לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור

דוח על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות ורשימות המועמדים לתקופת הבחירות לכנסת העשרים וארבע ; דוח על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת העשרים ושלוש לתקופה שבין 1.4.20 ל-31.3.21

הגעת לתוכן כרטיסייה על מנת להמשיך בנייוט דלג עם החיצים למטה ולמעלה
מסגרת פרסום:
תאריך הפרסום:
סוג הפרסום:
 

תקציר

דוח על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות ורשימות המועמדים לתקופת הבחירות לכנסת העשרים וארבע:

נתונים פרטניים על תוצאות ביקורת החשבונות לתקופת הבחירות לכנסת העשרים וארבע


דוח על החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת העשרים ושלוש לתקופה שבין 1.4.20 ל-31.3.21:

נתונים פרטניים על תוצאות ביקורת החשבונות לתקופה השוטפת שבין 1.4.20 ל-31.3.21

רקע

ב-23.12.20 התפזרה הכנסת העשרים ושלוש, וב-23.3.21 התקיימו הבחירות לכנסת העשרים וארבע.

הגופים המתמודדים בבחירות

רשימת מועמדים לכנסת עשויה להיות מוגשת על ידי מפלגה שיש לה נציג אחד לפחות בכנסת היוצאת או על ידי מפלגה שאינה מיוצגת בכנסת היוצאת. 

להלן ההגדרות של הגופים אשר רשאים להתמודד בבחירות לכנסת:

"סיעה" - מפלגה שיש לה לפחות נציג אחד בכנסת היוצאת. 

"רשימת מועמדים" - מפלגה שאינה מיוצגת בכנסת והגישה בבחירות לכנסת רשימת מועמדים. 

בדוח זה יכונו סיעות ורשימות מועמדים כהגדרתן לעיל - סיעות ורשימות או סיעות.

"רשימת מועמדים משותפת" - רשימת מועמדים שמגישות שתי מפלגות או יותר. 

בדוח זה יכונו רשימות מועמדים משותפות כהגדרתן לעיל - רשימות משותפות.

המסד הנורמטיבי

חוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973 (להלן - החוק), קובע כי סיעות ורשימות המתמודדות בבחירות לכנסת זכאיות למימון ממלכתי של הוצאות הבחירות בתנאים המפורטים בו. נוסף על כך, הוראות החוק מטילות על כלל הסיעות והרשימות מגבלות בדבר הוצאותיהן והכנסותיהן בכל הנוגע לבחירות.

אשר למפלגות המיוצגות בכנסת וזכאיות למימון ממלכתי שוטף, דהיינו - סיעות, קובע החוק כללים בנוגע להכנסותיהן, להוצאותיהן ולניהול חשבונותיהן השוטפים. 

מכוח החוק קבע מבקר המדינה הנחיות לסיעות ולרשימות בדבר הדרך לניהול חשבונותיהן - הנחיות מבקר המדינה לפי חוק מימון מפלגות בדבר ניהול ענייניה הכספיים של סיעה, התשס"ט-2009 (להלן - ההנחיות או הנחיות מבקר המדינה). 

לפי החוק, על הסיעות והרשימות לנהל את חשבונותיהן לפי הנחיות מבקר המדינה ולרשום את כל הכנסותיהן והוצאותיהן, ומערכות החשבונות של הסיעות והרשימות עומדות לביקורת מבקר המדינה. 

בחוק נקבע כי על נציגי הסיעות והרשימות למסור למבקר המדינה את חשבונותיהן של הסיעות והרשימות ואת הדוחות הכספיים שלהן בצירוף חוות דעת של רואה חשבון בדבר תקינותם ושלמותם, וכן בדבר ניהול מערכת החשבונות בהתאם להנחיות מבקר המדינה. 

לפי סעיף 10 לחוק, על מבקר המדינה למסור ליושב ראש הכנסת דוח בדבר תוצאות ביקורת החשבונות של הסיעות והרשימות. בדוח שעל מבקר המדינה למסור, כאמור, עליו לציין:

אם הסיעות והרשימות, לרבות סיעות משתתפות מטעם רשימות משותפות, ניהלו מערכת חשבונות בהתאם להנחיות מבקר המדינה; 

אם הוצאות הבחירות שלהן היו בגבולות שנקבעו בחוק; 

ואם ההכנסות שקיבלו היו בגבולות שנקבעו בחוק.

מסירת דוחות כספיים למבקר המדינה

סעיף 10(א) לחוק קובע כי על סיעות ורשימות להגיש למבקר המדינה את חשבונותיהן לתקופת הבחירות ודוח כספי לאותה תקופה "תוך 16 שבועות מהיום שבו פורסמו תוצאות הבחירות". 

לפי סעיף 10(ג1) לחוק "יראו שנה שבה מתקיימות הבחירות לכנסת כמסתיימת בתום החודש שבו פורסמו תוצאות הבחירות[...] יראו שנה שלאחר הבחירות כמתחילה בתחילת החודש אחרי פרסום תוצאות הבחירות וכמסתיימת בתום שנת הכספים הבאה". 

לפי החוק, המועד למסירת החשבונות והדוחות הכספיים לבחירות לכנסת העשרים וארבע וכן למסירת חשבונותיהן השוטפים של הסיעות בכנסת העשרים ושלוש לתקופה שבין 1.4.20 

ל-31.3.21 (להלן - התקופה השוטפת) היה יולי 2021.

לפי סעיף קטן (ו) לחוק, ועדת הכספים של הכנסת רשאית, בהסכמת מבקר המדינה, לדחות את מועד הגשת החשבונות של הסיעות למבקר המדינה. 

הסמיכות לשלוש מערכות הבחירות הקודמות לכנסת, פיזורה של הכנסת העשרים ושלוש והקדמת הבחירות לכנסת העשרים וארבע למרץ 2021, כל אלה הטילו מעמסה כבדה על הסיעות שהשתתפו בבחירות האמורות. נוכח האמור, ובצל המגבלות שמקורן במגפת הקורונה, פנו חלק מהסיעות לכנסת כמה פעמים בבקשות לדחיית מועד ההגשה של דוחותיהן הכספיים לתקופת הבחירות לכנסת העשרים וארבע ולתקופה השוטפת. בהחלטת ועדת הכספים של הכנסת מ-9.8.21 נקבע, בהסכמת מבקר המדינה, כי הסיעות יגישו למבקר המדינה את דוחותיהן הכספיים לתקופת הבחירות לכנסת העשרים וארבע ולתקופה השוטפת עד 31.10.21. 

לא כל הסיעות הקפידו על מסירת דוחותיהן הכספיים למשרדי במועד שנקבע, ואולם, מצאתי לנכון לקבל את הדוחות שהוגשו באיחור, וזאת בשל החשיבות של ביצוע ביקורת על סיעות ורשימות שהשתתפו בבחירות והיו זכאיות למימון ממלכתי.

מועד מסירת דוח מבקר המדינה

לפי סעיף 10(ד) לחוק, היה על מבקר המדינה למסור ליושב ראש הכנסת דוח על תוצאות ביקורת החשבונות של הסיעות לתקופה השוטפת בצירוף לדוח הביקורת על חשבונות הסיעות והרשימות לתקופת הבחירות לכנסת העשרים וארבע. לפי סעיף קטן (ו) לחוק, ועדת הכספים של הכנסת רשאית לדחות, לבקשת מבקר המדינה, את מועד מסירת דוח מבקר המדינה ליושב ראש הכנסת.

בתגובה על פניית הסיעות כאמור לעיל ולבקשת מבקר המדינה ומתוקף סמכותה, דחתה ועדת הכספים של הכנסת את מועד מסירת דוח מבקר המדינה על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות לתקופת הבחירות לכנסת העשרים וארבע ולתקופה השוטפת ליום 9.6.22; במועד האמור נמסרו תוצאות הביקורת כנדרש.

תוצאות הביקורת

תוצאות ביקורת החשבונות של הסיעות התבססו על הדוחות הכספיים שהן מסרו למשרדי; על חוות הדעת של רואי החשבון שבדקו את החשבונות שצורפו לדוחות הכספיים; על בדיקות ובירורים משלימים שעשו עובדי משרדי; על השלמות, תיקונים והסברים של נציגי הסיעות, לרבות שימועים שהתקיימו לבקשתם; וכן על הצהרות של נציגי הסיעות שהתקבלו כראיה לפי סעיף 9(ג)לחוק. 

לפי החוק, כל אימת שמבקר המדינה קובע כי סיעה או רשימה פעלו שלא על פי הוראות החוק או לא ניהלו את חשבונותיהן לפי ההנחיות, יורה יושב ראש הכנסת כי יישלל מהן מימון ממלכתי בשיעור הקבוע בחוק. עם זאת, החוק הקנה למבקר המדינה את הסמכות להמליץ בנסיבות המצדיקות זאת כי יישלל סכום קטן מהסכום הקבוע בחוק.

במסגרת שיקול הדעת שהופקד בידי לקביעת הסכום שיופחת מהשיעור הקבוע בחוק, וזאת על פי סעיף 10(ה) לחוק, הבאתי בחשבון, בין היתר, את מידת החומרה של כל הפרה, את מספר ההפרות, את סכומן, את תדירותן ואת הסברי נציגי הסיעות והרשימות.

דוח על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות ורשימות המועמדים לתקופת הבחירות לכנסת העשרים וארבע 

נתוני מפתח 

הבחירות לכנסת העשרים וארבע התקיימו ב-23.3.21. דוח זה עוסק בתוצאות ביקורת החשבונות לתקופת הבחירות לכנסת העשרים וארבע, שתחילתה ב-26.12.20 וסופה ביום הבחירות 23.3.21 (להלן - תקופת הבחירות). 

בבחירות לכנסת העשרים וארבע התמודדו 38 רשימות שהוגשו מטעם 45 סיעות ומפלגות.

22 רשימות לא מסרו למשרדי את דוחותיהן הכספיים לתקופת הבחירות. יצוין כי אף שהרשימות אשר לא מסרו למשרדי את דוחותיהן הכספיים כאמור אינן משתתפות בחלוקת המנדטים ואינן זכאיות לפי החוק למימון ממלכתי של הוצאות הבחירות שלהן, גם הן מחויבות למסור את דוחותיהן הכספיים למבקר המדינה, אולם החוק אינו קובע סנקציה כלפיהן בשל אי-מסירת דוחות אלה.

אחת הרשימות הגישה למשרדי תצהיר ולפיו הוצאות הבחירות שלה הסתכמו בסכומים מזעריים ומומנו מתרומה עצמית של נציגיה.

15 רשימות הגישו את דיווחיהן למשרדי . 

דוח זה כולל את תוצאות הביקורת על חשבונותיהן של כל הרשימות אשר היו זכאיות למימון ממלכתי והביקורת על חשבונותיהן הסתיימה, 11 במספר, מהן ארבע רשימות משותפות(ראו פירוט להלן). 

אשר לרשימות המשותפות - על פי הוראות סעיף 13ב לחוק, ברירת המחדל לעניין ניהול החשבונות של כל אחת מהסיעות הנכללת ברשימות אלה היא ניהול חשבונות נפרד של כל אחת מהן, אלא אם כן מסרו הסיעות ליו"ר הכנסת הודעה בדבר רצונן להתנהל במשותף ויראו אותן כאילו היו סיעה אחת בכל הנוגע למימון הוצאות הבחירות ובכל הנוגע למסירת חשבונותיהן למבקר המדינה. 

אם הוחלט כי החשבונות של כל אחת מהסיעות והמפלגות הנכללות ברשימה המשותפת ינוהלו בנפרד, על כל אחת מהסיעות והמפלגות האמורות למסור את חשבונותיה למבקר המדינה בנפרד, ובביקורת ייבדקו חשבונותיה של כל אחת מהסיעות בנפרד. לעומת זאת, בביקורת על רשימה משותפת המתנהלת במשותף ייבדקו חשבונות הרשימה המשותפת כולה.

הרשימה המשותפת "תקווה חדשה בהנהגת גדעון סער לראשות הממשלה" שהגישו שתי סיעות, כמפורט להלן, הודיעה כי תתנהל במשותף, ולפיכך הביקורת עסקה בכלל חשבונות הרשימה כסיעה אחת. שלוש הרשימות המשותפות הנותרות בחרו לנהל את חשבונותיהן בנפרד, ובביקורת נבדקו בנפרד חשבונותיהן של כל אחת מהסיעות והרשימות הנכללות ברשימות משותפות אלה. לפיכך בדוח זה יפורטו תוצאות הביקורת על חשבונותיהן של 11 רשימות המועמדים שהוגשו מטעם 16 הסיעות, כמפורט להלן, לפי סדר הא'-ב': 

 1. 1. הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה - רשימת מועמדים משותפת שהוגשה מטעם הליכוד - תנועה לאומית ליברלית (להלן - הליכוד); ועתיד אחד - עתיד טוב לישראל (להלן - עתיד אחד).

 2. 2. הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ - רשימת מועמדים משותפת שהוגשה מטעם האיחוד הלאומי - תקומה (להלן - האיחוד הלאומי); חזית יהודית לאומית (להלן - חזית יהודית); ומפלגת לזוז (להלן - לזוז).

 3. 3. התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל (להלן - ש"ס).

 4. 4. יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה - רשימת מועמדים משותפת שהוגשה מטעם אגודת החרדים - דגל התורה (להלן - דגל התורה); והסתדרות אגודת ישראל בארץ ישראל (להלן - אגודת ישראל).

 5. 5. ימינה בראשות נפתלי בנט (להלן - ימינה (צל"ש)).

 6. 6. יש עתיד - בראשות יאיר לפיד (להלן - יש עתיד);

 7. 7. ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן (להלן - ישראל ביתנו).

 8. 8. כחול לבן בראשות בני גנץ (להלן - כחול לבן).

 9. 9. מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי (להלן - העבודה). 

 10. 10. מרצ - השמאל של ישראל (להלן - מרצ).

 11. 11. תקווה חדשה בהנהגת גדעון סער לראשות הממשלה - רשימת מועמדים משותפת שהוגשה מטעם דרך ארץ ומטעם תקווה חדשה - אחדות לישראל (להלן - תקווה חדשה).

שתי רשימות נוספות אשר היו זכאיות למימון ממלכתי, הרשימה הערבית המאוחדת (רע"מ) והרשימה המשותפת (חד"ש, תע"ל, בל"ד), לא מסרו למשרדי במועד את חשבונותיהן ואת דוחותיהן הכספיים לתקופת הבחירות. נוכח לוחות הזמנים שנקבעו למסירת דוח מבקר המדינה, תוצאות הביקורת בעניינן יפורסמו לציבור במועד מאוחר יותר.

תוצאות הביקורת 

המשך קריאה בקובץ המצורף


קישורים רלוונטים