facebook

הודעה על ספק יחיד לרכישת תכנות משפטיות

מאפיינים :

מספר המכרז:
-
סטאטוס:
סגור
בתוקף עד:
01/12/2020 00:00
סוג:
כוונה להתקשרות מול ספק אחד
יחידה מפרסמת:
רכש

תיאור

משרד מבקר המדינה בוחן רכישת תכנות משפטיות שיותקנו במערכת המחשבים של המשרד או במחשבים אישיים.

מאחר שמדובר במוצרים שמשווקים בידי ספק מסוים באופן בלעדי ההתקשרויות המבוקשות הן התקשרות עם ספק יחיד על פי תקנה 3 (29) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993.

להלן פירוט המוצרים, הספקים והמחיר המשוער:

רשימת ספקים

הספק  ​המאגר ​ סכום המשוער לשנה (₪)
אגרון ​  אגרון ​ 5,600​
חשב ​חשב ​6,500​
חשבים​דינים ועוד, תקדין,​33,000​
דטה חוק ומשפט  ​דטה חוק ומשפט   ​12,000​
מלינגורב מילים15,000​
הוצאת נבו​נבו ​117,000​
מתודה​נוהל מפת"ח​5,600 ​
הוצאת רונן   ​מיסים, מקרקעין,וכו'  ​12,000​
דן אנד ברדסטריט  ​דן אנד ברדסטריט​36,000

 

המחירים כוללים מע"מ

להלן מובאת חוות הדעת של בעלת הסמכות המקצועית במשרד לעניין מעמדם של הספקים הנ"ל כגופים היחידים שמשווקים את המוצרים דלעיל.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לספק מוצר מן המוצרים דלעיל מוזמן לפנות למשרד בכתב ולהודיע את זהותו של אותו ספק וזאת לא יאוחר מ- 1.12.20 .

הפנייה תהיה לכתובת: משרד מבקר המדינה, רחוב ארבעה 19, תל-אביב, לידי מנהל תחום רכש משרדי, מר ערן צדוק.