לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור

דוח על תוצאות ביקורת חשבונות סיעות ורשימות שהשתתפו בבחירות לרשויות המקומיות ומועמדים שהשתתפו בבחירות לראשי למועצות אזוריות באוקטובר 2018

הגעת לתוכן כרטיסייה על מנת להמשיך בנייוט דלג עם החיצים למטה ולמעלה
מסגרת פרסום:
תאריך הפרסום:
סוג הפרסום:
 

תקציר

לראשונה מתפרסמים הדוחות הפרטניים על תוצאות ביקורת החשבונות של הסיעות והמועמדים כדוח מקוון. 
ראו קישורים להלן:

       -  סיעות ורשימות ברשויות המקומיותרקע

ב-30.10.18 התקיימו בחירות כלליות בשלטון המקומי. ב-13.11.18 התקיימו בחירות חוזרות. 

ב-2017 תוקן חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות), התשנ"ד-1994, ונקבע בו כי הבחירות לכל המועצות האזוריות יתקיימו בכל חמש שנים במועד שבו נערכות הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות, החל מהבחירות הצפויות להתקיים ב-30.10.18. בהתאם לכך, התקיימו לראשונה באותו המועד הבחירות לרשויות המקומיות והבחירות למועצות האזוריות.


פעולות הביקורת

משרדי פרסם מודעות בעיתונות ובאתר המרשתת העוסקות בהנחיות, בחובות הדיווח ובהגשת הדוח הכספי. נוסף על כך, עובדי משרדי שלחו מכתבים לסיעות ולמועמדים אשר לא הגישו את חשבונותיהם ואת הדוח הכספי שלהם במועד והעמידו אותם על חובתם בעניין זה. עובדי משרדי אף התריעו לפני הזכאים לקבלת מימון ממלכתי, כי לפי החוק הם יהיו חייבים להשיב לאוצר המדינה את כספי המימון ששולמו להם, אם לא יוגשו הדוחות הכספיים.

במסגרת הביקורת בוחנים אנשי משרדי את הדוחות הכספיים שהגישו הסיעות והמועמדים ואת המסמכים הנלווים להם כדי לבדוק אם פעלו הסיעות והמועמדים בהתאם להוראות החוק ואם ניהלו את חשבונותיהם בהתאם להנחיות. טיוטה של ממצאי הביקורת מועברת לנציגי הסיעות והמועמדים לקבלת התייחסותם בטרם תגובש המלצת הביקורת בעניינם. סיעות ומועמדים רבים מסרו באיחור את תגובותיהם על טיוטת ממצאי הביקורת, חלקם ביקשו ממשרדי ארכה להגשת תגובותיהם על ממצאי הביקורת ונימקו בקשות אלה בנימוקים שונים. בנסיבות העניין וכדי לאפשר לסיעות ולמועמדים למסור את תגובתם ובכך למצות את הליכי הביקורת ולהבטיח שדוח הביקורת יתבסס על הליך יסודי והוגן, מצאתי לנכון לאשר לחלקם, בהתאם להסבריהם, למסור למשרדי את תגובתם באיחור. 


מסירת דוחות כספיים למבקר המדינה

סעיף 22(א) לחוק קובע את מועד מסירת הדוחות כדלקמן: "לא יאוחר מתום חמישה חודשים אחרי הבחירות ימסרו הנציגים של סיעת אם, סיעה, רשימה, של מועמד לראש מועצה אזורית... למבקר המדינה את חשבונותיהם לתקופת הבחירות וכן דוח כספי לאותה תקופה; מבקר המדינה רשאי לקבל את החשבונות והדוח האמורים גם אם הוגשו באיחור אם הוא סבור כי מן הצדק לעשות כן." 

לפי סעיף 22(ג) לחוק, כל סיעה ומועמד שלא היו להם הכנסות והוצאות יגישו למבקר המדינה "תצהיר לפי סעיף 15 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971, על העובדות האמורות ותצהיר זה ייראה כדו"ח כספי לעניין סעיף קטן (א)".

החוק קובע כי ההוראות בדבר ניהול חשבונות, ביקורת חשבונות, הגבלת ההוצאות וההכנסות וביקורת מבקר המדינה חלות גם על סיעות ומועמדים שלא קיבלו מימון ממלכתי, בין שלא ביקשוהו ובין שלא היו זכאים לו מפני שלא מילאו תנאים מוקדמים הקבועים בחוק. כך גם חלה על כל הסיעות והמועמדים חובת הגשת דוח כספי למבקר המדינה. 

המועד האחרון למסירת החשבונות והדוחות הכספיים לבחירות הנדונות היה 30.3.19, ולגבי מי שהשתתף בבחירות החוזרות - 14.4.19.

189 סיעות ו-10 מועמדים לא מסרו כלל למשרדי חשבונות ודוחות כספיים לתקופת הבחירות, חרף פניות חוזרות ונשנות. 

949 סיעות ו-106 מועמדים הגישו את דיווחיהם למשרדי במועד שנקבע לכך בחוק. 

למרות הארכת המועד להגשת הדוחות הכספיים למשרדי, 249 סיעות ו-10 מועמדים הגישו למשרדי את דיווחיהם באיחור וחלקם ללא המסמכים והאסמכתאות הדרושים לשם עריכת הביקורת. הדבר עיכב אף הוא את התחלת הביקורת בעניינם. בחנתי את הנושא בהתאם לסמכותי על פי סעיף 22(א) לחוק, ולמרות ההכבדה הניכרת על עבודת הביקורת, סברתי כי מן הצדק לקבל את הדיווחים שהוגשו באיחור ולערוך ביקורת על חשבונות הסיעות והמועמדים האמורים ולפרסם את תוצאותיה במועד, כאשר הדבר היה ניתן. זאת, בשל האינטרס הציבורי שקיים בעריכת ביקורת על הסיעות והמועמדים שהשתתפו בבחירות ומתוך התחשבות בסיעות ובמועמדים ובכל מי שנתן להם שירותים בתשלום במערכת הבחירות, שכן כאמור, על פי הוראות החוק, סיעה או מועמד שלא הגישו דוח למבקר המדינה צריכים להשיב לאוצר המדינה את כל המימון הממלכתי שקיבלו למימון הוצאות הבחירות. 96 סיעות ו-3 מועמדים שהגישו למשרדי את דיווחיהם באיחור כאמור - לא הסבירו את האיחור להנחת דעתי, והדבר נלקח בחשבון בקביעת תוצאות הביקורת על חשבונותיהם. 

כמו כן, 99 סיעות ו-3 מועמדים נוספים הגישו דיווחים למשרדי באיחור ניכר עד כי לא התאפשרה עריכת ביקורת עליהם, בהתחשב בלוחות הזמנים הקצובים בחוק למסירת דוח מבקר המדינה. אני סבור כי קיים אינטרס ציבורי לבחינת דיווחים אלה ולפרסום אופן התנהלותם של הסיעות והמועמדים האמורים לציבור. לפיכך, הוריתי כי גם דיווחים אלה ייבדקו על ידי משרדי, ותוצאות הביקורת בעניינם יפורסמו לציבור לא במסגרת דוח זה אלא במועד מאוחר יותר.


דוח זה כולל אפוא את תוצאות הביקורת על חשבונותיהם של 1,387 סיעות ושל 126 מועמדים. 

דוח זה אינו עוסק בביקורת של אלה:

1. חשבונות סיעות הבת ורשימות מועמדים משותפות שכל מגישיהן היו סיעות אם , שהדוח לגביהן יוגש על ידִי על פי החלטת ועדת הכספים של הכנסת ב-16.9.20;

2. חשבונות של 99 סיעות ו-3 מועמדים במועצות אזוריות שהוגשו למשרדי באיחור ניכר - כאמור, לגביהם הוריתי כי ייבדקו על ידי משרדי, ותוצאות הביקורת בעניינם יפורסמו לציבור במועד מאוחר יותר.

תוצאות ביקורת החשבונות

תוצאות ביקורת החשבונות של הסיעות והמועמדים נקבעו על פי הדוחות הכספיים שהם מסרו; על פי חוות הדעת של רואי החשבון שבדקו את החשבונות שנמסרו במצורף לדוחות הכספיים; על פי בדיקות ובירורים משלימים שעשו עובדי משרדי; על פי השלמות, תיקונים והסברים של הסיעות והמועמדים; ועל פי תצהירים של נציגי הסיעות והמועמדים שהתקבלו כראיה לפי סעיף 21(ה) לחוק. 

להלן תוצאות הביקורת לגבי הסיעות והמועמדים הכלולים בדוח זה:


 

אשר לסיעות ולמועמדים שלא ניתן להם דוח חיובי - לגבי 360 סיעות ו-19 מועמדים קבעתי כי תישלל מהם יתרת המימון בסך מצטבר של כ-4.5 מיליון ש"ח בשיעורים המפורטים לגבי כל סיעה ומועמד; לגבי 84 סיעות נוספות שלא ניתן להן דוח חיובי קבעתי כי יש להסתפק באזהרה בלבד.

189 סיעות ו-10 מועמדים לא הגישו דוחות כספיים, ולפיכך קבעתי כי הדוח בעניינם אינו חיובי. 46 מאותן סיעות זכאיות למימון, ועל כן לפי הוראות החוק עליהן להשיב לאוצר המדינה את כל המימון הממלכתי ששולם להן בסך מצטבר של כ-1.8 מיליון ש"ח. 

הוצאותיהם של 62 סיעות ו-12 מועמדים שקיבלו דוח חיובי ו-39 סיעות ו-8 מועמדים שלא ניתן בעניינם דוח חיובי נמוכות מהמימון הממלכתי המגיע, ועל כן עליהם להשיב לאוצר המדינה סך מצטבר של כ-6.4 מיליון ש"ח. 


קישורים רלוונטים