לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור
הגעת לתוכן כרטיסייה על מנת להמשיך בנייוט דלג עם החיצים למטה ולמעלה
מסגרת פרסום:
תאריך הפרסום:
סוג הפרסום:
תעריפי נסיעה; החזר תשלומי יתר; שירות לציבור

רקע

כרטיס רב-קו - שהוא כרטיס אלקטרוני רב-פעמי (נטען) - הוכנס לשימוש בשנת 2007 בגוש דן, והשימוש בו הורחב בהדרגה לכל הארץ ולכל מפעילי התחבורה הציבורית (תח"צ). חלק ניכר מתשלומי הנסיעה בתח"צ מבוצעים באמצעותו. בכל שנה מהשנים 2016 - 2020 היו בממוצע כ-3.5 מיליון כרטיסי רב-קו פעילים (כרטיס פעיל מוגדר כרטיס שנעשה בו שימוש לפחות פעם אחת בחצי השנה האחרונה של אותה השנה הקלנדרית). 

משרד מבקר המדינה ביצע ביקורת מעקב בעניין תיקון הליקויים שצוינו בדוח שפורסם בשנת 2017 (דוח הביקורת משנת 2017). עיקרי הליקויים שצוינו בדוח הביקורת משנת 2017 כללו בין השאר ליקויים בהנפקה וטעינה של כרטיסי רב-קו, ליקויים בקשר לשחזור כרטיסי רב-קו וקבלת החזרים, ליקויים בתיקוף וחיוב של כרטיסי רב-קו וליקויים בהתקשרות להפעלת מרכז השירות ובגיבוי נתוניו. 


נתוני מפתח

 • כ-3.5 מיליון

  המספר הממוצע לשנה של כרטיסי רב-קו שהיו פעילים בשנים 2016 - 2020.

 • כ-891 מיליון

  מספר הנסיעות בכל אמצעי התח"צ הקיימים שהיו בשנת 2019.

 • 9.2 מיליארד ש"ח

  סכום הסובסידיה שקיבלו מפעילי התח"צ בשנת 2019.

 • כ-770 מיליון

  מספר הנסיעות באוטובוסים בשנת 2019, שהן כ-86% מסך הנסיעות בתח"צ (באוטובוסים, ברכבת ישראל, ברכבת הקלה וכו') באותה השנה.

 • 5% עד 23%

  אומדן של שיעור משתמשי התח"צ אשר נמנעים מתשלום עבור נסיעה.

 • 300 מיליון ש"ח

  אומדן משרד האוצר של ההפסד הצפוי בתקציב המדינה לכל שנה בעקבות השתמטות מתשלום עבור הנסיעות.

פעולות הביקורת

​בחודשים ספטמבר 2020 עד ינואר 2021 ביצע משרד מבקר המדינה ביקורת מעקב בעניין תיקון הליקויים שהועלו בדוח הביקורת משנת 2017 (להלן - ביקורת המעקב או הביקורת הנוכחית). כמו כן נבדקו בביקורת הנוכחית הנושאים האלה: היערכות משרד התחבורה לאירועי סייבר לגבי מערך הנתונים של משתמשי הרב-קו, והשימוש ביישומונים (אפליקציות) לקבלת שירותים בתח"צ, שהחל ב-15.12.20. הביקורת נעשתה בעיקר ברשות הארצית לתחבורה ציבורית. בדיקות השלמה נעשו ברשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים (להלן - הרשות להגנת הפרטיות), במשרד לביטחון הפנים ובצה"ל.


תמונת מצב העולה מן הביקורת

 • dislike
  אסדרת סמכויות הפיקוח ואכיפה בגין נסיעה ללא תשלום או ללא תיקוף - בדוח הביקורת משנת 2017 צוין כי הרחבת השימוש במערכות פתוחות (מערכות לתיקוף רב-קו שלא בסמיכות לנהג וללא התערבותו) מחייבת הפעלת מנגנוני אכיפה מתאימים, כדי להבטיח את תיקוף הכרטיסים כנדרש ואת ש...
 • dislike
  קביעת תעריף מוגדל בגין נסיעה ללא תשלום או ללא תיקוף כרטיס - בדוח הביקורת משנת 2017 צוין כי על משרד התחבורה לבחון את האפשרות לקבוע תעריפים מוגדלים שונים, וכן עליו לשקול הבחנה בין נסיעה שהנוסע לא שילם בעדה ובין נסיעה ששולם בעדה, אך הכרטיס לא תוקף. בביקור...
 • dislike
  אסדרת השימוש בכרטיס רב-קו - בדוח הביקורת משנת 2017 צוין כי הליך החקיקה להסדרת השימוש בכרטיסי רב-קו נמשך שנים רבות, ולכן על משרד התחבורה לבחון כיצד ניתן לקדם את הליך החקיקה. בביקורת המעקב עלה כי הליך החקיקה כאמור לא הושלם, ובפרט לא הוסדרו זכויות המשתמשי...
 • dislike
  הגנת הפרטיות של משתמשי כרטיס רב-קו - בדוח הביקורת משנת 2017 צוין כי נושא הגנת הפרטיות של משתמשי כרטיס רב-קו טרם הוסדר בחוק באופן פרטני, ולכן הנחיות הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע שבמשרד המשפטים (כיום הרשות להגנת הפרטיות) לתקופת הביניים, שנקבעו באפריל 201...
 • dislike
  גיבוי מרכז השירות - בדוח הביקורת משנת 2017 צוין כי "אין אתר גיבוי למערך כרטיסי הרב-קו אלא רק לנתונים, דבר שמגביר את הסכנה לפגיעה בשירות לנוסעים ובהכנסות בעקבות תקיפה או תקלה במרכז השירות". כמו כן צוין בדוח הביקורת משנת 2017 כי "בדיון שנערך ביוני 2016 ח...
 • like
  שחזור כרטיס רב-קו וקבלת החזרים - בדוח הביקורת משנת 2017 צוין כי בעל כרטיס שזכאי להחזר או שצריך לשחזר את כרטיסו נדרש לעיתים לחכות 72 שעות ממועד פנייתו לעמדת השירות כדי שיהיה אפשר לשחזר את כל הפעולות. בביקורת המעקב עלה כי הנוסעים יכולים לשחזר את הסדרי הנ...
 • like
  הרחבת עמדות השירות (מרכזי השירות) - מאז פורסם הדוח משנת 2017 הוקמו עוד עמדות שירות, ובכללן שתי עמדות שירות וירטואליות שבהן אפשר לבצע פעולות בכרטיס רב-קו באופן עצמי. כמו כן, הורחבה הפריסה של עמדות הטעינה הקיימות (שנאמדות באלפים) של כרטיסי רב-קו ברחבי הארץ.
 • like
  תשלום באמצעות הטלפון הסלולרי - משרד התחבורה פעל למתן האפשרות לתשלום עבור נסיעה בתחבורה הציבורית באמצעות הטלפון הסלולרי מאמצע דצמבר 2020, נוסף על האפשרות הקיימת לתשלום באמצעות כרטיס רב-קו.
 • like
  תיקוף נסיעותיהם של אנשי כוחות הביטחון - בדוח הביקורת משנת 2017 צוין כי אנשי כוחות הביטחון אינם נדרשים לתקף את נסיעותיהם בתח"צ, ולפיכך אין מידע על היקפן של נסיעות אלה. בביקורת המעקב עלה כי לגבי צה"ל והמשטרה, נקבעו כללים לתיקוף נסיעותיהם של החיילים והשוט...

תרשים התקציר

מידת תיקון הליקויים שצוינו בדוח הביקורת משנת 2017

עיקרי המלצות הביקורת

 • [alt]
  על משרד התחבורה לפעול לקבלת מידע מפולח על פעילות הזכיינים בעמדות השירות, כדי לבדוק את מגמות השימוש בעמדות השירות, ובהתאם לכך לפעול לשיפור השירות בהתאם ליעדיו. כמו כן, על משרד התחבורה לבדוק אם יש צורך בעוד מרכזי שירות, בייחוד עבור אוכלוסייה אשר מתקשה לה...
 • [alt]
  מומלץ כי משרד התחבורה ישלים את אסדרת השימוש בכרטיס רב-קו בתח"צ, ולהביא בחשבון בעניין זה את השינויים שחלו בנוגע לתשלום ותיקוף עבור הנסיעות בתח"צ מאז הוגשה הצעת החוק האחרונה בשנת 2016, כגון יישומונים שנכנסו לשימוש לשם תשלום ותיקוף עבור נסיעות בתח"צ. האסד...
 • [alt]
  על משרד התחבורה, משרד המשפטים ומשרד האוצר להשלים את אסדרת סמכויות הפיקוח והאכיפה בתח"צ. זאת בייחוד נוכח מצב שבו כל המשתמשים בתחבורה הציבורית רשאים לעלות מכל הדלתות, נוכח הנתונים שהוצגו בהצעת תיקון פקודת התעבורה שפורסמה באוקטובר 2018, ולפיהם בין 5% ל-23...
 • [alt]
  מומלץ כי משרד התחבורה ישלים בחינה של מערך הפיצוי הכספי (התעריף המוגדל) ובכלל זה את בחינת נושא ההבחנה לצורך הטלת ה"קנסות" (התעריף המוגדל) בין נסיעה שלא שולם עבורה לבין נסיעה ששולם עבורה, אך היא לא תוקפה.
 • [alt]
  על משרד התחבורה להשלים את הקמתו של אתר גיבוי חיצוני למערך כרטיסי הרב-קו, בגלל התרחישים השונים שהוצגו אשר ממחישים את חשיבות הקמתו של אתר גיבוי כזה.

סיכום

הגודש בכבישי ישראל מחייב לקדם את התחבורה הציבורית במדינה. בשנים האחרונות פועל משרד התחבורה לפיתוח ושיפור של מערך שירותי התחבורה הציבורית ברחבי הארץ. במועד סיום ביקורת המעקב מרבית תשלומי הנסיעה בתח"צ מבוצעים באמצעות כרטיס רב-קו, שהוא כרטיס אלקטרוני רב-פעמי נטען. מאמצע דצמבר 2020 נכנסו לשימוש גם יישומונים לתשלום ותיקוף עבור הנסיעות בתח"צ.

בביקורת הקודמת הועלו ליקויים בעניין ההנפקה והטעינה של כרטיסי רב-קו, שחזור כרטיסי רב-קו וקבלת החזרים, תיקוף וחיוב של כרטיסי רב-קו, ההתקשרות להפעלת מרכז השירות וגיבוי נתוניו של המרכז.

בביקורת המעקב עלה כי משרד התחבורה תיקן כחצי מהליקויים שציין משרד מבקר המדינה בדוח הביקורת משנת 2017, ובכלל זה הוספת עמדות לטעינת הכרטיס, הוספת אמצעים טכנולוגיים לטעינה והסדרת השימוש בכרטיס על ידי חיילי צה"ל והמשטרה. עם זאת, חלק מהליקויים שצוינו בדוח הביקורת משנת 2017 לא תוקנו. למשל, נושא הגנת הפרטיות של המשתמשים בכרטיס רב-קו טרם הוסדר, וכן טרם הוסדרו סמכויות הפיקוח והאכיפה של הפקחים.

חשיבות קידום התחבורה הציבורית והצורך בהתאמת אמצעי השימוש בה לשינויים הטכנולוגיים השוטפים מחייבים את משרד התחבורה להמשיך בפעילותו לשיפור מתמיד של אמצעי התשלום עבור השימוש בתחבורה הציבורית, הן כרטיס הרב-קו והן היישומונים האלקטרוניים החדשים. זאת בד בבד עם מיסוד הליכי פיקוח ובקרה של המשרד על שמירה נאותה של המידע הרב על המשתמשים שנאגר במאגרים שונים, כדי שפרטיותם תישמר.