facebook

מכרז פומבי 20/2020 - משרת מבררי תלונות בנציבות תלונות הציבור המיועדת לאוכלוסייה החרדית (משרה אחת)

מאפייני המכרז

מספר המכרז:
20/2020
סטאטוס:
פתוח
בתוקף עד:
30/07/2020 00:00
סוג משרה:
למילוי משרה פנויה
יחידה מפרסמת:
משאבי אנוש

מאפייני המשרה

תואר המשרה:
עוזר למנהל נציבות תלונות הציבור
מספר משרות מבוקש:
1
מקום המשרה:

מסמכים וטפסים להורדה

תיאור המכרז

המועד המקורי להגשת מועמדות שפורסם היה כ' בתמוז התש"ף, 12.7.2020. בשל משבר הקורונה יידחה  המועד וניתן יהיה להגיש מועמדויות עד ל- ט' באב התש"פ, 30.7.2020.

לשם הנוחות נוסח המכרז בלשון זכר, אולם הוא מיועד לנשים ולגברים כאחד.

למשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור (להלן - המשרד) דרושים מועמדים למשרה בלשכת המשרד בירושלים.

המודעה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.

במכרז זה "תואר" משמעו תואר אקדמי מוכר כהגדרתו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958.


מכרז פומבי 20/2020 - משרת מבררי תלונות בנציבות תלונות הציבור המיועדת לאוכלוסייה החרדית (משרה אחת)

המשרה: עוזר למנהל נציבות תלונות הציבור.

תיאור התפקיד:

מברר תלונות בנציבות תלונות הציבור מברר תלונה שהתקבלה מכל אדם שנפגע במישרין ממעשה או מחדל של גוף ציבורי; מברר תלונות אחראי לבירור תלונות רבות בו זמנית, תוך עמידה בלוחות זמנים ובאמות מידה של איכות ויעילות; מברר תלונות אוסף מידע רלוונטי, מקיים חקירה יסודית ובלתי תלויה, ובמידת הצורך מתשאל אנשים ומנתח את כל החומרים הרלוונטיים ואת הסוגיות המשפטיות והאחרות הנוגעות לבירור התלונה; מברר תלונות קובע ממצאים באופן מדויק, קפדני והוגן, ולפי אופי התלונה מכין דוח מפורט ואיכותי הכולל ניתוח מנומק היטב. כמו כן ממליץ על הצעדים המתאימים שיש לנקוט לנוכח ממצאי הבירור. אם העלה הבירור כי התלונה מוצדקת, הוא מכין מכתב לגוף הציבורי בו הוא מסב את תשומת ליבו לצורך בתיקון הליקוי וכן לאופן ומועד התיקון; מברר תלונות עוקב מקרוב אחר האופן שבו הגוף הציבורי פועל לתיקון הליקוי; מברר תלונות מקבל תלונות בעל פה מן הציבור הרחב במסגרת קבלת הקהל בלשכות המשרד וכן בארגונים אליהם הוא מגיע לצורך גביית תלונות; מברר תלונות מפתח קשרי עבודה נאותים עם הגופים הציבוריים שעליהם הוא מברר תלונות; מברר תלונות מקיים תקשורת מכבדת עם המתלוננים שאת תלונותיהם הוא מברר; מברר תלונות נדרש לפי הצורך לבצע פעולות הסברה על עבודת הנציבות ויעדיה.

האתגרים העיקריים של מברר תלונות

ניתוח הסוגיות העולות מהתלונה ובכלל זה השאלות העובדתיות והמשפטיות הדורשות בירור, ניתוח ובחינה של החומר הרלוונטי לבירור והכרעה בצדקת התלונה; התמודדות עם התנהגות מאתגרת של מתלוננים ובכלל זה מתלוננים קשיי יום ומתלוננים בעלי מוגבלויות נפשיות; התמודדות עם התנגדויות של בעלי תפקידים בגופים ציבוריים, לרבות עיכוב במתן תשובות ענייניות וסירוב לקיים החלטות; התמודדות עם עומס משימות רב לצד הצורך לברר את התלונות באופן מעמיק ואיכותי ולעמוד במדדי יעילות, איכות והספק; התמודדות עם ערעורים והשגות של מתלוננים ושל גופים ציבוריים על תוצאות בירור התלונה; קבלת תלונות בעל פה ממתלוננים.

מברר תלונות במבנה הארגוני

בנציבות תלונות הציבור תשעה אגפים. ככלל, כל אגף בנציבות כולל מנהל אגף, שני סגנים, שבעה מבררי תלונות ורכז לשכה; מברר תלונות כפוף למנהל האגף ועובד בצמוד לסגניו ונדרש לפעול בהתאם להנחיותיהם המקצועיות והמינהליות.  עיקר העבודה עצמאית ולעיתים היא נעשית בצוות או בשיתוף עם מבררי תלונות אחרים; בנציבות יש גם שלוש לשכות אזוריות לקבלת קהל הכוללות מנהל לשכה, מבררי תלונות ורכז לשכה. מברר תלונות בלשכות כפוף למנהל הלשכה ולמנהל האגף אליו מסונפת הלשכה; האווירה בנציבות חברית, והעובדים מפגינים סולידריות ותמיכה הדדיים; קידום לתפקיד בכיר יותר טעון התמודדות בהליך שקבע המשרד.

תנאים מוקדמים:

על המועמדים למלא אחר כל הדרישות שלהלן:

 1. להיות בעלי חברות בלשכת עורכי הדין, לרבות מי שחברותו מוגבלת בהתאם לסעיף 52 ב לחוק לשכת עורכי הדין התשכ"א-1961. מועמדים שחברותם מוגבלת כאמור יידרשו להמציא אישור חברות בלשכת עורכי הדין (בתוקף) אם ייבחרו לתפקיד, וכתנאי לשיבוצם במשרה.

 2. המשרה מיועדת למועמדים העונים להגדרה של חרדי:

אישה שמתקיים לגביה אחד מאלו לפחות:

  1. מקומות הלימוד של ילדיה עד גיל 18 הם מוסדות לימוד חרדיים מוכרים שאינם רשמיים או מוסדות  "פטור", ורישיונותיהם מוסדרים על ידי האגף לחינוך מוכר שאינו רשמי במשרד החינוך.

  2. בעלה למד בישיבה קטנה.

  3. היא למדה בסמינר חרדי.

גבר שמתקיים לגביו אחד מאלו לפחות:

  1. מקומות הלימוד של ילדיו עד גיל 18 הם מוסדות לימוד חרדיים מוכרים שאינם רשמיים או מוסדות  "פטור", ורישיונותיהם מוסדרים על ידי האגף לחינוך מוכר שאינו רשמי במשרד החינוך.

  2. הוא למד בישיבה קטנה.

  3. הוא התנדב לשירות אזרחי המופעל מכוח סעיף 6 לחוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, התשס"ב-2002.

  4. הוא היה זכאי בחמש השנים האחרונות למשך שנה מלאה אחת לפחות ל"מלגת לימודים ועידוד השתלבות אברכי כוללים בתעסוקה" (אשר בעבר נקראה הבטחת הכנסה לאברכים), מכוח מבחני תמיכה שפרסם משרד החינוך מדי פעם בפעם.

דרישות התפקיד:

ידע בתחום המשפט החוקתי והמינהלי; כושר להכין הצעות החלטה מנומקות להכרעה בצדקתן של תלונות; כושר לניהול משא ומתן ולקיום מגעים עם רשויות שלטוניות וציבוריות; כושר התבטאות גבוה בכתב ובעל פה; נדרשת ידיעת השפה העברית על בוריה, וידיעת השפה האנגלית, לפחות כדי קריאה והבנה; רגישות ואמפטיה לאחר ורצון לסייע לזולת; יכולת ונכונות לשתף פעולה עם סמכות, לפעול לאור הנחיות ומסגרת היררכית; יכולת לעבוד בשיתוף עם אחרים תוך תרומה ליצירת אווירה נעימה ולהגברת הפרודוקטיביות בעבודה; שאיפה לעסוק בתפקיד ורצון להשקיע בו; רצוי ניסיון בעבודה פעילה של עריכת דין; רצוי גם ידע באחד מן התחומים הבאים: דיני שלטון מקומי, דיני עבודה, או דיני מיסים.

המעוניינים להגיש מועמדות למשרה ימלאו טופס הגשת מועמדות (מדף 2115), בצירוף קורות חיים, רישיון מקצועי, המלצות לפי דרישה, אישורים על ניסיון בעבודה מקצועית (טופס 106 - אם המועמד שכיר, תעודת עוסק מורשה - אם המועמד עצמאי, תלושי שכר להשלמת חודשי/שנות הניסיון), שמות ופרטים של ממליצים וכן, תמונה שצולמה בשנה האחרונה. את הפניות יש לשלוח במרוכז בדואר האלקטרוני לכתובת Jobs@mevaker.gov.il ולציין בכותרת את מספר המכרז. את הפניות יש להעביר לא יאוחר מיום 30/7/2020.

מידע נוסף לגבי מכרזים
דף מידע למועמד
טופס הגשת מועמדות

בואו לגלות מה זה אומר להיות מברר/ת תלונה

בנציבות תלונות הציבור: