לאלתר לביצוע הבדיקות החודשיות, השנתיות, וכן לביצוע הבדיקות התלת-שנתיות באמצעות מעבדה מאושרת, כנדרש בתקן מתקני משחקים ובהנחיות משרד החינוך. על הרשויות המקומיות להגיש את אישורי הבטיחות השנתיים של גני הילדים שבאחריותן רק לאחר שיערכו במלואן את כל בדיקות הבטיחות הנדרשות. הדרישות שמשרד החינוך מפרסם בחוזר המנכ"ל בנוגע לבטיחותם של מתקני המשחקים בגני הילדים צריכות להתאים לדרישות התקן.

על משרד החינוך לשקול לבצע בקרה מדגמית על מהימנותם של אישורי הבטיחות השנתיים שהרשויות המקומיות מעבירות לו.

על עיריות אשקלון, אור יהודה, יהוד-מונוסון, טירה והמועצה האזורית בני שמעון לוודא כי תוקנו כל ליקויי הבטיחות שנמצאו בסיורים שנערכו מטעם משרד מבקר המדינה בגני הילדים.

על משרד החינוך לשקול להגביר את אמצעי הפיקוח ואת הבקרה בכל גני הילדים במדינה, ובכלל זה בחינוך המוכש"ר, ולוודא כי כלל הרשויות המקומיות מגישות את אישורי הבטיחות השנתיים בדבר כשירות גני הילדים שבאחריותן רק לאחר שערכו את כל בדיקות הבטיחות הנדרשות, במלואן.

על המועצה המקומית רכסים להבהיר בכתב לבעלויות הפרטיות בגנים של החינוך המוכש"ר כי הן האחראיות הן לביצוע בדיקות הבטיחות בגני הילדים שלהן, הן לתיקונם של ליקויי הבטיחות המתגלים בהם.

על משרד החינוך לוודא בתחילת כל שנת לימודים כי כל הרשויות המקומיות הגישו את כל האישורים הנדרשים, וכי לא נפתחו גני ילדים בלא שהוגשו אישורי בטיחות שנתיים. על המשרד לפעול בנחישות ליישום הנחיותיו במועצות המקומיות תל שבע ולקייה.

על משרד החינוך להיערך מייד לביצוע מלא של כל מבדקי הבטיחות החמש-שנתיים בהתאם להנחיותיו שלו, ובכלל זה בדיקת קיומם של כל האישורים בדבר בדיקות הבטיחות התקופתיות בגני הילדים.

על משרד החינוך לקיים מעקב אחר תיקון ליקויים המתגלים במבדקי הבטיחות החמש-שנתיים שהוא עורך, גם בגני הילדים של החינוך הרשמי.

על משרד החינוך לוודא שהרשויות המקומיות מקבלות את תוצאות מבדקי הבטיחות החמש-שנתיים שהוא עורך ולעקוב אם הליקויים מתוקנים על ידן.

על עיריות אור יהודה, אשקלון ויהוד-מונוסון להקפיד לפעול בהתאם לנוהלי הבטיחות בגני הילדים ולבדוק את הגורמים לתאונות שהתרחשו בגני הילדים אשר באחריותן, לצורך הפקת לקחים.

על משרד החינוך לפעול לאלתר לשם ריכוזם וגיבושם של נתונים בדבר תאונות שנגרמו עקב ליקויי בטיחות בגני הילדים. מאגר זה יאפשר לו להפיק לקחים ולקבוע מדיניות על בסיס תמונה מלאה וכוללת.

סיכום

לבטיחות במוסדות החינוך - ובכלל זה בגני הילדים - נודעת חשיבות עליונה, שכן גם מפגע בודד עלול לגרום לתוצאה הרת אסון. לפיכך, על הרשויות המקומיות והבעלויות למלא בקפדנות את הוראות החוק, הנהלים וההנחיות בכל הקשור לתקינות מבנה הגן וציודו, ובכל הקשור להתנהלות צוות הגן והאחראים לנושא זה ברשויות המקומיות ובבעלויות. בנושא הבטיחות יש להקפיד על מצווה קלה כבחמורה.

הביקורת בגני הילדים ברשויות המקומיות ובמשרד החינוך העלתה כי ישנם ליקויים מהותיים שעניינם אי-מילוי הנחיותיו ונהליו של משרד החינוך על ידי הרשויות המקומיות, וכן חוסר פיקוח ואכיפה יעילים של משרד החינוך בקשר לקיום כללי הבטיחות בגני הילדים.

יש לראות בחומרה את המצב שבו רשויות מקומיות מדווחות למשרד החינוך על תקינות כביכול של גני הילדים שבתחומן, אף כי מרכיבים חשובים שהם נדבך מהותי בבדיקה כלל לא נבדקו. התנהלות הרשויות המקומיות בעניין זה מצביעה על אי-קבלת אחריות מלאה על ליקויי הבטיחות בגני הילדים. העובדה כי גני ילדים פועלים מבלי שנערכו בהם בדיקות בטיחות כלל, מעלה חשש לקיום ליקויי בטיחות המסכנים את שלום הילדים. זאת ועוד, רשויות מקומיות דיווחו למשרד החינוך כי הגנים כשירים לכאורה וכי קיבלו אישור על כך מטעם עורכיהם של מבדקי הבטיחות - בעוד שביקורת של משרד מבקר המדינה העלתה כי לאמיתו של דבר לא תוקנו ליקויים שהתגלו בעבר והצריכו תיקון מיידי - והדיווח האמור הוביל לאי-נקיטת צעדים על ידי משרד החינוך לתיקון המצב.

על משרד החינוך, כגוף מפקח, לבחון את יישום ההנחיות על ידי הרשויות המקומיות והבעלויות, ואת הצורך בשינוי ההנחיות כדי לאוכפן באופן אפקטיבי יותר וכדי לקבל תמונה מלאה ומדויקת יותר על מצב הבטיחות בגני הילדים.

על הרשויות המקומיות והבעלויות לקיים בקפידה את הוראות החוק, את הנהלים, את דרישות התקן ואת ההנחיות הנוגעים לבטיחות בגני הילדים הנתונים לאחריותן, במטרה לשמור על הבטיחות ועל ביטחון השוהים בגני הילדים, וכדי למנוע מפגעי בטיחות בהם ולהסירם אם התגלו.

קישורים רלוונטים