facebook

הודעה למתמודדים בבחירות לכנסת ה-24 שאינם חברי מפלגה

'מתמודדים בבחירות לכנסת ה-24 שאינם חברי מפלגה' לעניין הודעה זו - חברי כנסת ומתמודדים אחרים שבכוונתם להתמודד בבחירות לכנסת שלא באמצעות מפלגה שהם חברים בה כיום והודיעו על כך ברבים או אספו לפחות 50,000 ש"ח לצורך כך

על מתמודדים בבחירות לכנסת ה-24 שאינם חברי מפלגה חלות הוראות סעיף 24א לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992 והנחיות מבקר המדינה לפי חוק המפלגות בדבר ניהול מערכת החשבונות וחובות דיווח של מי שמתכוון להתמודד בבחירות לכנסת במפלגה שאינו חבר בה, התשע"ב-2012

בין היתר, על מתמודדים בבחירות לכנסת ה-24 שאינם חברי מפלגה:

  • להודיע באופן מיידי למבקר המדינה על כוונתם להתמודד, ומבקר המדינה יקבע לגבי כל אחד מהם את מועד תחילת "תקופת ההסדר", שבה יחולו עליהם הכללים והמגבלות הקבועים בחוק ובהנחיות;


  • לפתוח חשבון בנק ייעודי באמצעותו יבוצעו כל הפעולות הכספיות הנוגעות להתמודדות, ולהודיע למבקר המדינה על פתיחת החשבון;  


  • יחולו המגבלות הבאות ביחס לגיוס תרומות ולקבלת ערבויות או הלוואות: סכום התרומה המותרת מתורם ובני ביתו מוגבל ל- 10,000 ש"ח ואסור לקבל תרומה מתאגיד, בארץ או בחוץ לארץ, מקטין ובעילום שם; ערבות להלוואה וכן הלוואה שאינה מתאגיד בנקאי ייחשבו כתרומה, ולא יעלו על 10,000 ש"ח;


  • לדווח למבקר המדינה על כל תרומה תוך 14 ימים מהיום שהתקבלה, וזאת באמצעות המערכת הממוחשבת שבאתר האינטרנט של מבקר המדינה. פרטי התרומות שידווחו, לרבות שמות התורמים וסכומי התרומות, יפורסמו לציבור באתר האינטרנט של מבקר המדינה;


  • לנהל רישום שוטף של כל ההכנסות, מכל מקור שהוא, ושל כל ההוצאות בקשר להתמודדות, ולשמור אסמכתאות בנוגע לכל ההכנסות וההוצאות  האמורות;


  • להגיש למבקר המדינה, בתום תקופת ההסדר, מידע על כל התרומות שהתקבלו, לרבות הלוואות וערבויות, ועל כל ההוצאות שהוצאו בקשר להתמודדות ולצרף אסמכתאות מתאימות.


אין באמור לעיל כדי למצות את כל הנדרש על פי הוראות החוק וההנחיות או לבוא במקומן ועל המתמודדים לעיין בהוראות החוק ובהנחיות, שהן ההוראות המחייבות. 

לנוחיותכם, הוראות החוק וההנחיות מפורסמות בעמוד "מימון מפלגות וביקורת בחירות - חוקים והנחיות - מתמודדים שאינם חברי מפלגה".

למידע נוסף ניתן לפנות בכתב למייל elections@mevaker.gov.il  או בפקס: 03-6843916 או בטלפון: 03-6843960.