facebook

​הודעה בעניין גופים פעילים בבחירות

גוף פעיל בבחירות כאמור חייב לדווח על כל פעולותיו הכספיות, לרבות על תרומות שקיבל, באמצעות מערכת ממוחשבת שבאתר המרשתת (האינטרנט) של משרד מבקר המדינה. הדוח הכספי של גוף פעיל בבחירות יופק באמצעות המערכת הממוחשבת ויוגש למבקר המדינה

לפי חוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973 (להלן - החוק), רישום של "גוף פעיל בבחירות" מתבצע אצל מבקר המדינה. כמו כן נקבע בחוק כי אדם או חבר בני אדם המבקשים לבצע "פעילות בחירות" כהגדרתה בסעיף 1 לחוק, בשווי כולל של יותר מ-104,500 ש"ח או לגייס לשם כך תרומות בשווי האמור, חייבים להירשם אצל מבקר המדינה כגוף פעיל בבחירות.  

גוף פעיל בבחירות כאמור חייב לדווח על כל פעולותיו הכספיות, לרבות על תרומות שקיבל, באמצעות מערכת ממוחשבת שבאתר המרשתת (האינטרנט) של משרד מבקר המדינה. הדוח הכספי של גוף פעיל בבחירות יופק באמצעות המערכת הממוחשבת ויוגש למבקר המדינה. 

הוראות החוק והנחיות מבקר המדינה בדבר ניהול מערכת חשבונות וחובות הדיווח של גוף פעיל בבחירות, לרבות טפסים והודעות, מתפרסמות באתר המרשתת של משרד מבקר המדינה -  www.mevaker.gov.il. זאת בתפריט "מימון מפלגות", בלשונית "חוקים והנחיות"  ולאחר מכן בלשונית המשנה "מימון מפלגות ובחירות לכנסת". 

על גוף פעיל בבחירות למלא בהקדם את טופס הבקשה לקבלת הרשאת כניסה למערכת הממוחשבת שבאתר המרשתת של משרד מבקר המדינה ולשלוח אותו חתום בידי הגורם המוסמך לאגף לביקורת בחירות ומימון מפלגות במשרד מבקר המדינה. הטופס יישלח לכתובת הדואר האלקטרוני: elections@mevaker.gov.il.

לקבלת מידע נוסף ניתן לפנות לאגף לביקורת בחירות ומימון מפלגות במשרד מבקר המדינה  בכתובת הדואר האלקטרוני: elections@mevaker.gov.il.