facebook

דוח ביקורת על מערכת ההשכלה הגבוהה

שער ותוכן ענייניםwordpdf
מפתח שמות מקוצריםpdf
סוג הפרסום דוחות מיוחדים
מספר קטלוגי 003-2009
תאריך פרסום 17/3/2009
מספר ISSN 0793-1948

מבוא

1. השכלה גבוהה היא בעלת חשיבות רבה לחברה ולפרט: מבחינת החברה, השכלה גבוהה היא כלי המשביח את ההון האנושי ומכשיר כוח אדם מיומן לשוק העבודה, ועל כן משמש מרכיב חיוני בתהליכי פיתוח וצמיחה במשק. מבחינת הפרט, השכלה גבוהה היא מפתח להשתלבות בשוק העבודה ולרכישת מעמד והשפעה בתחום החברתי והכלכלי.

מערכת ההשכלה הגבוהה אחראית, בין היתר, לקיומו ולקידומו של המחקר ולשימורם ופיתוחם של האמנות, התרבות, הרוח והידע. המערכת בישראל כוללת את הסוגים האלה של מוסדות המקיימים לימודים לקראת תארים אקדמיים: שמונה אוניברסיטאות (בכלל זה האוניברסיטה הפתוחה); 29 מכללות אקדמיות עצמאיות; שתי מכללות אקדמיות אזוריות, שאוניברסיטה אחראית להן מהבחינה האקדמית; 27 מכללות אקדמיות להכשרת עובדי הוראה (מורים); ו-13 שלוחות של מוסדות להשכלה גבוהה מחו"ל.

2. פעילותם של רבים מהמוסדות להשכלה גבוהה בישראל ממומנת בעיקר מכספי המדינה (להלן - המוסדות המתוקצבים): האוניברסיטאות ו-18 מכללות אקדמיות מקבלות הקצבות מהמדינה באמצעות הוועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה (להלן - ות"ת); המכללות להכשרת עובדי הוראה ...

word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf