facebook

מבקר המדינה יבדוק את פעילות משרדי הממשלה למניעת אלימות בחברה הערבית

משרד מבקר המדינה יבחן את שילוב נושא האלימות בחברה הערבית לרבות אלימות במשפחה במסגרת תכנית הביקורת

 

מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן הודיע כי משרדו יבחן את שילוב נושא האלימות בחברה הערבית לרבות אלימות במשפחה במסגרת תכנית הביקורת

מבקר המדינה: "האלימות  בחברה הערבית מאיימת על התושבים ומחובתנו לוודא כי המדינה פועלת למיגור האלימות והחזרת תחושת הביטחון ביישובים הערבים"

  • המבקר אנגלמן הודיע בנוסף כי יפעל להרחבת ההנגשה של ביקורת המדינה לחברה הערבית: תורחב פעילות נציבות תלונות הציבור ביישובים ערבים, אתר המשרד בשפה הערבית ישודרג ותורחב הפעילות בשפה הערבית ברשתות החברתיות.

 

 המבקר אנגלמן הדגיש: "מיד עם כניסתי לתפקיד חרטתי על דגלי את חיזוק הביקורת החברתית בדגש על אוכלוסיות ראויות לקידום. האלימות בחברה הערבית מאיימת על התושבים ופוגעת בביטחונם. זהו יעד לאומי ומחובתנו לוודא כי משרדי ממשלה, המשטרה והרשויות המקומיות עושים ככל הניתן כדי למגר את האלימות ולהחזיר את הביטחון לתושבים. כמו כן, אנו נפעל להנגשת עבודת הביקורת לחברה הערבית, ובכלל זה אתר המשרד בערבית ישודרג ותורחב הפעילות ברשתות החברתיות".

מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן הודיע כי משרדו יבחן את שילוב נושא האלימות בחברה הערבית לרבות אלימות במשפחה במסגרת תכנית העבודה. הביקורת תיבחן, בין היתר, את התכניות שמשרדי הממשלה, המשטרה והרשויות המקומיות מפעילים כדי למגר את האלימות, לעודד סובלנות ולהגביר את ביטחונן של הנשים בחברה הערבית ואת ביטחונם של התושבים הערבים בכלל. הביקורת אף תתייחס לדוחות ביקורת משנים קודמות שבחנו את יישום החלטת הממשלה 922 ותבדוק האם הליקויים תוקנו.

במסגרת "שיתוף הציבור" בביקורת, צוותי הביקורת יערכו סיורים בשטח, יחלקו שאלונים ויראיינו אזרחים ערבים (נשים וגברים) שיספרו מנקודת מבטם על המצוקה האישית והחשש האישי מפני האלימות הגואה. המבקר אנגלמן הודיע על כך במפגש עם נציגות חברי כנסת מהרשימה המשותפת בראשות ח"כ אימן אודה, ח"כ ד"ר מנסור עבאס, ח"כ אוסאמה סעדי ומנכ"ל מרכז אמאן - כמאל ריאן.

בנוסף, המבקר אנגלמן הודיע בפגישה כי יפעל להרחבת ההנגשה לחברה הערבית. במסגרת כך, תורחב פעילות נציבות תלונות הציבור בישובים ערבים, בדגש על אזור המשולש. במסגרת תכנית "נציבות בקהילה" אנשי הנציבות יפגשו את התושבים במוקדי קבלת הקהל של ארגונים חברתיים ויעודדו אותם לעמוד על זכויותיהם ולהגיש תלונה.

המבקר אף צפוי לקיים בקרוב סיור בכפרים הבלתי מוכרים בפזורה הבדואית ולעקוב מקרוב אחר הקשיים עימם מתמודדים התושבים. בשנים האחרונות התקבלו בנציבות תלונות הציבור תלונות רבות על כך שישנה מצוקת הסעות בפזורה הילדים מתקשים להגיע לגני הילדים ובתי הספר ובכוונת המבקר לבחון את הנושא מקרוב.

בנוסף לכך, בהתאם להנחיית המבקר, תמהיל כוח האדם במשרד המבקר ייצג בצורה הולמת את כלל רבדי החברה הישראלית, ובכלל זה קליטת עובדים חדשים מקרב האוכלוסייה הערבית אשר מכירים היטב את הצרכים של האוכלוסייה הערבית בתחומי החינוך, הבריאות ועוד.