facebook

דרוש/ה סטודנט/ית למדעי המחשב, ראיית חשבון, הנדסת תוכנה, הנדסת מחשבים, הנדסת חשמל, הנדסת תעשייה וניהול ומערכות מידע - לשכת תל אביב

מאפיינים

סוג המשרה:
משרת סטודנט/ית
סטטוס המשרה:
סגור
בתוקף עד:
12/04/2022 00:00
מספר משרות מבוקש:
1
מקום המשרה:
דואר אלקטרוני של גורם המפרסם:

מסמכים וטפסים להורדה

אין קבצים

תיאור המשרה

לאגף י"ד בחטיבת משרדי ממשלה ומוסדות שלטון שבמשרד מבקר המדינה בתל אביב דרוש/ה סטודנט/ית לצורך סיוע לעבודת הביקורת בדגש על מערכות מידע והגנת הסייבר.

בכלל זאת מבוקש סיוע בין היתר בהיבטים האלה:

  1. איתור מידע במרשתת (רשת האינטרנט) הנוגע ל: כלי מדיניות, אסדרה, best practice, תוכניות לאומיות, בין-לאומיות ומדינתיות וכיו"ב.
  2. כריית מידע מילולי וכמותי וניתוחו, הפקת תובנות והצגת עיקרי מסקנות לצורך יישומן בסוגיות הנוגעות למערכות מידע והגנת הסייבר.
  3. ניתוח מידע הנאסף מגופי מידע מרכזיים בעולם (ארגונים בין-לאומיים ומדינות).
  4. סיוע נוסף באיתור מידע ונתונים נוספים לפי הצורך וסיוע כללי לעבודת הביקורת, כגון הכנת שאלונים, שיתופי ציבור, ארגון מידע ממוחשב, הכנות לקראת פגישות, סיכומי דיון ועמידה בקשר עם גורמים שונים.
  5. מעקב שוטף אחר מחקר, פיתוח וחדשנות בתחום מערכות מידע וסייבר הרלוונטיים לביקורת, לרבות ברשתות חברתיות.

הכישורים הנדרשים

  1. היכרות עם תחום  מערכות מידע או הגנת הסייבר או עם ביקורת מערכות מידע.
  2. יכולת בכריית מידע ועיבודו ובביצוע סקירה השוואתית וכן יכולת למידה מהירה של תחומים חדשים.
  3. יכולת להפיק מידע מאתרים בין-לאומיים העוסקים בתחום מערכות המידע והגנת הסייבר לרבות ממאמרים אקדמיים המתפרסמים בהם.
  4. אנגלית ברמה גבוהה. יתרון לשפות נוספות.
  5. שליטה טובה בתוכנת אקסל, לרבות הכנת גרפים לצורך המחשה.

מלבד האמור לעיל, נדרשות גם עמידה בלוחות זמנים, אמינות, חריצות, דייקנות ויכולת עבודה עצמאית.

דרישות התפקיד

סטודנטים בשנה ב' ומעלה לתואר ראשון או סטודנטים לתואר שני, באחד התחומים האלה: מדעי המחשב, ראיית חשבון, הנדסת תוכנה, הנדסת מחשבים, הנדסת חשמל, הנדסת תעשייה וניהול, מערכות מידע.

היקף ההעסקה: עד 96 שעות לחודש בהתאם לצורכי המשרד. על הסטודנט/ית להתחייב ל-60 שעות עבודה בחודש. בחופשות סמסטר ניתן יהיה להרחיב את מסגרת ההעסקה ל-120 שעות חודשיות.

התשלום: לפי שכר סטודנט, בתוספת החזר הוצאות נסיעה לפי תעריף התחבורה הציבורית.

תנאי העסקה: העסקת הסטודנט/ית תהיה בהתאם לתנאי ההסכם הקיבוצי להעסקת סטודנטים בשירות המדינה, בתוספת תנאי העסקה נוספים ייחודיים של משרד מבקר המדינה.

תחילת ההעסקה: מיידית.

מקום העבודה: משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, רח' הארבעה 19, תל אביב.

תנאים נוספים: לא יתקבל מועמד לעבודה אם מועסק במשרד קרוב משפחה שלו, כהגדרתו בפסקה 13.3. בתקשי"ר.

זימון לריאיון יותנה במילוי טופס הצהרה בדבר קרובי משפחה המועסקים במשרד ובדבר ניגוד עניינים - שיישלח למועמדים שיוחלט לזמנם לריאיון.

על המועמדים/ות לצרף לבקשתם/ן גיליון ציונים אחרון. מועמד/ת שלא יצרף/תצרף אישור לימודים או גיליון ציונים לא יוזמן/ תוזמן לראיון.

למשרד שמורה הזכות לזמן לריאיון עד עשרה סטודנטים, ואין מצד המשרד התחייבות להעסיק מי מהפונים.

את הבקשות בצירוף המסמכים הדרושים יש להעביר עד יום 12.4.22 לכתובת Mashab@mevaker.gov.il, עבור גב' גרציה בסלי, רכזת בכירה במשאבי אנוש, ולציין "עבור משרת סטודנט/ית לאגף י"ד בלשכת תל אביב".