לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור
הגעת לתוכן כרטיסייה על מנת להמשיך בנייוט דלג עם החיצים למטה ולמעלה
מסגרת פרסום:
תאריך הפרסום:
סוג הפרסום:
ועדת היגוי; תכנית עבודה רב שנתית; חוות דעת; שיוויון; בני מיעוטים

תקציר

​בתחילת שנת 2012 מנתה אוכלוסיית ישראל כ-7.8 מיליון נפש. כ-1.6 מיליון נפש (כ-20%) מהם הם בני מיעוטים המשתייכים ללאום הערבי (ובהם בדואים), הלאום הדרוזי והלאום הצ'רקסי (להלן - מגזר המיעוטים או המגזר).

מסקנות ועדת חקירה ממלכתית בראשות השופט תיאודור אור שמונתה כדי לברר את הסיבות להתנגשויות שאירעו באוקטובר 2000 בין המשטרה ובין אזרחים ישראלים בני הלאום הערבי הדגישו את הצורך לסגור את הפערים בין המגזרים בחברה הישראלית. ועדת שרים שהוקמה ליישום המסקנות המליצה לממשלה להקים רשות שתיקרא "הרשות לקידום מגזרי המיעוטים". בינואר 2007 החליטה ועדת השרים לענייני המגזר הלא יהודי על הקמת "הרשות לפיתוח כלכלי במגזר המיעוטים" (להלן - הרשות), והחלטתה קיבלה תוקף של החלטת ממשלה  (להלן - החלטת הממשלה).

פעולות הביקורת

בחודשים מאי-ספטמבר 2012 בדק משרד מבקר המדינה את פעילותה של הרשות, בכל הנוגע לעמידתה בכמה מהיעדים שנקבעו בהחלטת הממשלה על הקמתה ובהחלטות ממשלה אחרות ובנוגע לאופן ביצוע התפקידים שנקבעו לה בהחלטות אלה. הביקורת נעשתה ברשות ובמשרד ראש הממשלה (להלן - משרד רה"ם). בדיקות השלמה נעשו במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה (להלן - משרד התמ"ת), במשרד הבינוי והשיכון ובאגף התקציבים במשרד האוצר.

עיקרי הממצאים

תכנון, פיקוח ובקרה

1. בהחלטת הממשלה הוחלט להקים ועדת היגוי אשר תפקידה לשמש גוף עליון לליווי ופיקוח על עבודת הרשות, להתוות את מדיניותה, לדון בתכניות העבודה שלה ולדווח אחת לחצי שנה אודות פעילות הרשות והתקדמותה לוועדת השרים לענייני המגזר הלא-יהודי. אולם עד מועד סיום הביקורת לא התכנסה ועדת ההיגוי ולא נקטה שום פעולה בנוגע לרשות.

2. תכנית עבודה היא כלי ניהולי מרכזי המסייע לארגון להתוות את פעילותו על פי המטרות והיעדים לאותה שנה ולטווח הרחוק. לא נמצא שהרשות ביצעה תכנון רב-שנתי שמתווה את כלל היעדים שהיא שואפת להשיג במשך השנים וקובע את התקציבים המיועדים לכך.

3. החלטת הממשלה קבעה כי הגוף שיאשר את תכניות העבודה של הרשות יהיה ועדת השרים לענייני המגזר הלא יהודי. נמצא כי הרשות, הפועלת במסגרת הארגונית של משרד רה"ם, הגישה מדי שנה בשנה את תכנית העבודה השנתית שלה לאישורו של מנכ"ל משרד רה"ם, אולם המנכ"ל לא הגיש את התכנית לאישור ועדת השרים.

תחומי הפעילות של הרשות

1. החלטת הממשלה הסמיכה את הרשות לעסוק בפעילות לפיתוח כלכלי של מגזר המיעוטים. בביקורת נבדקו הפעולות שעשתה הרשות כדי לבצע את המשימות העיקריות שהוטלו עליה בעניין זה. להלן הממצאים:

(א) משנת 2010 עד מועד סיום הביקורת הרשות טרם החלה לבצע פעולות מעשיות ליישום החלטת הממשלה שבה נקבע כי עליה לפעול לעידוד מפעלים ממגזר המיעוטים לספק שירותים וטובין לממשלה.

(ב) על הרשות הוטל לקדם השקעות כספיות במגזר המיעוטים. לא נמצאו מסמכים הנוגעים לתכנית עבודה העוסקת בכך, לעיקרי הדברים שנדונו בפגישות בנושא ולסיכומיהן, ועל כן לא ניתן לדעת אילו פעולות ננקטו בעקבות הפגישות, אם ננקטו.

2. החלטת הממשלה מחייבת את הרשות לפעול ב"תחום הפעילות הממשלתית" כמפורט להלן:

(א) הרשות, בשיתוף המועצה הלאומית לכלכלה במשרד רה"ם ומשרדי הממשלה הרלוונטיים, נדרשת להכין בכל שנה לפני הגשתו של תקציב המדינה לממשלה חוות דעת הנוגעת לתקציב, ולהציע בה לפי הצורך חלופות בנושאים כלכליים-חברתיים הנוגעים למגזר המיעוטים. ואולם עד סיום הביקורת לא הגישה הרשות חוות דעת כנדרש.

(ב)  הרשות נדרשת, להכין, בשיתוף משרדי הממשלה הרלוונטיים, חוות דעת מקצועיות בנוגע להצעות החלטה בתחומי הכלכלה והחברה העומדות על סדר יומן של הממשלה וועדותיה אשר יש בהן כדי להשפיע על מגזר המיעוטים. לשכת מנכ"ל משרד רה"ם טיפלה בהכנת הצעות החלטה כאלה שאותן אישרה הממשלה בפרק הזמן ינואר 2009 - מאי 2012. אולם נמצא כי היא הגישה לרשות לקבלת חוות דעתה רק חלק מהן, וממילא לא הכינה הרשות חוות דעת מקצועית בנוגע לכל הצעות ההחלטה.

(ג) הרשות נדרשת להגיש לממשלה פעם בשנה דוח שבו נסקרות פעולות הממשלה לצמצום הפערים הכלכליים-חברתיים בין מגזר המיעוטים ובין המגזר היהודי. בשנים 2009-2012 הגישה הרשות לראש הממשלה שלושה דוחות שנתיים בעניין זה, אולם אלה סקרו את פעולות הרשות בלבד ולא את כלל פעולות הממשלה.

3. בשנת 2010 החליטה הממשלה  על תכנית חומש לפיתוח כלכלי לשנים 2010-2014 ב-12 יישובים במגזר המיעוטים  (להלן - תכנית החומש), ונקבע כי הרשות תהיה אחראית לניהול התכנית ולמעקב אחר ביצועה.

בתכנית החומש נקבע כי משרד הבינוי והשיכון ישתתף בעלויות פיתוח קרקע בבעלות המדינה והכשרתה לבנייה רוויה של עד 4,240 יחידות דיור בסכום של עד 40,000 ש"ח ליחידת דיור. עד מועד סיום הביקורת חלפה כמחצית התקופה שנקבעה לביצוע התכנית, אולם רק כ-700 יחידות דיור (16.5%) בקרקע בבעלות המדינה הגיעו לשלב שמאפשר לקבל את הסבסוד, וספק אם עד תום פרק הזמן שנקבע לתכנית החומש, שנת 2014, יהיה ניתן לעמוד ביעדים שנקבעו בעניין זה בתכנית.

4. על מנכ"ל משרד התמ"ת הוטל לקבוע, בשיתוף הרשות, עד ינואר 2012 כללים להפעלת חממה תעשייתית אזורית במגזר המיעוטים ולקבוע את מקומה. התברר כי אף שבתכנית החומש הוקצה תקציב ייעודי להקמת החממה, לא החלו הרשות ומשרד התמ"ת להקימה.

סיכום והמלצות

יסודה של הרשות לפיתוח כלכלי במגזר המיעוטים הוא בהמלצות ועדת החקירה הממלכתית בראשות השופט תיאודור אור, שקבעו כי יעד עיקרי של המדינה חייב להיות השגת שוויון אמִתי לאזרחיה הערבים הן מטעמים חוקתיים והן מטעמים מעשיים. החלטת הממשלה להקמת הרשות קבעה כי ייעודה הוא להביא למיצוי הפוטנציאל הכלכלי של אוכלוסיית המיעוטים, באמצעות עידוד פעילות כלכלית יצרנית ועסקית במגזר המיעוטים והגברת שילובו של המגזר בכלכלה הלאומית הרחבה.

על הרשות וועדת ההיגוי שלה להכין תכנית עבודה רב-שנתית ותכניות עבודה שנתיות מפורטות לשנים הבאות הכוללות לוחות זמנים לביצוע המשימות שהוטלו על הרשות ולקבוע מדדי תפוקה, על מנת שהרשות תוכל למדוד ולהעריך את תוצאות פעילותה לקידום הפעילות הכלכלית במגזר המיעוטים. כמו כן, על הרשות לדווח לממשלה מדי שנה בשנה על כלל פעולות הממשלה לפיתוחו הכלכלי של מגזר המיעוטים ולהכין חוות דעת הנוגעות לנושא זה, על מנת שלממשלה תהיה תמונת מצב כוללת בעת קבלת החלטותיה הנוגעות לתקציב הנדרש ולפעולות האחרות שיש לעשות בתחום זה.

על הרשות לוודא כי התקציבים המושקעים ביישום תכנית החומש משיגים את היעדים המצופים, ולפעול להסיר את החסמים בתחומים שבהם העלתה הביקורת כי לא ננקטו הפעולות המספקות. והכל על מנת שהרשות תוכל להגביר את תרומתה לקידום הכלכלי של מגזר המיעוטים בישראל.

קישורים רלוונטים