לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור
הגעת לתוכן כרטיסייה על מנת להמשיך בנייוט דלג עם החיצים למטה ולמעלה
מסגרת פרסום:
תאריך הפרסום:
סוג הפרסום:
תחבורה ציבורית; מוגבלות; הנגשה

רקע

​מחויבותה של החברה בישראל לשמור על זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות מושתתת על ההכרה בעקרון השוויון ובערך האדם שנברא בצלם ובכבוד הבריות. התחבורה הציבורית חיונית לאנשים עם מוגבלות, לצורך התנהלות באופן עצמאי, גישה לשירותי תעסוקה, חינוך ובריאות וקיום חיי קהילה והשתלבות בה. התאמה של הסביבה הפיזית והאנושית ליכולותיהם הפיזיות, החושיות, הרגשיות והשכליות של אנשים עם מוגבלות תתרום לטיוב תפקודם. 


נתוני מפתח

 • 1.56 מיליון

  מספר אנשים עם מוגבלות בישראל (מתוכם 1.12 מיליון הם בני 20 ומעלה).

 • 17%

  אנשים עם מוגבלות מכלל האוכלוסייה בישראל.

 • 50%

  מהאנשים עם מוגבלות אינם עובדים.

 • 33%

  מהאנשים עם מוגבלות נוסעים מדי יום באוטובוסים עירוניים לעומת 15% הנוסעים בקווים בין-עירוניים.

 • 2.4 מיליארד ש"ח

  אומדן ההוצאה הממשלתית הישירה בשנת 2017 על ניידות עבור נוסעים עם מוגבלות (עפ"י סקר הג'וינט).

 • 875

  מוניות נגישות הפועלות כיום בישראל מתוך 1,000 רישיונות שחולקו ברחבי הארץ.

 • 85

  יישובים שבהם 1,000 תושבים ומעלה שאין אפשרות לנסיעה נגישה פיזית בתחבורה ציבורית מהם ליישובים אחרים.

 • 3.9 מיליארד ש"ח

  אומדן משרד התחבורה לעלות הנגשת כלל שירותי האוטובוסים הבין-עירוניים.

פעולות הביקורת

​בחודשים ספטמבר 2020 עד מרץ 2021 בדק משרד מבקר המדינה את נושא נגישות התחבורה הציבורית לאנשים עם מוגבלות ובין היתר, הגעה לנקודות ההסעה, נגישות תחנות ההסעה ונגישות באמצעי ההסעה. הביקורת נעשתה במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים (להלן - משרד התחבורה). בדיקות השלמה נעשו בנציבות השוויון לאנשים עם מוגבלות שבמשרד המשפטים (להלן- נציבות השוויון), באגד חברה לתחבורה בע"מ בדן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ ובחברת רכבת ישראל בע"מ. הביקורת כללה הליך שיתוף ציבור, במסגרתו התקיימו מפגשי שיתוף עם עשרות ארגונים ועמותות, עם נציגי ציבור ועם פעילים וגורמים רלוונטיים אחרים לנושא.


תמונת מצב העולה מן הביקורת

 • dislike
  קשיי נסיעה בתחבורה הציבורית - מסקר של הג'וינט משנת 2019 עולה כי מרבית האנשים עם מוגבלות בכל סוגי המוגבלות (כ-60% מהם) אינם מרוצים מפתרונות ההנגשה בתחבורה הציבורית הקיימים. עוד עלה בסקר כי נוסעים עם מוגבלות קוגניטיבית או פיזית או עם מוגבלות ראייה חווים ...
 • dislike
  היעדר חובת הנגשת אוטובוסים בין-עירוניים בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח-1998 - הגם שחוק השוויון חוקק בשנת 1998, עד מועד סיום הביקורת, טרם נקבעה בחוק חובה להנגשה פיזית של אוטובוסים בין-עירוניים. כמו כן, מסקר התובנות ומהליך שיתוף הציבור עלה כ...
 • dislike
  עלות הנגשת אוטובוסים בין-עירוניים - על פי אומדן משרד התחבורה, סך העלויות שיידרשו להנגשת האוטובוסים הבין-עירוניים הוא כ-3.9 מיליארד ש"ח ל-12 שנה. הערכת משרד התחבורה מתייחסת להנגשת כלל האוטובוסים הבין-עירוניים, ואינה מתייחסת לאפשרויות להנגשה חלקית, כלומר...
 • dislike
  הנגשת אוטובוסים עירוניים - סקר משרד התחבורה העלה ליקויים בהנגשת האוטובוסים העירוניים שבגינם עלה צורך בשיפור ההנגשה בכמה תחומים עיקריים: (א) התאמת השירות לאנשים עם מוגבלות הכולל בין היתר עידוד נהגי אוטובוסים להתנהג באופן מכבד ומתחשב והכשרה למודעות לקשיי...
 • dislike
  הנגשת תחנות אוטובוס ודרכי הגישה לתחנות - בשנת 2019 היו כ-27,000 תחנות אוטובוס בארץ. נכון לשנה זו נותרו כ-13,500 תחנות עירוניות שטרם הונגשו ו-3,500 תחנות לשירות בין-עירוני שאינן מונגשות. בכ-37.5% מ-80 היישובים שנבדקו לא הונגשו כל התחנות, וב-22.5% מהיישו...
 • dislike
  בקרת משרד התחבורה - משרד התחבורה לא דרש ממפעילי התחבורה הציבורית מידע על הפרסום לציבור בנושא קווים נגישים, על התקנת שילוט סטטי ועל אופן הטיפול בתלונות הציבור. עוד נמצא כי משרד התחבורה לא דרש מהרשויות המקומיות רשימה של תחנות האוטובוסים הנגישות; כמו כן, ...
 • dislike
  נגישות רכבת ישראל - • תיאום נסיעות לאנשים עם מוגבלות - לפי נוהל תיאום נסיעות ברכבת, אדם עם מוגבלות המעוניין לנסוע ברכבת יתאם את נסיעתו שעתיים מראש עם מוקד השירות של החברה. עלה כי מספר האנשים עם מוגבלות שיכולים לנסוע באותו הזמן מוגבל לפי כמות התיאומים ו...
 • dislike
  מוניות נגישות - נמצא כי חולקו בישראל רישיונות להפעלת 1000 מוניות נגישות, ביחס של מונית נגישה אחת ל-1,600 אנשים עם מוגבלות, לעומת מונית אחת ל-340 אנשים ללא מוגבלות. בפועל, במועד סיום הביקורת, פועלות כ-875 מוניות נגישות. כמו כן, הגם שהתאגידים זכו בהנחה ...
 • dislike
  חלוקה גיאוגרפית של הרישיונות למוניות נגישות - מעיון ברשימת 19 התאגידים המחזיקים בזכויות הציבוריות עולה כי שבעה תאגידים נמצאים באזור ירושלים, ארבעה באזור תל אביב והמרכז ושישה באזורים נוספים. מהנתונים עולה כי ברוב התאגידים תוקף הרישיון אמור לפוג בתוך כחמ...
 • dislike
  מחיר נסיעה במונית נגישה - הגם שהתאגידים זכו בהנחה של כ-50% בתשלום האגרה, עלו ליקויים בכל הנוגע לגביית תעריפים גבוהים ולאי-ניהול יומני נסיעות.

  תרשים התקציר

  שביעות הרצון מפתרונות ההנגשה, לפי סוג המוגבלות

  עיקרי המלצות הביקורת

  • [alt]
   מומלץ כי משרד התחבורה ישלים מיפוי מקיף בקרב אנשים עם מוגבלות, ובו ייבדקו הרגלי הניידות שלהם, החסמים בשימוש שלהם בתחבורה הציבורית והסיבות לחוסר הניידות שלהם. בהתאם לכך, מומלץ לגבש הצעה לדרכים להתערבות ממשלתית שתבטיח התייחסות לכלל האנשים עם מוגבלות לרבות...
  • [alt]
   מומלץ כי משרד התחבורה ישלב בתוכנית הפיקוח שלו מנגנוני פיקוח על התנהגות והכשרת נהגים, כדי להבטיח נגישות גבוהה לאנשים עם מוגבלות גם מצד נותני השירות. עוד מומלץ כי משרד התחבורה יבחן את הצורך בעדכון תקנות הנגישות לשירותי התחבורה הציבורית, לרבות קביעת נוהלי...
  • [alt]
   מומלץ כי משרד התחבורה ונציבות השוויון יפעלו לקידום נושא הנגישות בכל הקשור לתחבורה בין-עירונית, יבחנו את הנושא לרבות מול פתרונות הנהוגים במדינות אחרות בעולם, ויציעו פעולות אופרטיביות להפעלת תחבורה בין-עירונית נגישה תוך ביצוע פיילוט במידת הצורך.
  • [alt]
   מומלץ כי רכבת ישראל תקיים הליכי שיתוף ציבור בקרב אנשים עם מוגבלות, באופן עתי, לשם למידה אודות פערים המועלים על ידם ולצורך גיבוש תוכנית לשיפור הנושא ותבחן פתרונות לפער בין קרונות הרכבת לרציפים ולשיפור תיאום השירות בפריפריה.
  • [alt]
   מומלץ כי משרד התחבורה יעגן בהסכם עם המפעילים של המוניות המונגשות את הזכויות והחובות הנדרשות מהם במסגרת הפעלת הזיכיונות למוניות נגישות, יפעל למניעת מכירת הרישיונות לפני שעברו עשר שנים ממועד קבלת הרישיון ויקבע מנגנון שיבטיח שהרישיונות שניתנו אכן משמשים ל...
  • [alt]
  • [alt]
  • [alt]
  • [alt]
  • [alt]

  סיכום

  ​בישראל חיים קרוב ל-1.5 מיליון אנשים עם מוגבלות שהם כ-17% מכלל האוכלוסייה, ויותר מ-20% מהאוכלוסייה הבוגרת בגיל 20 ומעלה הם אנשים עם מוגבלות (1,176,600). חלק גדול מהם נאלץ להתמודד עם כושר השתכרות נמוך (75% מבין האנשים עם מוגבלות חמורה) וקשיים במימון ההוצאות החודשיות (19% מקרב אנשים עם מוגבלות חמורה ו-11% מקרב אנשים עם מוגבלות מתונה), בהחזקת רכב (כ-63%) ובהוצאת רישיון נהיגה (כ-60%). לקשיים אלה מתלווה גם הקושי להשתמש בתחבורה הדרושה להם להתנייד באופן עצמאי. התאמה של הסביבה הפיזית והאנושית ליכולותיהם הפיזיות, החושיות, הרגשיות והשכליות של אנשים עם מוגבלות תואמת את עקרונות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, והיא נדבך חשוב המאפשר חיים עצמאיים, מכובדים ושוויוניים בקהילה ותתרום לתפקודם. שיפור ניידות של אנשים עם מוגבלות תביא תועלות כלכליות נרחבות כגון מוביליות חברתית וכלכלית לאנשים עם מוגבלות, הזדמנויות תעסוקה חדשות, חיסכון בגין הסעות מיוחדות, הרחבת ההזדמנויות לקבלת שירותים חיוניים, והעלאת פריון העבודה במשק.