לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור

תקציר

בראשית 2007 פרסם משרד החינוך (להלן - המשרד) מכרז משולב (פנימי וחיצוני) למשרת מנהל מחוז ירושלים. משלא נבחר זוכה במכרז פרסם המשרד ביוני אותה שנה מכרז נוסף (להלן - המכרז). באוקטובר 2007 בחרה ועדת הבוחנים לתפקיד במר מאיר שמעוני (להלן - המועמד).

כמה מהמועמדים שניגשו למכרז ולא זכו בו, הגישו תלונה למשרד מבקר המדינה שעניינה תקינות התנהלות המכרז, והביעו את חששם שמדובר ב"מכרז תפור". משרד מבקר המדינה בדק את התאמת כישורי המועמד לדרישות המכרז.

1. המכרז קבע תנאי סף, וביניהם שלמועמד לתפקיד צריכות להיות "שתיים עשרה שנות ניסיון, מתוכן: חמש שנים בהוראה בבתי"ס בארץ, ובנוסף ניסיון של שבע שנים בניהול בי"ס בארץ ו/או בפיקוח על בתי"ס בארץ ו/או בניהול ברמה בכירה בתחומי החינוך בארץ". למועמד היה ניסיון של שנתיים בלבד בהוראה וחסרו לו שלוש שנות ניסיון בהוראה כדי שכישוריו יתאימו לדרישת הסף שנקבעה במכרז - חמש שנות ניסיון בהוראה. לפיכך היה על המשרד לפסול את מועמדותו.

2. לאחר התאריך האחרון שנקבע להגשת מועמדות למכרז פנה המשרד אל המועמד בבקשה שיעביר לו את המסמכים החסרים להוכחת הוותק, כנדרש במכרז. פנייה זו של המשרד נעשתה אף שבמכרז ובחוברת "הנחיות כלליות" שהייתה חלק ממסמכיו, נכתב בהדגשה: "מודגש כי מעבר לתאריך האחרון להרשמה לא יתקבל כל מסמך".

3. המשרד הכיר למועמד בתפקיד פיקודי זוטר שמילא בצבא (מדריך ומפקד בקורס מחסנאים פקידים טכניים) כעונה לתנאי המכרז "מופקד על מערך החינוך וההדרכה ברמה בכירה במערכת הביטחון" (שהינה חלופה לדרישה "ניהול ברמה בכירה בתחומי החינוך בארץ").

4. האפשרות להמיר שנות ניסיון בניהול לשנות ניסיון בהוראה לא נכללה בתנאי המכרז. יתרה מזו, המועמדים נדרשו להוכיח ניסיון הן בהוראה והן בניהול, ומכאן שהמשרד לא קבע מלכתחילה שהניסיון בניהול יכול להיחשב תחליף לניסיון בהוראה. חרף זאת החשיב המשרד חלק משנות הניסיון של המועמד בניהול ו"ניהול ברמה בכירה בתחומי החינוך בארץ" כשוות ערך לשנות ניסיון בהוראה, ועקב כך קבע שהמועמד קיים את דרישות הסף של המכרז. מתן אפשרות לאחד המועמדים במכרז להמיר שנות ניסיון בניהול בשנות ניסיון בהוראה בלא שאפשרות כזו ניתנה מראש לכל המועמדים הפוטנציאליים למכרז, יוצרת העדפה פסולה של המועמד ופוגעת בעֶקרון השוויון, שהוא מתנאי היסוד של כל מכרז.

סיכום והמלצות

מהאמור לעיל עולה חשש שהליך המכרז לא התבצע כדין. התנהלות המשרד יצרה תחושה לפיה הוא פעל למינוי המועמד לתפקיד, חרף אי עמידתו בתנאי המכרז. בנסיבות אלה על המשרד לחזור ולבחון את המכרז ותוצאותיו, תוך מתן משקל הולם לפגיעה בשוויון ההזדמנויות של המועמדים בפועל ובכוח.

קישורים רלוונטים