facebook

הקרן הקיימת לישראל - פעולות לפיתוח מקרקעי ישראל

שער ותוכן ענייניםwordpdf
المقدمة – הקדמה בערביתwordpdf
סוג הפרסום דוחות מיוחדים
מספר קטלוגי 001-2017
תאריך פרסום 18/1/2017
מספר ISSN 0793-1948

פתח דבר

אני מתכבד לפרסם את דוח הביקורת הראשון שערך משרד מבקר המדינה, על פי הנחייתי, על הקרן הקיימת לישראל (להלן - קק"ל).

קק"ל הוקמה בשנת 1901 על פי החלטת הקונגרס הציוני של ההסתדרות הציונית העולמית, כדי לרכוש בתרומות העם היהודי קרקעות בארץ ישראל לשם הגשמת החזון הציוני של ההתיישבות היהודית בארץ. בהתאם לכך משמשת קק"ל מאז הוקמה כנאמן של העם היהודי. פעילותה אחרי הקמת המדינה נועדה בעיקר לפיתוח הקרקע והפרחתה. מכוח אמנה שחתמה קק"ל עם הממשלה בשנת 1961 (להלן - האמנה) משמשת קק"ל גם נאמן של המדינה בנושא פיתוח מקרקעי ישראל. נאמנויות אלה משליכות על חובותיה של קק"ל בבואה למלא את תפקידיה.

1. עניינו של דוח זה הוא במינהל לפיתוח הקרקע (להלן - מפ"ק) בקק"ל, שפעילותו היא ליבת הפעילות של קק"ל מאז הקמת המדינה - פיתוח והכשרה של מקרקעין להתיישבות היהודית בארץ.

מפ"ק הוקם מכוח האמנה, והוא פועל מכוחה בכל מקרקעי ישראל ומטפל זה עשרות שנים בכל תחום הייעור ובפרויקטים בתחום הכשרת קרקע ופיתוחה (כגון הכשרות חקלאיות, סלילת דרכי ביטחון חקלאיות, הכשרת תשתית ליישובים חדשים...

הגופים המבוקרים בפרק

 • משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 • מינהל מקרקעי ישראל (ממ"י)
 • משרד הביטחון
 • משרד הבינוי והשיכון
 • משרד ראש הממשלה
 • המשרד לפיתוח הנגב והגליל

מילות מפתח

 • קרן קיימת לישראל
 • ניגוד עניינים
 • שקיפות
 • אמות מידה
 • ריכוזיות
word
pdf