facebook

מבקר המדינה יבחן את היערכות מדינת ישראל לשינויי האקלים וההתחממות הגלובלית והשלכותיהם על הציבור

הארגון הבינלאומי של מוסדות מבקרי המדינה בעולם הציב את נושא שינויי האקלים כאחד מיעדי הליבה של עבודת הביקורת בעולם. מבקר המדינה: תכנית הביקורת לשנים הקרובות תכלול את הערכות המדינה לשינוי האקלים ופגעי מזג האוויר, בהתאם לתפיסת הביקורת הבינלאומית

 

במסגרת הרצאה במכללה האקדמית עמק יזרעאל (יום ה') בנושא יישום "רפורמת הביקורת הבונה", מבקר המדינה מתניהו אנגלמן התייחס לסוגיות של אפקטיביות בביקורת וטיוב הגופים המבוקרים. בדבריו, המבקר אנגלמן הודיע כי בכוונתו לקדם בשנים הקרובות ביקורת אפקטיבית ומקיפה, "360 מעלות", אשר תבחן את ההיערכות של מדינת ישראל לשינויי האקלים וההתחממות הגלובלית והשלכותיהם על הציבור.

הארגון הבינלאומי של מוסדות מבקרי המדינה בעולם הציב את נושא שינויי האקלים כאחד מיעדי הליבה של עבודת הביקורת בעולם.

במסגרת מטלות הביקורת השונות, משרד מבקר המדינה יבחן בשנים הקרובות את ההיערכות של משרדי הממשלה, הרשויות המקומיות, רשויות הניקוז וגופים ציבוריים שונים להתגוננות ממקרים של אירועי מזג אוויר קיצוניים, ובכלל זה, הצפות ושיטפונות לצד סוגיות כגון: רעידות אדמה, התייעלות אנרגטית וזיהום אוויר. יצוין כי בתחילה הביקורת צפויה לבחון את הערכות הגופים הציבוריים לנושא של הצפות ושיטפונות.

המבקר אנגלמן: "לצערנו פגעי מזג האוויר האחרונים הסתיימו בקורבנות בנפש ובנזק רב לתושבים, לרשויות ולעסקים. אירועים אלו חידדו את הצורך בקיומה של ביקורת מערכתית הצופה פני עתיד, אשר תבחן, בהתאם לתפיסת הביקורת הבינלאומית, את היערכותם של הגופים הציבוריים לשינויי האקלים ופגעי מזג האוויר. הביקורת תתמקד באתגרים ובסיכונים העתידיים ותתבצע במספר מישורים ומזוויות ביקורת שונות. ביקורת מקיפה זו תאפשר לקבל תמונת ביקורת שלמה ומתכללת ולמקד את המלצות הביקורת באופן אפקטיבי בליבת העשייה".

מטלות ביקורת אלו, מצטרפות לסדרת ביקורות שבוצעו בשנים האחרונות, ובהם דוח מבקר המדינה בנושא היערכויות הרשויות המקומיות לשרפות ולפגעי מזג אוויר חריגים (2015). הדוח, האמור, מצא ליקויים משמעותיים בכל הקשור לתחזוקה שוטפת ושיטתית של מערכות ניקוד המים ברשויות שנבדקו.

בהתאם ל"עקרונות הרפורמה הבונה", המבקר אנגלמן רואה חשיבות רבה גם בביצוע ביקורות מעקב אשר יבחנו את תיקון הליקויים אצל הגופים המבוקרים בחלוף משך הזמן ממועד ביצוע הביקורת המקורית, כמו גם, בביצוע ביקורות מערכתיות ומקיפות, זאת לצורך שיפור אפקטיביות הביקורת והנעת הגופים הציבוריים לפעולה.