facebook

פיתוחה וחיזוק מעמדה של ירושלים

שער ותוכן ענייניםwordpdf
المقدمة – הקדמה בערביתwordpdf
כריכהpdf
סוג הפרסום דוחות מיוחדים
מספר קטלוגי 002-2018
תאריך פרסום 13/5/2018
מספר ISSN 0793-1948

"עתידה ירושלים ליעשות

 מטרופולין לכל הארצות"

(רבי יוחנן, שמות רבה, כג)

פתח דבר

העיר ירושלים היא בירת מדינת ישראל. ההכרזה על מדינת ישראל התקיימה ביום ה' באייר התש"ח (14.5.48), וההכרזה על ירושלים כבירת ישראל ניתנה על ידי ראש הממשלה דוד בן-גוריון במליאת הכנסת בדצמבר 1949. ירושלים היא כיום הגדולה בערי ישראל, הן מבחינת שטח השיפוט שלה והן מבחינת מספר תושביה. מעמדה המיוחד של ירושלים קיבל ביטוי חוקתי בחוק יסוד: ירושלים בירת ישראל, הקובע כי "הממשלה תשקוד על פיתוחה ושגשוגה של ירושלים על ידי הקצאת משאבים מיוחדים, לרבות מענק שנתי מיוחד לעיריית ירושלים (מענק הבירה)".

מעמדה של ירושלים כבירת ישראל וכמקום מושבם של מוסדות השלטון וסמליו בא גם הוא לידי ביטוי בחוק יסוד: ירושלים בירת ישראל. בחוק זה נקבע כי בירושלים יהא מושבם של נשיא המדינה, הכנסת, הממשלה ובית המשפט העליון, ובחוק יסוד: הממשלה נקבע כי "מקום מושבה של הממשלה הוא ירושלים".

משרד מבקר המדינה מבצע בעת הזאת שורה של ביקורות בנושא ירושלים בירת ישראל. שני פרקי הביקורת המתפרסמים כאן הם הראשונים בסדרה. הפ...

הגופים המבוקרים בפרק

 • המשרד לירושלים והתפוצות
 • משרד ראש הממשלה
 • הרשות לפיתוח ירושלים
 • עיריית ירושלים
 • משרד התיירות
 • נציבות שרות המדינה
 • משרד האוצר - אגף השכר והסכמי עבודה
 • רשות החברות הממשלתיות

מילות מפתח

 • צמצום פערים
 • תכנית מרום
 • תכניות החומש
 • תכניות היובל
 • ועדת חריגים
 • פרוגרמות תכנוניות
 • מינהל הדיור הממשלתי
word
pdf
word
pdf