facebook

מערכת לדיווח על תרומות ולניהול חשבונות של מועמדים בבחירות מקדימות

מערכת לדיווח על תרומות ולניהול חשבונות של מועמדים בבחירות מקדימות

על פי פרק ב' לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992 (כפי שתוקן בתיקון מס' 14) שעניינו מימון בחירות מקדימות (להלן - החוק), על מועמד למסור למבקר המדינה הודעה על כל תרומה שקיבל מתורם ועל כל תרומה שהחזיר לתורם תוך 14 ימים מיום שקיבל או החזיר את התרומה ואולם בתקופה שתחילתה ביום ה-14 לפני יום הבחירות המקדימות וסיומה ביום ה-14 שלאחריו ימסור המועמד הודעה על כל תרומה שקיבל או החזיר תוך 24 שעות ממועד הקבלה או ההחזר.  ​

   

מסירת הודעות של מועמד על קבלת תרומות או על החזרת תרומות תעשה באמצעות מערכת דיווח תרומות באתר האינטרנט של משרד מבקר המדינה.

על פי החוק, מבקר המדינה יפרסם את המידע על התרומות עם קבלתו.

המידע על התרומות יפורסם בהסתמך על הדיווח של המועמד בלבד ועל אחריותו. נתוני התרומות והתורמים יופיעו ללא עיבוד של משרד מבקר המדינה. 

לתשומת ליבכם, בתאריך ה-23.10.2014 הוחלפה מערכת הדיווח על התרומות למערכת חדשה.

לתמיכה ניתן להתקשר בשעות העבודה המקובלות לטלפון: 03-6843960 או באמצעות דוא"ל: elections@mevaker.gov.il.