לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור
הגעת לתוכן כרטיסייה על מנת להמשיך בנייוט דלג עם החיצים למטה ולמעלה
מסגרת פרסום:
תאריך הפרסום:
סוג הפרסום:
 

רקע

ניהול ההשקעות של ישויות שונות מהמגזר הציבורי (גופים מוסדיים, חברות ממשלתיות, תאגידים סטטוטוריים ורשויות מקומיות) עשוי להיות בעל השפעה על יציבותן הפיננסית ועל פעילותן השוטפת. ישויות אלו נדרשות בין היתר להטמיע מדיניות השקעות כוללת שתעסוק באופן שבו יושקעו כספי הישות בדרך שתהלום את מאפייני פעילותה, את חשיפתה לסיכונים ואת האסטרטגיה העסקית שלה, לצד אופן ניהול סיכון הנזילות בהתאם לתחזית תזרים המזומנים. כספי ההשקעות משמשים את הישויות לטווחי זמן שונים, והם מושקעים בהתאם לצורכי הישות או למטרות שלשמן נועדו הכספים.  נתוני מפתח

 • 9.4 מיליארדי ש"ח

  שווי ההשקעות השוטפות ב-30.6.20 של הגופים המוסדיים, החברות הממשלתיות והתאגידים הסטטוטוריים (להלן - הישויות הממשלתיות) שנבדקו.

 • 6.4 מיליארדי ש"ח

  שווי ההשקעות המיועדות לפנסייה ב-30.6.20 של הישויות הממשלתיות שנבדקו.

 • 3.83%

  תשואה שנתית ממוצעת בין השנים 2017-2019 של השקעות שוטפות בגופים המוסדיים שנבדקו.

 • 3.25%

  תשואה שנתית ממוצעת בין השנים 2017-2019 של השקעות שוטפות בחברות ממשלתיות ובתאגידים סטטוטוריים שנבדקו.

 • 3.91%

  תשואה שנתית ממוצעת בין השנים 2017-2019 של השקעות לפנסייה בחברות הממשלתיות ובתאגידים הסטטוטוריים שנבדקו.

 • 46%

  מהרשויות המקומיות שנבדקו מחזיקות בתיק השקעות לטווח ארוך (31.12.19).

 • 4.9 מיליארדי ש"ח

  שווי ההשקעות לטווח ארוך של הרשויות המקומיות שנבדקו (30.6.20).

 • 2.4%

  התשואה הממוצעת בין השנים 2017 - 2019 של השקעות לטווח ארוך של הרשויות המקומיות שנבדקו.

פעולות הביקורת

​בחודשים יוני - דצמבר 2020 בדק משרד מבקר המדינה היבטים בניהול השקעות פיננסיות בכמה גופים מוסדיים, חברות ממשלתיות, תאגידים סטטוטוריים ורשויות מקומיות בעלי היקף השקעות ניכר. ההשקעות יכולות להיות השקעות עצמיות שוטפות (נוסטרו) או השקעות המיועדות לכיסוי התחייבויות פנסיוניות. הבדיקה נעשתה בגופים אלו: קנט - קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ; קרנית - קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים; החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ בע"מ (אשרא); חברת החשמל לישראל בע"מ; חברת נמל חיפה בע"מ; חברת נמל אשדוד בע"מ; רשות שדות התעופה בישראל; הקרן לשיקום מחצבות. הבדיקה נעשתה גם במשרד הפנים וב-50 רשויות מקומיות באמצעות שאלון. בדיקות השלמה נעשו ברשות החברות הממשלתיות וברשות שוק ההון ביטוח וחיסכון; במרכז לשלטון מקומי ובחברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ.


תמונת מצב העולה מן הביקורת

 • dislike
  גופים ציבוריים מוסדיים - קנט, קרנית ואשרא -הרכב תיקי ההשקעות של הגופים המוסדיים -קיימת שונות בין הרכבי התיקים של הגופים שנבדקו - קנט, קרנית, אשרא. הגופים המוסדיים הממשלתיים משקיעים 69% - 79% מנכסיהם באגרות חוב ואינם משקיעים באפיק אלטרנטיבי של קרנות השקעה.
 • dislike
  גופים ציבוריים מוסדיים - קנט, קרנית ואשרא -התשואה של תיקי ההשקעות - קיימים הבדלים בין תשואות הגופים המוסדיים בתקופה שבין 2017 ליוני 2020, ובינם לבין קרנות ההשתלמות ומדדים נסחרים נוספים. הבדלים אלה נובעים משונות בין הרכבי התיקים ומפרופיל סיכון שונה שלהם...
 • dislike
  חברות ממשלתיות ותאגידים סטטוטוריים - חברת החשמל, נמל חיפה, נמל אשדוד, רשות שדות התעופה והקרן לשיקום מחצבות - הרכב תיקי ההשקעה - קיימת שונות בין הרכבי התיקים של הגופים שנבדקו הן בתיקי ההשקעות השוטפות והן בתיקי ההשקעות לפנסייה. עם זאת, יצוין כי אחוז ההשק...
 • dislike
  רשויות מקומיות - מעקב משרד הפנים אחר ניהול ההשקעות ע"י הרשויות - אין בידי משרד הפנים מידע בדבר הרשויות שמנהלות תיק פעיל ורשויות שאינן מנהלות תיק השקעות פעיל. עוד נמצא כי משרד הפנים אינו מקיים מעקב אחר קיומו של תיק השקעות פעיל ברשויות השונות. נוסף על כך...
 • dislike
  רשויות מקומיות - התפלגות האחזקה בתיק השקעות בחלוקה לאשכול הרשות - קיים פער משמעותי בין הרשויות בדירוג חברתי-כלכלי גבוה לרשויות בדירוג חברתי-כלכלי נמוך. כך לדוגמה, 82% מהרשויות בדירוג גבוה מחזיקות בתיק השקעות פעיל, ואילו מהרשויות בדירוג נמוך החזיקו בתיק...
 • like
  אישור מדיניות ההשקעה - ברוב הישויות הממשלתיות שנבדקו מדיניות ההשקעה מאושרת בהנהלה אחת לשנה.
 • like
  קיומו של נוהל המסדיר את פעילות ועדת ההשקעות - ברוב הישויות הממשלתיות שנבדקו, קיים נוהל המסדיר את פעילות ועדת ההשקעות. כמו כן, משרד הפנים פרסם ועדכן הנחיות לרשויות המקומיות בנושא זה במסגרת חוזרי מנכ"ל.
 • like
  שימוש בתיק סמן לצורך השוואת ביצועי תיקי ההשקעות - רוב הישויות הממשלתיות ומקצת הרשויות המקומיות שנבדקו משתמשות בתיק סמן לצורך השוואת ביצועי תיקי ההשקעות.
 • like
  עריכת ביקורת פנימית למזעור סיכונים - מבקר הפנים של חברת קנט הכין דוח ביקורת פנימית בנושא סקירת דוחות ביקורת פנימית של בתי השקעות במטרה למזער חשיפות של החברה לסיכונים של בתי ההשקעות.

תרשים התקציר

סך תיקי ההשקעות של הגופים המוסדיים ב-30.6.20 (במיליוני ש"ח)

עיקרי המלצות הביקורת

 • [alt]
  גופים ציבוריים מוסדיים – קנט, קרנית ואשרא - לצורך בחינת ביצועי מנהלי התיקים, ראוי להגדיר מדד ייחוס השוואתי רלוונטי ולהשתמש במגוון של מדדי ייחוס השוואתיים, וזאת במטרה להשיא את תשואת תיקי ההשקעות.
 • [alt]
  גופים ציבוריים מוסדיים – קנט, קרנית ואשרא - מומלץ כי קרנית, קנט ואשרא ימשיכו לבחון באופן עיתי את מדיניות ההשקעה, התשואות וגיוון ההשקעות לרבות לעומת משקיעים מוסדיים מקבילים ומדדים מקובלים בשוק, על מנת להשיא תשואה מיטבית על תיקי השקעותיהן.
 • [alt]
  חברות ממשלתיות ותאגידים סטטוטוריים - חברת החשמל, נמל חיפה, נמל אשדוד, רשות שדות התעופה והקרן לשיקום מחצבות - לצורך הגברת השקיפות של ניהול כספי החברות הממשלתיות בעיני הציבור, מומלץ לרשות החברות לשקול להנחות את החברות הממשלתיות לפרסם את תשואות תיקי ההשקע...
 • [alt]
  רשויות מקומיות - על הרשויות שיש להן תיק השקעות פעיל להקפיד על קיום דיונים בהיקף הנדרש של ועדות ההשקעות ועל הוצאת כתבי מינוי לחברי ועדת ההשקעות. כמו כן, מומלץ כי משרד הפנים, הרשויות המקומיות והמרכז לשלטון המקומי יפעלו לקיום הכשרות עתיות לחברי ועדת ההשקע...
 • [alt]
  רשויות מקומיות - על משרד הפנים לעדכן את הנחיותיו כך שיכללו הוראות ייעודיות ומפורטות בעניין אופן פיקוח ועדת ההשקעות על ניהול כספי הפנסייה של עובדי הרשות, לרבות מדיניות ההשקעה, אופן בחירת קופת הגמל והכלים לפיקוח ובקרה על ביצועיה.

סיכום

​ניהול השקעות מושכל בקרב רשויות מקומיות וישויות מהמגזר הציבורי - הכולל קביעת מדיניות השקעה מתאימה תוך כדי התחשבות בשיקולי רווח כלכלי או שמירה על הערך הריאלי של ההשקעה, טווחי ההשקעה וסיכון - ישיא את התועלות הנובעות מהכספים המוחזקים בישות. הממצאים העולים מדוח זה מלמדים כי יש ליקויים בהיבט המינהלי ובהיבט המקצועי בפעילות ועדות ההשקעה בישויות אלו. להגברת הפיקוח והבקרה על ההשקעות של ישויות אלו, בין היתר באמצעות ועדות ההשקעה ובאמצעות ניהול סיכונים מושכל, נודעת חשיבות יתרה בעיתות משבר, שבהן עלולה התנודתיות בשוק ההון לשחוק את תיק ההשקעות.