facebook

העסקת מורים באמצעות גופים מתווכים

משרד מבקר המדינה פונה למורים המועסקים באמצעות גופים מתווכים (עובדים "כתף אל כתף") להעביר אליו מידע רלוונטי ולשתף את צוות הביקורת בהיבטים השונים הנוגעים להעסקה זו

משרד מבקש המדינה מבקש לקבל מידע מהציבור

משרד מבקר המדינה עורך ביקורת בנושא העסקת מורים במערכת החינוך באמצעות גופים מתווכים. הבדיקה מתמקדת בעובדי הוראה שאינם מועסקים בידי משרד החינוך או הבעלות על בית הספר (רשות מקומית, רשת חינוך), אלא בידי תאגידים עירוניים, עמותות עירוניות או עמותות הורים, והמלמדים בכל שלבי החינוך מקצוע שבתכנית הלימודים של משרד החינוך (מורים העובדים "כתף אל כתף").

משרד מבקר המדינה פונה למורים המועסקים באמצעות גופים מתווכים (כמוגדר לעיל) להעביר אליו מידע רלוונטי ולשתף את צוות הביקורת בהיבטים השונים הנוגעים להעסקה זו. ניתן לפנות לגב' רות יוסף, באמצעות כתובת המייל: rutjo@mevaker.gov.il. משרד מבקר המדינה לא יפרסם את שמם של הפונים אליו.