facebook

הודעה על ספק יחיד לרכישת תכנות משפטיות

מאפיינים :

מספר המכרז:
-
סטאטוס:
סגור
בתוקף עד:
05/12/2019 00:00
סוג:
כוונה להתקשרות מול ספק אחד
יחידה מפרסמת:
רכש

מסמכים וטפסים להורדה

תיאור

משרד מבקר המדינה בוחן רכישת תכנות משפטיות שיותקנו במערכת המחשבים של המשרד או במחשבים אישיים.

מאחר שמדובר במוצרים שמשווקים בידי ספק מסוים באופן בלעדי ההתקשרויות המבוקשות הן התקשרות עם ספק יחיד על פי תקנה 3 (29) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993.

להלן פירוט המוצרים, הספקים והמחיר המשוער:

הספק​המאגר​המחיר המשוער (לשנה ב-₪)
הוצאת נבו  ​  נבו ​117,000​
לשכת עו"ד ההוצאה לאור ​פדאו"ר ​11,800​
חשבים​דינים ועוד, תקדין, כל מס וכו'   ​49,000​
רונן  ​מיסים, מקרקעין, תאגידים וכו'   ​15,700​
חשב​חשב ​6,500​
אגרון  ​ אגרון   ​5,900​
מלינגו ​רב מילים ​14,100​
מתודה ​נוהל מפת"ח​5,600 ​

         

להלן מובאת חוות הדעת של בעלת הסמכות המקצועית במשרד לעניין מעמדם של הספקים הנ"ל כגופים היחידים שמשווקים את המוצרים דלעיל.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לספק מוצר מן המוצרים דלעיל מוזמן לפנות למשרד בכתב ולהודיע את זהותו של אותו ספק וזאת לא יאוחר מיום 5.12.19.

הפנייה תהיה לכתובת: משרד מבקר המדינה, רחוב ארבעה 19, תל-אביב, לידי מנהל תחום הרכש המשרדי, מר ערן צדוק.